Gmina Raszyn

ul. Szkolna

05-090 Raszyn

ZP-3410/PN/4/2008

Dane zamawiającego

Nazwa

Gmina Raszyn

Adres

ulica SZKOLNA  2a ,
05-090 Raszyn,  woj. mazowieckie,  pow. pruszkowski 

Strona WWW

www.bip.raszyn.pl

Adres e-mail

zam.publ@raszyn.pl

Telefon

(022) 701-77-78

Dane zamówienia

Postępowanie prowadzone na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

Data ogłoszenia

04-02-2009 r.

Przedmiot zamówienia publicznego

Wykonanie prac i dokumentacji geodezyjnych dla potrzeb Gminy Raszyn

Wykonanie usługi, podzielone zostało na zadania:

 

Z A D A N I E   I

Wykonanie pomiarów i ustalenie pasa gruntu zajętego pod drogę w/g stanu na dzień 31.12.1998r. - opracowanie mapy z rozliczeniem nieruchomości, badania hipoteczne, wykazy zmian gruntowych.

                

    obręb Raszyn 01

                             - ul. Zacisze     -  ca 500 mb  

                             - ul. Łąkowa    -  ca 700 mb                                                              

    obręb Raszyn 02

                             - ul. Mokra      - ca 150 mb

                             - ul. Graniczna   - ca 450 mb

 -  obręb Rybie

                             - ul. Orzechowa - ca 400 mb

                             - ul. Kwiatowa   - ca 250 mb

                             - ul.Akacjowa    - ca 300 mb

- obręb Puchały

                            - ul.Wirażowa     - ca 300 mb

- obręb Nowe Grocholice

                            - ul.Waryńskiego  - ca 900 mb

Ogółem : 3950 mb

                                                                                                                                                         Z A D A N I E  II

Część I - Wykonanie pomiarów i ustalenie pasa gruntu zajętego pod drogę w/g stanu na dzień 31.12.1998r. - opracowanie mapy z rozliczeniem nieruchomości, badania hipoteczne, wykazy zmian gruntowych.

 

 

- obręb Rybie

                            - ul. Ceramiczna   - ca 100 mb

                            - ul. Środkowa     - ca  200 mb

                            - ul. Południowa   - ca   600 mb

                            - ul. Spacerowa    - ca   600 mb

                            - ul. Spokojna       - ca   600 mb

                             -ul. Piaskowa        -ca    700 mb

                             -ul. Rybna             -ca     600 mb

                             -ul.Mała                -ca     400 mb

                             -ul.Polna                -ca    600 mb

                             -ul.Stokrotki           -ca   150 mb

                             -ul.Brzoskwiniowa  -ca   120 mb 

Ogółem:  3670 mb       

                                                                  

Część II - Wykonanie pomiarów i podziałów nieruchomości będących własnością Gminy: - opracowanie mapy z rozliczeniem nieruchomości, badania hipoteczne, wykazy zmian gruntowych.

zakres zamówienia:   - za jedną działkę   -      10dz

                                       - za następną         -      10dz

 

Część III - Wykonanie map do celów prawnych z rozliczeniem hipotecznym (do celów: zasiedzenia, komunalizacji, przekazania w użytkowanie wieczyste, sprzedaż, wykup, wprowadzenia zmian w ew. gruntów).

zakres zamówienia:   -  10 działek

 

 

Część IV - Wznowienie granic z wyznaczeniem w terenie działek gminnych. zakres zamówienia:  - 30 pkt.granicznych

 

Podany zakres i wielkości są szacunkowe i mogą w trakcie wykonywania opracowań ulec zmianie.

Rodzaj zamówienia

usługa

Tryb zamówienia publicznego

Przetarg nieograniczony

     Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

71.35.40.00-4

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:  na Zadanie I i II. Jeden Wykonawca, może złożyć tylko jedno ofertę na jedno zadanie, zgodnie z art. 83 ust. 3 Ustawy p.z.p.

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

      Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

      Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamówienie nie dotyczy dynamicznego systemu zakupów

  Termin (okres) realizacji zamówienia: wymagany:

 sukcesywnie w ramach potrzeb Zamawiającego do 20-12-2009 r.

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

3.  Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia"

Opis sposobu dokonywania oceny powyższych warunków:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważniona, z zachowaniem sposobu reprezentacji i oświadczenia w formie oryginału.

