obrazek 

Zamawiający informuje, iż zmienia się termin składania, otwarcia ofert oraz termin związania ofertą. 

 

Termin składania ofert: 06.09.2022 r. godz. 09:00

 

Termin otwarcia ofert: 06.09.2022 r. godz. 10:00 

 

Termin związania ofertą: 05.10.2022 r.

 

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00313240/01 z dnia 2022-08-22

 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Budowa i przebudowa dróg gminnych: Zakole, Rozwojowej, Szczygła, Nadrzecznej oraz dojazdowej (część ul. Olszynkowej od ul. Olszynowej) na terenie Gminy Raszyn

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Raszyn

1.2.) Oddział zamawiającego: Raszyn

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269232

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Szkolna 2a

1.4.2.) Miejscowość: Raszyn

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-090

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publ@raszyn.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://raszyn.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: [1]/BZP 0

 

0313240/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-08-22 09:09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00291292/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 2022-08-29 09:00

Po zmianie:

2022-09-06 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 2022-08-29 10:00

Po zmianie:

2022-09-06 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą: 2022-09-27

Po zmianie: 2022-10-05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

obrazek

 

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00291292/01 z dnia 2022-08-04

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Budowa i przebudowa dróg gminnych: Zakole, Rozwojowej, Szczygła, Nadrzecznej oraz dojazdowej (część ul. Olszynkowej od ul. Olszynowej) na terenie Gminy Raszyn

 

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Raszyn

1.3.) Oddział zamawiającego: Raszyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269232

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 2a

1.5.2.) Miejscowość: Raszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-090

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publ@raszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://raszyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa i przebudowa dróg gminnych: Zakole, Rozwojowej, Szczygła, Nadrzecznej oraz dojazdowej (część ul. Olszynkowej od ul. Olszynowej) na terenie Gminy Raszyn

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8c0c4cf2-13c3-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00291292/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-04 09:38

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021967/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Budowa i przebudowa dróg gminnych: Zakole, Rozwojowa, Szczygła, Nadrzeczna oraz dojazdowa (cześć ul. Olszynkowej od ul. Olszynowej)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8c0c4cf2-13c3-11ed-b950-8227d40187e8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: określone zostały w punkcie XII i XIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO przez zamawiających w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem

Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn, inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Raszyn jest: Pan Arkadiusz Godula, Tel.: 22 701-78-42, adres e-mail: iod@raszyn.pl, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Budowa i przebudowa dróg gminnych: Zakole, Rozwojowej, Szczygła, Nadrzecznej oraz dojazdowej (część ul. Olszynkowej od ul. Olszynowej) na terenie Gminy Raszyn” znak: ZP.271.1.26.2022.DC, prowadzonym w trybie podstawowym, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2021 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; -Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; - posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; - nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. - przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z

RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.26.2022.DC

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia                                              

Przedmiotem zamówienia jest budowa i przebudowa dróg gminnych: Zakole, Rozwojowej, Szczygła, Nadrzecznej oraz dojazdowej (część Olszynkowej od ul. Olszynowej) na ternie Gminy Raszyn. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

1. Przebudowy ul. Zakole – drogi gminnej publicznej o nr 311114W położonej na terenie gminy Raszyn w miejscowości Rybie polegającej na budowie kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni.

Roboty należy realizować na podstawie :

-  dokumentacji projektowej wykonanej przez Biuro Prac Inżynierskich Sp. z o. o. z siedzibą 02-785 Warszawa ul. Puszczyka

18a/8,

-  zaświadczenia nr WA.6743.4.709.2018.I o braku sprzeciwu organu architektoniczno-budowlanego do zgłoszenia wykonania robót dot. budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni,

-  zaświadczenia nr WA.6743.4.708.2018 o braku sprzeciwu organu architektoniczno-budowlanego do zgłoszenia wykonania robót dot. budowy przyłączy wodociągowych w pasie drogowym,

-  zaświadczenia nr WA.6743.4.81.2022.I.DO o braku sprzeciwu organu architektoniczno-budowlanego do zgłoszenia wykonania robót dot. przebudowy sieci elektroenergetycznej nN,

2. Przebudowy ul. Rozwojowej – drogi gminnej publicznej o nr 310689W położonej na terenie gminy w miejscowości Rybie.

Roboty należy wykonać na podstawie:

-               dokumentacji projektowej wykonanej przez IN-TEC-PLAN Marek Krawczyk z siedzibą 09-540 Sanniki ul. Fabryczna 3,

-               zaświadczenia nr WA.6743.4.53.2022.I.DO z dnia 16.05.2022 r. o braku sprzeciwu organu architektoniczno-budowlanego do zgłoszenia zamiaru wykonania robót w zakresie przebudowy jezdni, budowy: chodnika, zjazdów, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej oraz remontu istniejącej jezdni, zjazdu oraz chodnika w ciągu ul. 19 Kwietnia na dz. o nr ew. 435/44, 427/3, 428/9, 426/1, 425/1, 424/1, 423/1, 428/1, 427/1, 1284 (obręb 0015) w m. Rybie gm. Raszyn,

