Raszyn, dnia 23.05.2022 r.

OŚGK.6220.21.2021.JK(18)

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) Wójt Gminy Raszyn zawiadamia o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji z aktami sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pięknej w m. Laszczki, gm. Raszyn, a w szczególności z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Nie zajęcie stanowiska zostanie uznane za brak uwag.
Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
W okresie stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu – wejście główne. W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z „COVID-19” ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+22 701-79-06, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: jkozlowski@raszyn.pl, ratusz@raszyn.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-Puap.
Jednocześnie informuję strony postępowania, że:
Stosownie do art. 36 kpa informuję, iż z uwagi na skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność przestrzegania procedur określonych przepisami ww. ustawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne nie może być zakończone w ustawowo przewidzianym terminie. W związku z powyższym termin załatwienia sprawy zostaje przedłużony do dnia 19.08.2022 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 37 § 1 kpa Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Ponaglenie zawiera uzasadnienie i wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.
Strony mogą składać dowody i wnioski w Urzędzie Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a w godzinach poniedziałek 8.00-17.30, wtorek, środa i czwartek 8.00-15.30, piątek 8.00-13.30.
W sprawie zapoznania się z dokumentacją należy kontaktować się z Referatem Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej – tel. (22) 701 79 06.

Obwieszczenie udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 25.05.2022 r.

Obwieszczenie opublikowano poprzez:
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a w Raszynie,
- umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn www.bip.raszyn.pl w zakładce decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.