Zamawiający informuje, iż zmianie uległ termin składania oraz otwarcia ofert

 

Termin składania ofert:

28-07-2022 r. godz. 09:00

 

Termin otwarcia ofert:

28-07-2022 r. godz. 10:00

 

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00268176/01 z dnia 2022-07-20

 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Raszyn

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Raszyn

1.2.) Oddział zamawiającego: Raszyn

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269232

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Szkolna 2a

1.4.2.) Miejscowość: Raszyn

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-090

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publ@raszyn.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://raszyn.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: [1]/BZP 00268176/01

 

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-07-20 12:10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00234209/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - miesiące

Przed zmianą: 12

Po zmianie: 18

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 2022-07-26 09:00

Po zmianie: 2022-07-28 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 2022-07-26 10:00

Po zmianie: 2022-07-28 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 2022-08-24

Po zmianie: 2022-08-26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

Zamawiający informuje, iż zmianie uległ termin składania oraz otwarcia ofert

 

Termin składania ofert:

26-07-2022 r. godz. 09:00

 

Termin otwarcia ofert:

26-07-2022 r. godz. 10:00

 

 

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00253293/01 z dnia 2022-07-13

 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Raszyn

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Raszyn

1.2.) Oddział zamawiającego: Raszyn

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269232

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Szkolna 2a

1.4.2.) Miejscowość: Raszyn

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-090

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publ@raszyn.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://raszyn.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: [1]/BZP 00253293/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-07-13 13:37

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00234209/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

 

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 2022-07-18 09:00

Po zmianie:

2022-07-26 09:00

 

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 2022-07-18 10:00

Po zmianie:

2022-07-26 10:00

 

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2022-08-16

Po zmianie:

2022-08-24

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

Zamawiający informuje, że zmienie uległy warunki udziału w postępowaniu oraz termin składania i otwarcia ofert.

 

Termin składania ofert :

18.07.2022r godz. 09:00

 

Termin otwarcia ofert :

18.07.2022 r godz. 10:00

 

 

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00242456/01 z dnia 2022-07-06

 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Raszyn

 

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Raszyn

1.2.) Oddział zamawiającego: Raszyn

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269232

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Szkolna 2a

1.4.2.) Miejscowość: Raszyn

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-090

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publ@raszyn.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://raszyn.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00242456/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-07-06 15:33

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00234209/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:

O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące: a) w zakresie posiadanego doświadczenia:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej:

-               1 (jedną) kompleksową dokumentację projektową w zakresie budowy/ przebudowy/ lub rozbudowy ścieżek rowerowych, owartości dokumentacji nie mniejszej niż 100 000,00 zł (brutto), potwierdzoną dokumentami potwierdzającymi wykonanie dokumentacji z należytą starannością. W/w wartość może dotyczyć samego opracowania dokumentacji, lub opracowania dokumentacji wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego. b) w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia:

Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, posiadającymi uprawnienia do świadczenia usług, w tym co najmniej:

-               2 (dwie) osoby – projektantów, posiadających uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości.

W przypadku legitymowania się uprawnieniami wydanymi na podstawie przepisów wcześniej obowiązujących, zakres uprawnień powinien odpowiadać w/w specjalnościom.

Po zmianie:

O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące:

a) w zakresie posiadanego doświadczenia:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej:

- 1 (jedną) usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej obejmującej projekty budowlano-wykonawcze wraz z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysem inwestorskim, przedmiarami robót oraz uzyskaniem wymaganych uzgodnień i pozwoleń, w tym zaświadczenia o braku sprzeciwu w zakresie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowy/decyzji pozwolenia na budowę/ decyzji ZRID dla budowy/ przebudowy/ lub rozbudowy ścieżek rowerowych lub dróg z elementami drogi dla rowerów o wartości dokumentacji nie mniejszej niż 100 000,00 zł (brutto), potwierdzoną dokumentami potwierdzającymi wykonanie dokumentacji z należytą starannością. W/w wartość może dotyczyć samego opracowania dokumentacji, lub opracowania dokumentacji wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.

b) w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia:

Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, posiadającymi uprawnienia do świadczenia usług, w tym co najmniej:

- 2 (dwie) osoby – projektantów posiadających uprawnienia budowlane do projektowania, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm./, w specjalności drogowej w tym co najmniej 1 (jedną) osobę posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej.