-               zaświadczenia nr WA.6743.2.107.2022.S.DO z dnia 14.06.2022 r. o braku sprzeciwu organu architektonicznobudowlanego do zgłoszenia zamiaru wykonania robót w zakresie budowy wodociągu i rozbudowy kanalizacji sanitarnej na dz. o nr ew. 435/44, 427/3, 428/9, 426/1, 425/1, 424/1, 423/1, 428/1, 427/1, 310 (obręb 0015) w m. Rybie gm. Raszyn, - zaświadczenia nr WA.6743.2.29.2022.S.MSZ z dnia 04.05.2022 r. o braku sprzeciwu organu architektonicznobudowlanego do zgłoszenia zamiaru wykonania robót w zakresie budowy sieci wodociągowej na dz. o nr ew. 428/4, 420 (obręb 0015) w m. Rybie gm. Raszyn,

3. Przebudowy ul. Nadrzecznej (odcinek położony bliżej rzeki) - drogi gminnej publicznej o nr 310684W położonej na terenie gminy w miejscowości Raszyn

Roboty należy wykonać na podstawie:

- dokumentacji projektowej zrealizowanej przez IN-TEC-PLAN Marek Krawczyk z siedzibą 09-540 Sanniki ul. Fabryczna 3, - zaświadczenia nr WA.6743.4.582.2021.I.AS z dnia 18.11.2021 r. o braku sprzeciwu organu architektoniczno-budowlanego do zgłoszenia zamiaru wykonania robót ( na odcinku położonym bliżej rzeki) w zakresie wykonania jezdni, chodnika, zjazdów, budowy kanału technologicznego wraz

z przyłączami do nieruchomości, budowy dwóch przyłączy wodociągowych i dwóch przyłączy kanalizacji sanitarnej, rozbudowy i przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej oraz remontu istniejącej sieci wodociągowej jak również remontu istniejącej jezdni ul. Cienistej (fragment-sięgacz) oraz remontu jezdni ul. Nadrzecznej na działkach o nr ew.824/17, 777, 773/2 obręb 0014 (Raszyn 02),

- zaświadczenia nr WA.6743.4.134.2022.I.DOz dnia 20.04.2022 r. o braku sprzeciwu organu architektoniczno-budowlanego do zgłoszenia zamiaru wykonania robót przebudowy odcinka

ul. Nadrzecznej – drogi wewnętrznej położonej na terenie MW(etap II) o długości 70,22 m (odcinek położony bliżej rzeki) w zakresie przebudowy jezdni, zjazdów, zawrotki oraz budowy chodnika na działce o nr ew. 824/17 obręb 0014 (Raszyn 02),

4. Przebudowy ul. Szczygła – drogi gminnej publicznej o nr 311131W położonej na terenie gminy w miejscowości Rybie.

Roboty należy wykonać na podstawie:

- dokumentacji projektowej wykonanej przez Zespół Projektowania i Obsługi Inżynierskiej Budownictwa Drogowego „ToMaR

– DROG”, Tomasz Lis, Marek Oleszczuk- spółka jawna z siedzibą 20-234 Lublin ul. Mełgiewska 38B/14,

- zaświadczenia nr WA. 6743.4.312.2017 o braku sprzeciwu organu architektoniczno-budowlanego do zgłoszenia zamiaru wykonania robót dotyczących przebudowy jezdni, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej i przyłączy wod - kan w zakresie pasa drogowego,

5. Budowy drogi dojazdowej ul. Olszynkowej od ul. Olszynowej – nowego odcinka drogi gminnej klasy D (dojazdowej) długości ok. 101 m z włączeniem w istniejącą drogę powiatową nr 2842W ul. Olszynową (droga klasy Z-zbiorczej) położonej w miejscowości Podolszyn Nowy.

Roboty należy wykonać na podstawie:

-  dokumentacji projektowej wykonanej przez firmę „ARCHIMEDIA Architekci i Inżynierowie” z siedzibą 61-132 Poznań ul.

Święciańska 6,

-  Decyzji Starosty Pruszkowskiego nr 16/2021 z dnia 24.06.2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Na niniejszą inwestycję, Zamawiający uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych finansowanych z Programu :POLSKI ŁAD”

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.)  Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.)  Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.)  Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.)  Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych/ usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.).

Zakres w/w robót może dotyczyć budowy lub przebudowy dodatkowych odcinków dróg oraz robót towarzyszących niezbędnych do wykonania tych robót.

