logo

 

Raszyn, 16.08.2022 r.

Znak sprawy: IR.271.8.10.2020.EK

 

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o wewnętrzną procedurę zamawiającego

o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 zł

zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. przepisów Prawa zamówień publicznych

 

I. Zamawiający: Gmina Raszyn

Adres do korespondencji: ul. Szkolna 2a,  05-090 Raszyn  

tel. /22/ 701 78 62, / e-mail: inwestycje@raszyn.pl

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na zadanie pn.:

Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Dawidy, sprzęt AGD i informatyczny. Fundusz Sołecki Sołectwo Dawidy

II. Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Szczegółowy zakres prac oraz specyfikę zamówienia określa:

·         Opis przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami), stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

  1. Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
  2. Przedmiot zamówienia opisany został wg. następujących kodów CPV:

30200000-1 Urządzenia komputerowe, 

39710000-2 Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego,

39221000-7 Sprzęt kuchenny.

  1. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
  2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  3. Termin wykonania - zgodnie z § 2 Projektowanych postanowień umowy tj. w ciągu 30 dni od zawarcia umowy.

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1.       Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo - ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego załącznik nr 3 do ZO wraz z załącznikiem cenowym załącznik nr 3 do ZO.

2.       Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy: dane Firmy tj. numer NIP i REGON.

3.       Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

1.       Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pani Maria Jasik-Sikorska tel. /22/ 701 78 62 oraz Pani Ewelina Kalinowska, tel. /22/ 701-78-79.

2.       Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach 800-1400   od poniedziałku do piątku.

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 29.08.2022 r. do godz. 1100

- w siedzibie Zamawiającego:  05-090 Raszyn ul. Szkolna 2a w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Dawidy, sprzęt AGD i informatyczny. Fundusz Sołecki Sołectwo Dawidy”

NIE OTWIERAĆ PRZED 29.08.2022 r.  godz. 1110 – znak sprawy IR.271.8.10.2020.EK”.

VII. Opis sposobu obliczania ceny                                     

1.       Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie zadania.

2.       Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3.       Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4.       Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VIII. Informacje o formalnościach

1.       Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania. Protokół z przeprowadzonego postępowania  zostanie umieszczony na stronie www.bip.raszyn.pl.

2.       Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

3.       Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4.       Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

5.       Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

IX. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.206.119.1) zwanej przepisami RODO, informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Raszyn mający siedzibę przy ul. Szkolnej 2A w Raszynie reprezentowana przez  Wójta Gminy Raszyn.

2) Z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Gminy Raszyn można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych poprzez email iod@raszyn.pl

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja przez Gminę obowiązków dotyczących ustaw: Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 12019 ze zm./, przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017r. poz. 1840 z późń.zm.), przepisów ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2018 r. poz. 1454 z późń. zm. ),  przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U.2018, poz. 1967 ze zm.),

5) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)  organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)  obsługa prawna

c)  inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Raszyn przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Raszyn.

6.   W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)  prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)   prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia/ograniczenia przetwarzania danych osobowych ;

d)     prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych  osobowych.

7.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminie Raszyn Pani/ Pana danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

8.    Podanie przez Pani/Pana danych osobowych Gminie Raszyn ma charakter dobrowolny, jednak ich podanie jest niezbędne do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania.

9.    Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia postępowania administracyjnego, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wewnętrznych przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów.

10.    Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

11. Szczegółowe informacje w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdują się na stronie internetowej www.bip.raszyn.pl w zakładce Przetwarzanie danych osobowych.

 

 

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami:

    - Zał. 1.1. Zestawienie i minimalne parametry sprzętu AGD,

    - Zał. 1.2. Zestawienie i minimalne parametry sprzętu informatycznego,

2. Załącznik nr 2 - Projektowane postanowienia umowy,

3. Załącznik nr 3 - Formularz cenowo-ofertowy wraz z załącznikiem cenowym.