Gmina Raszyn

ul. Szkolna 2 a

05-090 Raszyn

ZP-3410/PN/2/2009

Dane zamawiającego

Nazwa

Gmina Raszyn

Adres

ulica SZKOLNA  2a ,
05-090 Raszyn,  woj. mazowieckie,  pow. pruszkowski 

Strona WWW

www.bip.raszyn.pl

Adres e-mail

zam.publ@raszyn.pl

Telefon

(022) 701-77-78

Dane zamówienia

Postępowanie prowadzone na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 ze zm.

Data ogłoszenia

14-01-2009 r.

Przedmiot zamówienia publicznego

„Bieżące utrzymanie dróg zarządzanych przez Gminę Raszyn w roku 2009”


    Do zakresu przedmiotu zamówienia należą;

 

Remonty nawierzchni bitumicznych w tym:

- rozbiórki istniejących nawierzchni(mechanicznie) - 350 m2

- frezowanie nawierzchni bitumicznych - 3000 m2,

- rozbiórka podbudowy tłuczniowej (mechanicznie) - 500 m2

- wykonanie warstwy ścieralnej grub. 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej - 7000 m2

- wykonanie warstwy wiążącej grub. 4 cm - 4000 m2

 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych grub. 4 cm - 2000 m2

- naprawy tymczasowe nawierzchni bitumicznych wykonywanych na zimno – 800 m2

- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami – 18000 m2

 

Remonty nawierzchni brukowych w tym:

- rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 cm - 500 m2

- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - 500 m2

- rozebranie krawężników z ława - 500 mb

- rozebranie obrzeży - 400 mb,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej – 1000 m2

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm - 500 m2

- ustawienie obrzeży betonowych 6x30 cm - 200 mb

- ustawienie krawężnika 15x30 cm na ławie betonowej z oporem B-10 - 300 mb

- wykonanie koryta ziemnego w gruncie II-IV kat. grub. 10 cm z wywozem ziemi – 1000 m2

- wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub. 10 cm - 500 m2

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grub. 10 cm – 1000 m2

 

Naprawa dróg gruntowych i z destruktu w tym:

- profilowanie dróg polnych z uzupełnieniem ubytków materiałem rodzimym – 4000 m2

- mechaniczne zagęszczanie dróg gruntowych – 4000 m2

Remont i wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego:

- profilowanie dróg z uzupełnieniem ubytków - 6000 m2

- mechaniczne zagęszczanie dróg ulepszonych – 6000 m2

- wykonanie nowych nawierzchni z destruktu asfaltowego grub. 15 cm – 6000 m2

 

 

Roboty różne:

- regulacja studni kanalizacyjnych - 100 szt.

- regulacja zaworów wodociągowych i gazowych - 150 szt.

- regulacja studni telekomunikacyjnych - 20 szt.

- regulacja kratek ściekowych 80 – szt.

 

UWAGA: Podane wyżej ilości asortymentów robót są ilościami szacunkowymi. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości poszczególnych asortymentów robót w zależności od stanu technicznego nawierzchni i potrzeb zamawiającego.

UWAGA:

Wykonawca udzieli Zamawiającemu 3 letniej (trzyletniej) gwarancji na wbudowane materiały i wykonane roboty nawierzchniowe dróg i chodników, oraz 1 rok (jednorocznej) gwarancji na wykonane remonty cząstkowe.

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Tryb zamówienia publicznego

Przetarg nieograniczony

     Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45.23.31.41-9,   45.23.32.20-7,   45.23.32.23-8,   45.23.32.00-1,

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

      Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

      Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamówienie nie dotyczy dynamicznego systemu zakupów

  Termin (okres) realizacji zamówienia- wymagany:

 do  31-12-2009 r. 

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.).

2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność deliktowa)

5. Udzielą gwarancji na wykonane roboty oraz wbudowane materiały.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia


Opis sposobu dokonywania oceny powyższych warunków:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważniona, z zachowaniem sposobu reprezentacji i oświadczenia w formie oryginału.

1. Oświadczenie, o spełnieniu warunków określonych zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówieniach Publicznych oraz nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1, ust. 2

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewi­dencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej /wystawiony/e nie wcześniej niż 6 m - cy przed upływem terminu składania ofert/ -

UWAGA;

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypo­spolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie zgłoszono upadłości, -nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, -nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie spo­łeczne lub zdrowotne, albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, od­roczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miej­sce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyższej UWADZE, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariu­szem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowe­go lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

3. Wykaz zrealizowanych robót w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed terminem składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres, z należytą starannością wykonali (siłami własnymi) min. 2 (dwa) zadania o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, tzn. polegającym na remoncie (również cząstkowym), przebudowie i budowie nawierzchni o wartości nie mniejszej niż 500 tys. zł. (bez podatku VAT), (poparte dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane z należytą starannością)

4. Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. min.:

- 2 osoby, posiadające uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz będącymi członkami właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego,

- min. 10 pracownikami (wykwalifikowanymi i niewykwalifikowanymi łącznie)

W przypadku legitymowania się uprawnieniami wydanymi na podstawie przepisów poprzednio obowiązujących, zakres uprawnień powinien odpowiadać w/w specjalnościom. Osoby posiadające uprawnienia budowlane powinny być członkami właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego

Jeżeli w powyższym wykazie osób znajdują się osoby, którymi Wykonawca będzie dysponował, należy dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie tych osób do gotowości wykonania przedmiotowego zamówienia.

5. Wykaz prac, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom /wypełniany w przypadku zlecania określonych prac Podwykonawcom/

6. Aktualna polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia (odpowiedzialność deliktowa), na kwotę nie niższą niż 300 tys. zł.-

7. Potwierdzenie wniesienia wadium w wymaganej wysokości, terminie i formie.

8. Kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej

Dane pracownika/ów upoważnionego/ych do kontaktów z Wykonawcami:

Imię i nazwisko

Ryszard Lewandowski ,    Dorota Czajkowska

Godziny udzielania informacji dotyczących przetargu:

Poniedziałek, czwartek w godz. 11:00 – 17:00

Wtorek, środa, piątek w godz. 9:00 – 15:00

Sposoby pozyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

§      w siedzibie Zamawiającego, ul. Szkolna 2a pok. 113 ( I piętro )
( po wysłaniu zapotrzebowania na nr faksu: 022 701 78 01,
 022 701 77 78 )

§      ze strony internetowej : www.bip.raszyn.pl.

W siedzibie zamawiającego - numer lokalu

113

Cena SIWZ

40,00 zł

Miejsce i termin składania ofert/wniosków

Sposób składania

w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Szkolnej 2a

Numer lokalu

 Parter- Biuro Obsługi Mieszkańców

Termin składania ofert

05-02-2009     godz. 11:00.

Atrybuty przetargów

Wartość zamówienia

 powyżej 14 tys. Euro

Okres związania ofertą

  30 dni od daty składania ofert

     Kryterium cena

   Najniższa cena

     Wadium

   15 000,00 zł  (piętnaście tysięcy złotych)

Miejsce i termin otwarcia ofert

Miejsce otwarcia ofert

w siedzibie Zamawiającego

     Numer lokalu

       102

Data otwarcia

05-02-2009

Godzina otwarcia

11:30

Data zamieszczenia ogłoszenia

w Biuletynie Zamówień Publicznych

14-01-2009