W przypadku legitymowania się uprawnieniami wydanymi na podstawie przepisów wcześniej obowiązujących, zakres uprawnień powinien odpowiadać w/w specjalnościom.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:

1.            w celu potwierdzenia spełniania warunku wskazanego w pkt. 7.2.4a) SWZ – wykaz usług spełniających wymagania określone w pkt. 7.2.4a) SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z usługą stanowiącą przedmiot zamówienia, tj.: wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie budowy/ przebudowy/ lub rozbudowy ścieżek rowerowych o wartości umów określony w warunku wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub nadal są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania);

2.            w celu potwierdzenia spełniania warunku wskazanego w pkt. 7.2.4b) SWZ – wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania wskazane w pkt. 7.2.4b) SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego, Wykonawca składa na wezwanie na dalszym etapie postępowania).

Po zmianie:

1.            w celu potwierdzenia spełniania warunku wskazanego w pkt. 7.2.4a) SWZ – wykaz usług spełniających wymagania określone w pkt. 7.2.4a) SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z usługą stanowiącą przedmiot zamówienia, tj.: wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie budowy/ przebudowy/ lub rozbudowy ścieżek rowerowych lub dróg z elementami drogi dla rowerów o wartości umów określony w warunku wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub nadal są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – (wg.

wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania);

2.            w celu potwierdzenia spełniania warunku wskazanego w pkt. 7.2.4b) SWZ – wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania wskazane w pkt. 7.2.4b) SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego, Wykonawca składa na wezwanie na dalszym etapie postępowania).

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

 

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 2022-07-11 09:00 Po zmianie:

2022-07-18 09:00

 

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 2022-07-11 10:00

 

Po zmianie:

2022-07-18 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 2022-08-09

Po zmianie: 2022-08-16

 

 

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00234209/01 z dnia 2022-07-01

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

 

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Raszyn

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Raszyn

1.3.) Oddział zamawiającego: Raszyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269232

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 2a

1.5.2.) Miejscowość: Raszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-090

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publ@raszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://raszyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Raszyn

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e5b865e4-f911-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00234209/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-01 10:34

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021967/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.12 Zaprojektowanie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Raszyn

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e5b865e4-f911-11ec-9a86-f6f4c648a056

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: określone zostały w pkt. XII i XIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO przez zamawiających w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn - inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Raszyn jest: Pan Arkadiusz Godula Tel.: 22 701-78-42, adres e-mail: iod@raszyn.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Raszyn” znak: ZP.271.1.24.2022.IW, prowadzonym w trybie podstawowym, - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2021 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; - posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; - nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.24.2022.IW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, w tym koncepcji przestrzennej budowy systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Raszyn, zgodnie z poniższym opisem, określającym przebieg planowanych do wykonania ścieżek rowerowych. Celem opracowania będzie przedstawienie uwarunkowań możliwości, kierunków rozwoju bezpiecznej i zgodnej z przepisami prawa polskiego, dobrymi praktykami w oparciu o standardy polskie oraz międzynarodowe, infrastruktury rowerowej, która będzie służyć mieszkańcom Gminy Raszyn oraz turystom. Opracowanie ma stanowić wytyczne do uwzględnienia infrastruktury rowerowej w opracowaniach planistyczno - projektowych z zakresu urbanistyki i zagospodarowania przestrzennego oraz komunikacji w przedmiotowym obszarze przestrzennym. Koncepcja budowy ścieżek rowerowych zlokalizowanych na terenie Gminy Raszyn powinna być podstawą działań do realizacji dalszych projektów, które przyczynią się do stworzenia profesjonalnej infrastruktury rowerowej na terenie Gminy Raszyn.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie: opracowania dokumentacji projektowej planowanych do wykonania ścieżek rowerowych:

I.       Od ul. Długiej do Drogi Hrabskiej

II.     Droga Hrabska (powiatowa) do ul. Zygmunta Opackiego

III.    Ul. Zygmunta Opackiego do ul. Falenckiej

IV.    Ul. Falencka do Al. Krakowskiej

V.     Ewentualny przebieg do zatwierdzenia – odcinek od ul. Falenckiej/Al. Krakowskiej w stronę Raszyna (poszerzyć istniejącą ścieżkę oraz znaleźć połączenie do kościoła i Austerii)

VI.    Od ul. Stadionowej do ul. Opackiego (istnieją fragmenty ścieżki). Problemem może być przejście nad Raszynką

VII.   Ewentualnie ścieżka turystyczna od al. Krakowskiej wzdłuż Raszynki do ul. Długiej oraz od al. Krakowskiej do granicy z Michałowicami (istniejący fragment ścieżki)

VIII. Ul. Olszynowa w Podolszynie (jest projekt chodnika) do ul. Falenckiej oraz dalej wzdłuż ul. Falenckiej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.).

