Zarządzenie Nr 99/2022
Wójta Gminy Raszyn
z dnia 20 maja 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2022

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 257 pkt 1 i art.258 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn.zm.), art.111 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z póź. zm.), Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.

Zgodnie z informacjami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z 11 i 13 maja 2022 r. oraz wpływem środków z Funduszu Pomocy, zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 20.054,00 zł. zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE WYNOSI 187.773.296 zł
i obejmuje:
1.dochody bieżące -154.820.783 zł.
2.dochody majątkowe -32.841.513 zł.

§ 2.

Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 20.054,00 zł. i dokonuje się przesunięć zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE WYNOSI 211.905.576 zł.
1.wydatki bieżące -152.994.435 zł.
2.wydatki majątkowe -58.911.141 zł.

§ 3.

Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.