Gmina Raszyn

ul. Szkolna 2 a

05-090 Raszyn

ZP-3410/PN/6/2009

Dane zamawiającego

Nazwa

Gmina Raszyn

Adres

ulica SZKOLNA  2a ,
05-090 Raszyn,  woj. mazowieckie,  pow. pruszkowski 

Strona WWW

www.bip.raszyn.pl

Adres e-mail

zam.publ@raszyn.pl

Telefon

Dane zamówienia

Postępowanie prowadzone na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z póżn. zm.).

Data ogłoszenia

13.02.2009

Przedmiot zamówienia publicznego

DRUK GAZETY LOKALNEJ MIESIĘCZNIKA – KURIER RASZYŃSKI

 

Usługa polegająca na comiesięcznym druku gminnego czasopisma samorządowego o nazwie „Kurier Raszyński”

Opis zamówienia:

Druk miesięcznika „Kurier Raszyński” (ukazuje się raz w miesiącu)

Nakład – 7 200 szt. miesięcznie

Format – A4

Okładka: papier kreda 135g, druk 2 – stronny, 4 kolorowy

Środek: 12 lub 16 stron – papier offsetowy 80g, druk 2 – stronny, 2 kolorowy.

Oprawa : szycie drutem

Przewidywana ilość wydań : 11 w roku

Dostawa: do siedziby Zamawiającego tj. Urząd Gminy Raszyn – w terminie max. 2 dni od złożenia materiałów do drukarni.

Odbiór materiałów do druku (w siedzibie Zamawiającego) i dostarczenie nakładu – na koszt Wykonawcy.

 

Rodzaj zamówienia

usługa

Tryb zamówienia publicznego

Przetarg nieograniczony

     Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

79.80.00.00-2

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

      Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

      Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamówienie nie dotyczy dynamicznego systemu zakupów

  Termin (okres) realizacji zamówienia: wymagany:

 do 31-12-2009 r. 

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.).

2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi

    zamówienia.

3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny powyższych warunków:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważniona, z zachowaniem sposobu reprezentacji i oświadczenia w formie oryginału.

1.Oświadczenie, o spełnieniu warunków określonych zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1, ust. 2

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewi­dencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawiony nie wcześniej niż                 6 m - cy przed upływem terminu składania ofert)

UWAGA; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypo­spolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie zgłoszono upadłości, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miej­sce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariu­szem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowe­go lub gospodarczego odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zaświadczenie takie nie może być wystawione wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (zg. z §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605)).

3. Wykaz zrealizowanych usług w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres, z należytą starannością wykonanych (siłami własnymi) min. 3 (trzech) usług o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, tzn. polegającym na druku czasopism o charakterze lokalnym (poparte dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane z należytą starannością)

4. Zaświadczenie z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), że Wykonawca posiada wymaganą wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową (w treści winna być zawarta wysokość dostępnych środków)- co najmniej 50 tys. zł

Dane pracownika/ów upoważnionego/ych do kontaktów z Wykonawcami:

Imię i nazwisko

 Dorota Betko, Karolina Filipczak

Godziny udzielania informacji dotyczących przetargu:

poniedziałek, czwartek w godz. 11.0017.00

wtorek, środa, piątek w godz. 9.00-15.00

Sposoby pozyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

§      w siedzibie Zamawiającego, ul. Szkolna 2a pok. 113 ( I piętro)
( po wysłaniu zapotrzebowania na nr faksu: 022 701 78 01,
 022 701 77 78 )

§      ze strony internetowej : www.bip.raszyn.pl.

W siedzibie zamawiającego - numer lokalu

113

Cena SIWZ

20 zł

Miejsce i termin składania ofert/wniosków

Sposób składania

w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Szkolnej 2a

Numer lokalu

 Parter- Biuro Obsługi Mieszkańców

Termin składania ofert

20-02-2009     godz. 10:00.

Atrybuty przetargów

Wartość zamówienia

 powyżej 14 tys. Euro

Okres związania ofertą

  30 dni od daty składania ofert

     Kryterium cena

   Najniższa cena

     Wadium

   Nie wymagane

Miejsce i termin otwarcia ofert

Miejsce otwarcia ofert

w siedzibie Zamawiającego

     Numer lokalu

       102

Data otwarcia

20-02-2009

Godzina otwarcia

10:30

Data zamieszczenia ogłoszenia

w Biuletynie Zamówień Publicznych

13-02-2009

 
Uprzejmie informujemy, że prawidłowa wielkość nakładu wynosi 7 200 egz., a nie, jak wcześniej podano, 7 500 egz.