Gmina Raszyn

ul. Szkolna 2 a

05-090 Raszyn

ZP-3410/PN/3/2009

Dane zamawiającego

Nazwa

Gmina Raszyn

Adres

ulica SZKOLNA  2a ,
05-090 Raszyn,  woj. mazowieckie,  pow. pruszkowski 

Strona WWW

www.bip.raszyn.pl

Adres e-mail

zam.publ@raszyn.pl

Telefon

(022) 701-77-78

Dane zamówienia

Postępowanie prowadzone na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2007 r.. nr 223 poz. 1655 z późn. zm..)

Data ogłoszenia

04-02-2009

Przedmiot zamówienia publicznego

Utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Raszyn

W zakres robót wchodzą:

1.         Oczyszczanie z osadzonego namułu i innych zanieczyszczeń kanałów przesyłowych z  wylotami włącznie, usuwanie elementów obcych z kanałów, tj. cegieł, gruzu, gałęzi itp., wycinanie korzeni i narostów z wewnętrznych ścian kanałów.

2.         Oczyszczanie z namułu i innych zanieczyszczeń osadników wpustów ulicznych wraz z przykanalikami do kanałów włącznie.

3.         Oczyszczenie z namułu i zanieczyszczeń studni rewizyjnych.

4.         Odpompowywanie wody i usuwanie osadów ze studzienek burzowych bezodpływowych chłonnych.

5.         Usuwanie elementów obcych z kanałów tj. cegieł, betonu, kamieni, gałęzi itp

6.         Usuwanie korzeni i narostów z wewnętrznych ścian kanałów.

7.         Załadunek i wywóz zebranych odpadów a w szczególności wybranego osadu i innych zanieczyszczeń wraz z uporządkowaniem terenu miejsca pracy.   

Skrócona charakterystyka techniczna:

Zamówienie obejmuje czyszczenie ręczne i mechaniczne sieci i wszystkich obiektów inżynierskich na tej sieci zlokalizowanych lub z nią związanych, w celu utrzymania ich w należytej drożności, a w szczególności kanałów i kolektorów, przykanalików, wypustów burzowych, studzienek burzowych,  studni chłonnych.

Prace wykonywane będą na sieci kanalizacji deszczowej (rozdzielczej), znajdującej się na terenie Gminy Raszyn, zlokalizowanej w pasie drogowym, przy czym objęte utrzymaniem objęte są również sieci kanalizacyjne (kolektory i kanały) odprowadzające wody opadowe z pasa drogowego zlokalizowane na terenach prywatnych.

 

Rodzaj zamówienia

usługa

Tryb zamówienia publicznego

Przetarg nieograniczony

     Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45-23-24-10-9

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

      Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

      Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  Termin (okres) realizacji zamówienia: wymagany:

 od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2009 r.

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1 Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. nr 223, poz. 1655 z 2007 r.),

2 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania usługi .

4 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

5 Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność deliktowa).

Opis sposobu dokonywania oceny powyższych warunków:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważniona, z zachowaniem sposobu reprezentacji i oświadczenia w formie oryginału.

1. Oświadczenie, o spełnieniu warunków określonych zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówieniach Publicznych oraz nie podleganiu

    wykluczeniu z art. 24 ust. 1, ust. 2 - /zał. nr 3/,

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne

    przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej /wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy

   przed upływem terminu składania ofert/, -  /zał. nr 4/,

3. Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres

     prowadzenia działalność jest krótszy- za ten okres, z należytą starannością wykonali /siłami własnymi/ zadania odpowiadające swoim rodzajem i

     wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia /prace zakończone/ o łącznej wartości min. 100 tys. zł netto. Przez roboty analogiczne

     Zamawiający rozumie roboty polegające na utrzymaniu sieci kanalizacyjnych (sanitarnych lub burzowych), polegających min. na czyszczeniu

     kanałów; (poparte dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należycie).– /zał. nr 5/

4. Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. min.:

- 1 osobą posiadającą uprawnienia sanitarne do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie sieci kanalizacyjnych oraz jest członkiem właściwej Izby Samorządu Zawodowego /pełniącą funkcję Kierownika/.

