UWAGA! Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 25.03.2009, godz. 11:00


Gmina Raszyn

ul. Szkolna

05-090 Raszyn

ZP-3410/PN/7/2009

Dane zamawiającego

Nazwa

Gmina Raszyn

Adres

ulica SZKOLNA  2a ,
05-090 Raszyn,  woj. mazowieckie,  pow. pruszkowski 

Strona WWW

www.bip.raszyn.pl

Adres e-mail

zam.publ@raszyn.pl

Telefon

(022) 701-77-78

Dane zamówienia

Postępowanie prowadzone na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

Data ogłoszenia

25-02-2009 r.

Przedmiot zamówienia publicznego

 

BUDOWA PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO 4 – ODDZIAŁOWEGO W RASZYNIE PRZY ULICY PRUSZKOWSKIEJ WRAZ Z DOSTAWĄ PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA”.

 

Zakres prac:

Przedmiotem zamówienia jest budowa obiektu użyteczności publicznej dla dzieci w wieku 3-6 lat w tym dla dzieci niepełnosprawnych. Budynek zaprojektowano jako jednokondygnacyjny o całkowitej powierzchni zabudowy – 1115,14 m2, oraz powierzchni – 974,13 m2, i kubaturze – 3982,99 m3.

Zamówienie obejmuje wykonanie:

- czterech sal zajęć z łazienkami, schowkami i szatniami;

- Sali wielofunkcyjnej, pokoju do ćwiczeń usprawniających,

- pomieszczeń dla dyrektora, księgowej, intendentki, logopedy, psychologa,

- kuchni z zapleczem;

- pomieszczeń technicznych, szatni i łazienek dla personelu i rodziców,

- części komunikacyjnej,

- kotłowni gazowej.

W ramach budowy należy wyciąć wskazane w inwentaryzacji drzewa i krzewy, wywieść górkę usypaną z gruzu i ziemi, wykonać przebudowę linii napowietrznej 15 KV, przyłacza wod.-kan, i telefoniczne. Zamówienie obejmuje również wykonanie: instalacji (wod-kan, c.o., c.w., gazowej, wentylacyjnej, teletechnicznej, elektrycznej, alarmowej, odgromowej, informatycznej, nagłośnienia i klimatyzacji Sali wielofunkcyjnej), ogrodzenia, dróg z parkingami, chodników, oświetlenia terenu, placów zabaw, zieleni i robót wykończeniowych z pierwszym wyposażeniem.

 

Rodzaj zamówienia

usługa

Tryb zamówienia publicznego

Przetarg nieograniczony

     Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45.11.12.00-0, 45.21.41.00-1, 45.22.35.00-1, 45.33.10.00-6, 

45.30.00.00-9, 45.33.30.00-0, 45.31.56.00-4, 45.31.22.00-9, 45.23.32.00-1, 45.21.21.40-9.

      Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

      Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

      Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamówienie nie dotyczy dynamicznego systemu zakupów

  Termin (okres) realizacji zamówienia: wymagany:

 do dnia 30-06-2010 r.

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.       Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.).

2.       Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3.                Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4.  . Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

5.  Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność deliktowa)

6. Udzielą gwarancji i rękojmi na wykonane roboty oraz wbudowane materiały.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia"

Opis sposobu dokonywania oceny powyższych warunków:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważniona, z zachowaniem sposobu reprezentacji i oświadczenia w formie oryginału.

7.l/ Oświadczenie, o spełnieniu warunków określonych zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo
Zamówieniach Publicznych oraz nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1, ust. 2 - /zał. nr 2/, wraz z zaświadczeniem:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej /wystawiony/e nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert/- /zał. nr 3/ - Załącznik Wykonawcy

b)              aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego /wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert/ a potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, /zał. nr 41- Załącznik Wykonawcy

c)               aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego /wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert/ potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, /zał. nr 5/- Załącznik Wykonawcy

d)      aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (zgodnie z § 1 ust.1 pkt. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r.) - /zał.nr 6/ - Załącznik Wykonawcy

e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (zgodnie z §1 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r.)/zał. nr 6a/- Załącznik Wykonawcy

UWAGA;

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

1)  w pkt. a), b), c), e), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

¦          nie otwarto jego likwidacji ani nie zgłoszono upadłości,

¦          nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

¦          nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

2) w pkt. d), składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy pzp.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyższej UWADZE, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

