Zużyte baterie

   

Urząd Gminy Raszyn informuje, że w dniu 12 czerwca 2007 r. została zawarta umowa współpracy  z Organizacją Odzysku REBA S.A. w zakresie prowadzenia zbiórki zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych wśród mieszkańców Gminy Raszyn. Zgodnie z zapisami umowy wyposażyliśmy placówki oświatowe i gminne jednostki organizacyjne w specjalne pojemniki do zbiórki zużytych baterii.

 

Zużyte baterie i ogniwa galwaniczne powstające w naszych domach należą do odpadów niebezpiecznych i ze względu na swój charakter nie powinny być wrzucane do zwykłego pojemnika na odpady. Składowanie zużytych baterii na składowisku jest niebezpieczne dla środowiska, dlatego też odpady tego typu wymagają prowadzenia oddzielnego procesu unieszkodliwiania. Aby można było je unieszkodliwić w sposób przyjazny dla środowiska należy w pierwszej kolejności zużyte baterie "wyłowić" z masy produkowanych przez nas odpadów.

 

Jedna wyrzucona bateria jest w stanie zanieczyścić ok. 1 m3 gleby zawartymi w niej metalami ciężkimi: ołowiem, kadmem, rtęcią, niklem i litem. Co więcej baterie zawierają węgiel, grafit, smołę, szkło, krzemionkę, papier, folię i wodór. Związki te mogą trwale uszkodzić środowisko i organizm ludzki, o ile dostaną się do nich w większych stężeniach.

 

Dlatego też zachęcamy do skorzystania z możliwości segregacji odpadów i pozbywania się w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego. Poniżej publikujemy wykaz punktów, w których ustawiono pojemniki na zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe:

 

 

1. Urząd Gminy w Raszynie, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn, tel. (22) 701 77 77,
2. Gimnazjum nr 1 w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 1, 05-090 Raszyn, tel. (22) 720 38 68,

3. Szkoła Podstawowa im. Cypriana Godebskiego w Raszynie, ul Szkolna 2a, 05-090 Raszyn

    tel. (22) 720 25 96

4. Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Ładach, Dawidy Bankowe, ul. Długa 49,

    05-090 Raszyn, tel. (22) 720 25 69

5. Gminny Ośrodek Kultury w Raszynie, Filia w Falentach, Falenty, ul. Aleja Hrabska 2,

    05-090  Raszyn, tel. (22) 720 68 34

6. Szkoła Podstawowa w Sękocinie, Słomin, ul. Wierzbowa 5, 05-090 Raszyn, tel. (022) 720 25 68

7. Ognisko Wychowawcze w Jaworowej, Jaworowa, ul. Warszawska 95, 05-090 Raszyn,

    tel. (022) 797 44 18


Więcej informacji o systemie zbiórki i odzysku baterii oraz akumulatorów małogabarytowych na stronie http://www.reba.pl.

» Wyświetl mapę punktów zbiórki zużytych baterii «