W/w roboty zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy na podstawie opracowanego przez Wykonawcę i przyjętego przez Zamawiającego kosztorysu ofertowego sporządzonego w oparciu o ceny jednostkowe przyjęte w kosztorysie złożonym przez Wykonawcę po zawarciu umowy.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.)   Sposób oceny ofert: Cena- waga kryterium 60% Okres udzielonej gwarancji – waga kryterium 40%

4.3.2.)   Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.)   Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.)  Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.)  Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.)     Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.)     Nazwa kryterium: okres udzielonej gwarancji

4.3.6.)     Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu:

7.2.3. SWZ sytuacji ekonomicznej lub finansowej

a)            w zakresie sytuacji ekonomicznej: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

b)            w zakresie sytuacji finansowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000,00 zł (trzy miliony złotych).

7.2.4. SWZ zdolności technicznej i zawodowej

a) w zakresie posiadanego doświadczenia: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie:

- co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane, polegające na budowie /rozbudowie /przebudowie dróg lub placów o nawierzchni z kostki betonowej o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) każda z robót.

7.2. SWZ w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym, co najmniej: - 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń (pełniącą rolę Kierownika budowy), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (wpisaną na listę członków Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego) oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, w tym doświadczenie w ostatnich 5 latach w kierowaniu budową polegającą na budowie /rozbudowie /przebudowie dróg, o łącznej wartości co najmniej 1 500 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion, pięćset tysięcy).

-               1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (pełniącą rolę Kierownika robót), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (wpisaną na listę członków Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego ),

-               1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (pełniącą rolę Kierownika robót), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (wpisaną na listę członków Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego).

-               1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych (pełniącą rolę Kierownika robót), zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (wpisaną na listę członków Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego).

W przypadku legitymowania się uprawnieniami wydanymi na podstawie przepisów wcześniej obowiązujących, zakres uprawnień powinien odpowiadać wyżej wymienionym specjalnościom.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:

1.             oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ;

2.             Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dołączają do oferty oświadczenie – którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ, z którego będzie wynikać, które odpowiednio: roboty budowlane/ usługi / dostawy będą wykonywać poszczególni wykonawcy,

3.             Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3a do SWZ,

4.             Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 9.1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w pkt. 8.1 oraz 8.2 SWZ – wzór oświadczenia, stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. w celu potwierdzenia spełniania warunku wskazanego w pkt. 7.2.3b) SWZ – wykonawca przedłoży informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Dokument powinien potwierdzać, że wykonawca dysponuje środkami nie mniejszymi, niż wskazane w warunku określonym w pkt. 7.2.3b) – załącznik wykonawcy;

2.   w celu potwierdzenia spełniania warunku wskazanego w pkt. 7.2.4a) SWZ – wykaz robót budowlanych spełniających wymagania określone w pkt. 7.2.4a) SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty budowlane zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane lub nadal są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane (były wykonane należycie) były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania);

3.   w celu potwierdzenia spełniania warunku wskazanego w pkt. 7.2.4b) SWZ – wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania wskazane w pkt. 7.2.4b) SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, nazw i adresów inwestorów obiektów, okresów wykonywania prac przy obiektach, wartości robót oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania). 4. oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 9.1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w pkt. 8.1 SWZ – wzór oświadczenia, stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

12.14. Wraz z formularzem ofertowym, wykonawca składa:

1. Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX SWZ – pkt. 9.1,

2. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, składają oświadczenie, z którego będzie wynikać zakres czynności, które będą wykonywać poszczególni wykonawcy. (wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ), o którym mowa w Rozdziale VII SWZ – pkt. 7.3,

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w Rozdziale IXSWZ – pkt. 9.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania.

4. Pełnomocnictwo (oryginał podpisany podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i złożenia oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych lub w przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie, pełnomocnictwo dla osoby podpisującej w ich imieniu ofertę - załącznik Wykonawcy,

5.   Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest złożyć dowody, iż realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik nr 4 oraz 4a do SWZ), o którym mowa w Rozdziale X SWZ – pkt. 10.3,

6. Potwierdzenie wniesienia wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium: Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:

50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1)      pieniądzu

2)      gwarancjach bankowych,

3)      gwarancjach ubezpieczeniowych,

4)      poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm./

6.5.)  Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.)  Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy, jest umocowana do jego reprezentowania, należy dołączyć do oferty odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia wskazanych w zdaniu 1 dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 58 ustawy i dołączą do oferty pełnomocnictwo wystawione w takiej samej formie jak oferta, obejmujące umocowanie w wyżej opisanym zakresie (lub ciąg pełnomocnictw).

3. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

4. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dołączają do oferty oświadczenie – którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ, z którego będzie wynikać, które odpowiednio: roboty budowlane/ usługi / dostawy będą wykonywać poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy określony został w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiący załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-29 09:00

 

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-29 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-27

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na niniejszą inwestycję, Zamawiający uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych finansowanych z Programu :POLSKI ŁAD”

 

 

Link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8c0c4cf2-13c3-11ed-b950-8227d40187e8