Zamawiający, Wójt Gminy Raszyn informuje, że w prowadzonym postępowaniu nastąpiły istotne zmiany dotyczące treści ogłoszenia oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiany te spowodowane są wpłynięciem do siedziby Zamawiającego dwóch protestów, które zostały przez niego uznane.

Wobec powyższego dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień 11.02.2009 r.

- składanie ofert - 11.02.2009 r. do godz.10.00

- otwarcie ofert - 11.02.2009 r. do godz. 10.30Gmina Raszyn

ul. Szkolna 2 a

05-090 Raszyn

ZP-3410/PN/1/2009

Dane zamawiającego

Nazwa

Gmina Raszyn

Adres

ulica SZKOLNA  2a ,
05-090 Raszyn,  woj. mazowieckie,  pow. pruszkowski 

Strona WWW

www.bip.raszyn.pl

Adres e-mail

zam.publ@raszyn.pl

Telefon

(022) 701-77-78

Dane zamówienia

Postępowanie prowadzone na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 ze zm.

Data ogłoszenia

28-01-2009 r.

Przedmiot zamówienia publicznego

„Budowa kanalizacji sanitarnych we wsiach: Raszyn, Rybie, Nowe Grocholice, Jaworowa na terenie Gminy Raszyn”

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i pompowniami ścieków. Szczegółowy przedmiot i zakres zamówienia określony został w projektach budowlanych dokumentacji i kosztorysach nakładczych. Całość robót podzielona została na trzy kontrakty w ramach których wchodzą poszczególne zadania:

I „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Nowe Grocholice i Raszyn”  - kontrakt nr W 1.2.1. wg SW w zakres, którego wchodzą następujące zadania:

Zadanie nr 5 wg SW – „Budowa kanalizacji sanitarnej  - ul. Pruszkowska, Popularna, Dworkowa”

Zadanie Nr 6 wg SW - „Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Partyzantów, Sienkiewicza Moniuszki”

Zadanie Nr 7 wg SW - „Budowa pompowni P2 z przewodem tłocznym i zasileniem energetycznym. Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Moniuszki, Sikorskiego, Sienkiewicza, Pruszkowska, Popularna, Piastowska, Partyzantów, bez nazwy, Mierzwińskiego”

Zadanie Nr 8 wg SW - „Budowa pompowni P3 (ul. Opaczewska) z przewodem tłocznym i zasileniem energetycznym. Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Opaczewska”

Zadanie Nr 9 wg SW - „Budowa pompowni P6 (ul. Partyzantów) z przewodem tłocznym
i zasileniem energetycznym. Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Partyzantów, Księżycowa”

Łączna długość: Kanały uliczne O200  PCV – 4024,30 mb; kanały uliczne O 250 PCV – 254,00 mb; przewody tłoczne  O 110 – 736,50 mb; przykanaliki sanitarne PCV O160– szt. /mb – 202/1218,00, pompownie 3 szt.


II Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jaworowa  i Rybie” - kontrakt nr W 1.2.3
w zakres, którego wchodzą następujące  zadania:
Zadanie Nr 32 wg SW - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dalekiej i Warszawskiej (pobocze) wraz z Pompownia P2 (przy ul. Warszawskiej w miejscowości Jaworowa”

Zadanie Nr 35 wg SW - „Budowa kanalizacji sanitarnej  w ulicy Ukośnej, Kolorowej, Lazurowej, bez nazwy (dz. 236/1) w miejscowości Jaworowa”

Zadanie Nr 36 wg SW -  „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Perłowej w miejscowości Jaworowa” 

Zadanie Nr 37 wg SW -  „Budowa kanalizacji sanitarnej  w ulicy Promyka w miejscowości Jaworowa”

Zadanie Nr 39 wg SW - „Budowa kanalizacji sanitarnej  w ulicy  Poziomkowej i  bez nazwy (dz. 1782) w miejscowości Rybie”