1.Oświadczenie, o spełnieniu warunków określonych zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1, ust. 2,

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewi­dencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej /wystawiony/e nie wcześniej niż 6 m - cy przed upływem terminu składania ofert/

UWAGA; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypo­spolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

¦        nie otwarto jego likwidacji ani nie zgłoszono upadłości,

¦        nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

     Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miej­sce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariu­szem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowe­go lub gospodarczego odpowiednio kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zaświadczenie takie nie może być wystawione wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. /zg. z §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605)/.

3. Wykaz zrealizowanych usług w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed terminem składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres, z należytą starannością wykonanych min. 3 (trzech) usług o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, tzn. polegającym na wykonaniu dokumentacji geodezyjnych (poparte dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane z należytą starannością)

4. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia a posiadających uprawnienia stosowne do przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjno – kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 ze zm.)

 

Dane pracownika/ów upoważnionego/ych do kontaktów z Wykonawcami:

Imię i nazwisko

Zbigniew Tokarz,  Karolina Filipczak

Godziny udzielania informacji dotyczących przetargu:

poniedziałek, czwartek w godz. 11.00 – 17.00

wtorek, środa, piątek w godz. 9.00-15.00

Sposoby pozyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

§      w siedzibie Zamawiającego, ul. Szkolna 2a pok. 113 ( I piętro )
( po wysłaniu zapotrzebowania na nr faksu: 022 701 78 01,
 022 701 77 78 )

§      ze strony internetowej : www.bip.raszyn.pl.

W siedzibie zamawiającego - numer lokalu

113

Cena SIWZ

10 zł

 

Miejsce i termin składania ofert/wniosków

Sposób składania

w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Szkolnej 2a

Numer lokalu

 Parter- Biuro Obsługi Mieszkańców

Termin składania ofert

13-02-2009  godz. 10:00.

Atrybuty przetargów

Wartość zamówienia

 powyżej 14 tys. Euro

Okres związania ofertą

  30 dni od daty składania ofert

     Kryterium cena

   Najniższa cena

     Wadium

   Nie wymagane

Miejsce i termin otwarcia ofert

Miejsce otwarcia ofert

w siedzibie Zamawiającego

     Numer lokalu

       102

Data otwarcia

13-02-2009

Godzina otwarcia

10:30

Data zamieszczenia ogłoszenia

w Biuletynie Zamówień Publicznych

04-02-2009

 

 

Zamawiający, Wójt Gminy Raszyn informuje, że w prowadzonym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące przedmiotu zamówienia:

 

Pytania:

1. Punkt 2.1 SIWZ, Zadanie 1: jaki odcinek ul. Mokrej będzie objęty opracowaniem? Według przybliżonych danych ewidencyjnych długość ul. Mokrej wynosi ok. 400m, a nie 150m jak podano w opisie zadania. Czy z tego faktu wynika, że tylko część tej ulicy będzie objęta opracowaniem?

2. Punkt 2.1 SIWZ, Zadanie 1: czy opracowaniem dla ul. Wirażowej będzie objęta jedynie dz. ew. 212/5 z obrębu Puchały, czy działki ew. nr 212/3 i 212/4 również wejdą w zakres opracowania?

3. Punkt 2.3 SIWZ: czy zapis tego punktu należy rozumieć jako możliwość złożenia oferty częściowej na Zadanie nr 1 lub Zadanie nr 2? Czy Zadanie nr 2 należy traktować jako całość, na którą można złożyć ofertę? Czy możliwe jest złożenie oferty na wybrane części Zadanie nr 2?

 

Odpowiedzi:

 

1.      Proszę składać ofertę na opracowanie ul. Mokrej tak jak jest w SIWZ. Natomiast zakres i wielkości są szacunkowe i mogą ulec zmianie.

2.      Ulica Wirażowa analogicznie jak w przypadku ul. Mokrej.

3.      Zapis punktu 2.3 SIWZ należy rozumieć tak, że Zadanie Nr 1 stanowi całość tak jak i Zadanie II. Nie jest więc możliwe złożenie oferty na wybrane części Zadania II.UWAGA! Nastąpiły zmiany w projektach umów, wobec czego prosimy o ponowne zapoznanie się z ich treścią.