- 2 osoby – pracownicy fizyczni zdolni do wykonania przedmiotu zamówienia. Pracownicy Wykonawcy, ubrani będą w jednolite stroje z widocznym

logo firmy umożliwiające identyfikację świadczącego usługę - /zał. nr 6/

5. Wykaz sprzętu, jakim dysponuje Wykonawca a niezbędnym do realizacji przedmiotu usługi, w tym min.:

     - samochód wielofunkcyjny do ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnej i wpustów ulicznych np. WUKO typ SCK-3z lub inny równoważny  - /zał. nr 7/

6.   Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej /wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

     składania ofert/, że Wykonawca posiada wymaganą wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową /w treści winna być zawarta

     wysokość dostępnych środków/ - co najmniej 100 tys. zł – /zał. nr 8 Wykonawcy/

7.  Aktualna polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

      prowadzonej działalności gospodarczej, działalności zgodnej odpowiedzialność przedmiotem zamówienia (odpowiedzialność deliktowa)- /zał. nr

      9 Wykonawcy/.

 

Dane pracownika/ów upoważnionego/ych do kontaktów z Wykonawcami:

Imię i nazwisko

 Karolina Filipczak, Krzysztof Baryła

Godziny udzielania informacji dotyczących przetargu:

poniedziałek, czwartek w godz. 11.00 – 17.00

wtorek, środa, piątek w godz. 9.00-15.00

Sposoby pozyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

§      w siedzibie Zamawiającego, ul. Szkolna 2a pok. 113 ( I piętro )
( po wysłaniu zapotrzebowania na nr faksu: 022 701 78 01,
 022 701 77 78 )

§      ze strony internetowej : www.bip.raszyn.pl.

W siedzibie zamawiającego - numer lokalu

113

Cena SIWZ

20 zł

Miejsce i termin składania ofert/wniosków

Sposób składania

w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Szkolnej 2a

Numer lokalu

 Parter- Biuro Obsługi Mieszkańców

Termin składania ofert

12-02-2009     godz. 11:00.

Atrybuty przetargów

Wartość zamówienia

 powyżej 14 tys. Euro

Okres związania ofertą

  30 dni od daty składania ofert

     Kryterium cena

   Najniższa cena

     Wadium

   nie wymagane

Miejsce i termin otwarcia ofert

 

Miejsce otwarcia ofert

w siedzibie Zamawiającego

     Numer lokalu

       102

Data otwarcia

12-02-2009

Godzina otwarcia

11:30

Data zamieszczenia ogłoszenia

w Biuletynie Zamówień Publicznych

04-02-2009

 

 

Zamawiający, Wójt Gminy Raszyn informuje, że w prowadzonym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące przedmiotu zamówienia:

 

Pytanie:

Zgodnie z treścią SIWZ pkt. VII ppkt. 7.3  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia jest krótszy - za ten okres z należytą starannością /siłami własnymi/ zadania odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia /prace zakończone/ o łącznej wartości min. 100 tys zł netto.

Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w zakresie czyszczenia kanalizacji towarzyszącemu bezwykopowej renowacji kanałów w ramach jednego zamówienia /prace zakończone, wykonane siłami własnymi/ o wartości powyżej 100 tys. zł netto, poparte dokumentami, że roboty te zostały wykonane należycie?

 

Odpowiedź:

 

Urząd Gminy Raszyn informuje, iż w przypadku, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w zakresie czyszczenia kanalizacji towarzyszącemu bezwykopowej renowacji kanałów w ramach jednego zamówienia /prace zakończone, wykonane siłami własnymi/ o wartości powyżej 100 tys. zł netto, poparte dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie, Zamawiający uzna taką usługę jako spełniającą warunek zawarty w pkt.VII ppkt.7.3 SIWZ.