Zadanie Nr 40 wg SW -  „Budowa kanalizacji sanitarnej w  ulicy  Skrajnej w miejscowości Jaworowa

Zadanie Nr 41 wg SW -  „Budowa kanalizacji sanitarnej  w ulicy Jaśminowej, Familijnej i bez nazwy (dz. 462) w miejscowości Jaworowa”

Zadanie Nr 42 wg SW -  „Budowa kanalizacji sanitarnej  w ulicy Zacisznej w miejscowości Jaworowa”

Łączna długość:

Kanały uliczne O200  PCV – 2841,30 mb; przewody tłoczne  O 110 – 37,50 mb; przykanaliki sanitarne PCV O160– szt. /mb – 100/469,50, przykanaliki sanitarne PCVO200 szt./ 1/33m, pompownie 1szt.

 wraz z pełnym zakresem prac odwodnieniowych i odtworzenia stanu istniejącego terenu.

Gwarancja dla wszystkich robót i wbudowanych materiałów objętych zamówieniem winna wynosić min. 3 lata.

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Tryb zamówienia publicznego

Przetarg nieograniczony

     Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45.23.24.40-8,   45.23.24.60-4,

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

      Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

      Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamówienie nie dotyczy dynamicznego systemu zakupów

  Termin (okres) realizacji zamówienia- wymagany:

 do  31-12-2009 r.

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.).

2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność deliktowa)

5. Udzielą gwarancji na wykonane roboty oraz wbudowane materiały.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia


Opis sposobu dokonywania oceny powyższych warunków:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważniona, z zachowaniem sposobu reprezentacji i oświadczenia w formie oryginału.

1. Oświadczenie, o spełnieniu warunków określonych zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówieniach Publicznych oraz nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1, ust. 2, wraz z zaświadczeniem:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewi­dencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawiony/e nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert)

b)      aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego (wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert), a potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c)             aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert) potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

d)      aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (zgodnie z § 1 ust.1 pkt. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r.),

e)      aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (zgodnie z  §1 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r.)

f)        

UWAGA; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. a), b), c), e), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie zgłoszono upadłości, -nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miej­sce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyższej UWADZE oraz w pkt. d), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

2. Wykaz zrealizowanych robót w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, z należytą starannością wykonali zadania o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, tzn. polegającym na budowie zewnętrznych  sieci kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej na terenie o zwartej zabudowie jedno lub wielorodzinnej o łącznej wartości nie mniejszej niż 4.000.000,00 zł (brutto), (poparte dokumentami potwierdzającymi, że wskazane roboty zostały wykonane z należytą starannością).

3. Wykaz osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą wykonywać zamówienie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także w zakresie wykonywanych przez nie czynności, tj. wykażą, że dysponują min.:  -

          1 osobą posiadającą uprawnienia sanitarne w zakresie sieci  do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, posiadającą min. 5 letnie doświadczenie zawodowe oraz będącą  członkiem (posiadającymi wpis) na listę członków właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego (pełniącą funkcję Kierownika budowy).

          1 osobą posiadającą uprawnienia drogowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz będącą członkiem właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego (pełniącą funkcję Kierownika budowy).

          dysponują min. 25 pracownikami fizycznymi.

W przypadku legitymowania się uprawnieniami wydanymi na podstawie przepisów poprzednio obowiązujących, zakres uprawnień powinien odpowiadać w/w specjalnościom. Osoby posiadające uprawnienia budowlane powinny być członkami właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego

Jeżeli w powyższym wykazie osób znajdują się osoby, którymi Wykonawca będzie dysponował, należy dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie tych osób do gotowości wykonania przedmiotowego zamówienia.

4. Wykaz robót, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom (wypełniany w przypadku wykonywania robót przez Podwykonawców)

       Zamawiający zastrzega, iż min. 50% wartości robót musi być wykonana przez Wykonawcę samodzielnie.

5. Aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest  ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, działalności zgodnej odpowiedzialność przedmiotem zamówienia (odpowiedzialność deliktowa), na kwotę nie niższą niż 2.000.000,00 zł. A w przypadku składania ofert częściowych: kontrakt nr W 1.2.1- wartość odpowiedzialności OC (polisy) wynosi 1.000.000,00zł oraz kontrakt nr W 1.2.3- wartość odpowiedzialności OC (polisy) wynosi 1.000.000,00zł.

6. Potwierdzenie wniesienia wadium w wymaganej wysokości, terminie i formie dla każdego kontraktu oddzielnie.

7. Kosztorysy ofertowe w wersji uproszczonej

 

 
Dane pracownika/ów upoważnionego/ych do kontaktów z Wykonawcami:

Imię i nazwisko

Anna Wierzbicka-Abramska , Mirosław Lewandowski, Anna Jachowska

Godziny udzielania informacji dotyczących przetargu:

Poniedziałek, czwartek w godz. 11:00 – 17:00

Wtorek, środa, piątek w godz. 9:00 – 15:00

Sposoby pozyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

§      w siedzibie Zamawiającego, ul. Szkolna 2a pok. 113 ( I piętro )
( po wysłaniu zapotrzebowania na nr faksu: 022 701 78 01,
 022 701 77 78 )

§      ze strony internetowej : www.bip.raszyn.pl.

W siedzibie zamawiającego - numer lokalu

113

Cena SIWZ

100,00 zł

Miejsce i termin składania ofert/wniosków

Sposób składania

w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Szkolnej 2a

Numer lokalu

 Parter - Biuro Obsługi Mieszkańców

Termin składania ofert

   11-02-2009     godz. 10:00.

Atrybuty przetargów

Wartość zamówienia

 powyżej 14 tys. Euro

Okres związania ofertą

  30 dni od daty składania ofert

     Kryterium cena

   Najniższa cena

     Wadium

   Kontrakt I – 60 tys. zł,     Kontrakt II – 50 tys. zł.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Miejsce otwarcia ofert

w siedzibie Zamawiającego

     Numer lokalu

       102

Data otwarcia

11-02-2009

Godzina otwarcia

10:30

Data zamieszczenia ogłoszenia

w Biuletynie Zamówień Publicznych

28-01-2009

 

 

Załączniki graficzne:

 

ul. Daleka + ul. Warszawska
ul. Jaśminowa + ul. Familijna + ul. Bez nazwy
ul. Perłowa
    Przedmiar:  Kanalizacja w ul. Perłowej
    Przedmiar:  Przykanaliki w ul. Perłowej
Pompownia P-1
Pompownia P-2
Pompownia P-3
Pompownia P-6, ul. Partyzantów
ul. Poziomkowa + ul. Bez nazwy
ul. Promyka
ul. Pruszkowska + ul. Popularna + ul. Dworkowa
    Przedmiar:  Kanalizacja w ul. Pruszkowskiej, ul. Popularnej i ul. Dworkowej
ul. Skrajna
ul. Ukośna + ul. Kolorowa + ul. Lazurowa
ul. Zaciszna

 

 

Zamawiający, Wójt Gminy Raszyn informuje, że w prowadzonym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące przedmiotu zamówienia:

 

Pytania:

1. Czy w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 6.4. SIWZ (polisa OC na kwotę1.000.000 zł dla każdego kontraktu) wystarczy przedłożyć promesę firmy ubezpieczeniowej gwarantującą wystawienie ubezpieczenia w momencie wygrania przetargu?

2. Czy w przypadku wygrania przetargu umowę z Zamawiającym podpisuje Lider Konsorcjum czy wszyscy członkowie Konsorcjum?

 

Odpowiedzi:

 

1.      Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku udziału w postępowaniu będzie polisa a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

2.      Lider Konsorcjum, co powinno wynikać z przedłożonej umowy Konsorcjum.