Zakres dodatkowych umów obejmował będzie projektowanie dodatkowych odcinków ścieżek rowerowych.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena- waga kryterium 60%

Doświadczenie projektanta ścieżek rowerowych – waga kryterium 20%

Termin przekazania do zatwierdzenia Zamawiającemu koncepcji projektowej – waga kryterium 20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta ścieżek rowerowych

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin przekazania do zatwierdzenia Zamawiającemu koncepcji projektowej

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące:

a) w zakresie posiadanego doświadczenia:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej:

-               1 (jedną) kompleksową dokumentację projektową w zakresie budowy/ przebudowy/ lub rozbudowy ścieżek rowerowych, owartości dokumentacji nie mniejszej niż 100 000,00 zł (brutto), potwierdzoną dokumentami potwierdzającymi wykonanie dokumentacji z należytą starannością. W/w wartość może dotyczyć samego opracowania dokumentacji, lub opracowania dokumentacji wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego. b) w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia:

Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, posiadającymi uprawnienia do świadczenia usług, w tym co najmniej:

-               2 (dwie) osoby – projektantów, posiadających uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości.

W przypadku legitymowania się uprawnieniami wydanymi na podstawie przepisów wcześniej obowiązujących, zakres uprawnień powinien odpowiadać w/w specjalnościom.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ;

2.             Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dołączają do oferty oświadczenie – którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ, z którego będzie wynikać, które odpowiednio: roboty budowlane/ usługi / dostawy będą wykonywać poszczególni wykonawcy,

3.             Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3a do SWZ,

4.             Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 9.1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w pkt. 8.1 oraz 8.2 SWZ – wzór oświadczenia, stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. w celu potwierdzenia spełniania warunku wskazanego w pkt. 7.2.4a) SWZ – wykaz usług spełniających wymagania określone w pkt. 7.2.4a) SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z usługą stanowiącą przedmiot zamówienia, tj.: wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie budowy/ przebudowy/ lub rozbudowy ścieżek rowerowych o wartości umów określony w warunku wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub nadal są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania);

2. w celu potwierdzenia spełniania warunku wskazanego w pkt. 7.2.4b) SWZ – wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania wskazane w pkt. 7.2.4b) SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego, Wykonawca składa na wezwanie na dalszym etapie postępowania).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX SWZ – pkt. 9.1,

2. Załącznik A do oferty – „doświadczenie projektanta budowy ścieżek rowerowych” – służące do oceny ofert.

3. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, składają oświadczenie, z którego będzie wynikać zakres czynności, które będą wykonywać poszczególni wykonawcy (wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ), o którym mowa w Rozdziale VII SWZ – pkt. 7.3,

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w Rozdziale IXSWZ – pkt. 9.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania.

5. Pełnomocnictwo (oryginał podpisany podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i złożenia oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych lub w przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie, pełnomocnictwo dla osoby podpisującej w ich imieniu ofertę - załącznik Wykonawcy,

6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest złożyć dowody, iż realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik nr 4 oraz 4a do SWZ), o którym mowa w Rozdziale X SWZ – pkt. 10.3.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.            wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dołączają do oferty oświadczenie – którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ, z którego będzie wynikać, które odpowiednio: roboty budowlane/ usługi / dostawy będą wykonywać poszczególni wykonawcy.

2.            W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy, jest umocowana do jego reprezentowania, należy dołączyć do oferty odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia wskazanych w zdaniu 1 dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

3.            Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 58 ustawy i dołączą do oferty pełnomocnictwo wystawione w takiej samej formie jak oferta, obejmujące umocowanie w wyżej opisanym zakresie (lub ciąg pełnomocnictw).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Rodzaj i zakres zmian umowy określony został w pkt 23.6 SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-11 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-09

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Cena- waga kryterium 60%

Doświadczenie projektanta ścieżek rowerowych – waga kryterium 20%

Termin przekazania do zatwierdzenia Zamawiającemu koncepcji projektowej – waga kryterium 20%

 

 

Poniżej link do prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e5b865e4-f911-11ec-9a86-f6f4c648a056