7.2/ Wykaz zrealizowanych robót w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres, z należytą starannością wykonali nie mniej niż 2 zadania będące robotami analogicznymi do zamawianych o wartości, co najmniej 4 000 000,00 zł. (brutto) każda. Przez roboty analogiczne Zamawiający rozumie prace wykonane przez Wykonawcę w zakresie robót ogólnobudowlanych w budynkach użyteczności publicznej, wyszczególnionych w grupie 126 i w budynkach biurowych, wyszczególnionych w grupie 122 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). (poparte dokumentami potwierdzającymi, że wskazane roboty zostały wykonane z należyta starannością)- /zał. nr 7/

 

7.3/ Wykaz osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą
wykonywać zamówienie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także w zakresie wykonywanych przez nie czynności, tj.: udokumentują uprawnienia budowlane osób, które będą wykonywać zamówienie:

   - kierownika budowy w zakresie konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

   - kadry nadzorującej: w zakresie branży elektrycznej i teletechnicznej; instalacyjnej w zakresie instalacje, urządzenia wod-kan, cieplne, wentylacyjne, gazowe oraz aktualne zaświadczenia o członkostwie w izbie samorządu zawodowego.

Wykonawca sporządzi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia - /zał. nr 8/.

Wykonawca załączy kserokopie wymaganych uprawnień i aktualnego zaświadczenia z izby samorządu zawodowego.

 

Jeżeli w powyższym wykazie osób znajdują się osoby, którymi Wykonawca będzie dysponował, należy dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie tych osób do gotowości wykonania przedmiotowego zamówienia.

7.4/ Wykaz robót, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom /wypełniany w

przypadku wykonywania robót przez Podwykonawców/ - /zal. nr 9/. Zamawiający zastrzega, iż min. 50% wartości robót musi być wykonana przez Wykonawcę samodzielnie.

 

7.5/ Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 1.000.000 PLN, potwierdzone informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminem składania ofert – /zał. 10 / Załącznik Wykonawcy,

7.6/ Aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia (odpowiedzialność deliktowa), na kwotę nie niższą  niż 1.500.000,00 zł.- /zał. nr 11/ Załącznik Wykonawcy

7.7/ Potwierdzenie wniesienia wadium w wymaganej wysokości, terminie i formie -/zał. nr 12 - Załącznik Wykonawcy/

7.8/ Kosztorysy ofertowe w wersji uproszczonej - /zał. nr 13/

 

Dane pracownika/ów upoważnionego/ych do kontaktów z Wykonawcami:

Imię i nazwisko

Maria Jasik-Sikorska,   Karolina Filipczak

Godziny udzielania informacji dotyczących przetargu:

Poniedziałek - piątek w godz. 10.00 – 16.00

Sposoby pozyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

§      w siedzibie Zamawiającego, ul. Szkolna 2a pok. 113 ( I piętro )
( po wysłaniu zapotrzebowania na nr faksu: 022 701 78 01,
 022 701 77 78 )

§      ze strony internetowej : www.bip.raszyn.pl.

W siedzibie zamawiającego - numer lokalu

113

Cena SIWZ

100  

 

Miejsce i termin składania ofert/wniosków

Sposób składania

w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Szkolnej 2a

Numer lokalu

 Parter- Biuro Obsługi Mieszkańców

Termin składania ofert

25-03-2009  godz. 11:00.

Atrybuty przetargów

Wartość zamówienia

 powyżej 14 tys. Euro

Okres związania ofertą

  30 dni od daty składania ofert

     Kryterium cena

   Najniższa cena

     Wadium

   130.000 zł

Miejsce i termin otwarcia ofert

Miejsce otwarcia ofert

w siedzibie Zamawiającego

     Numer lokalu

       102

Data otwarcia

25-03-2009

Godzina otwarcia

11:30

Data zamieszczenia ogłoszenia

w Biuletynie Zamówień Publicznych

25-02--2009

 

 

Załączniki graficzne:

 

Projekt budowlany
Projekty wykonawcze

Przedmiary - Norma
Przedmiary - Norma - starsza wersja

Przedmiary - PDF

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót


 

Zamawiający, Wójt Gminy Raszyn informuje, że w prowadzonym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące przedmiotu zamówienia:

 

Pytania:

Czy spełniony zostanie warunek wg pkt. 7.2 SIWZ o posiadaniu odpowiedniego doświadczenia, jeśli do oferty załączone zostaną referencje na wykonanie modernizacji budynku użyteczności publicznej (remont - modernizacja szpitala - kliniki)?

 

Odpowiedź:

 

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, iż referencje na wykonanie modernizacji budynku użyteczności publicznej (remont- modernizacja szpitala- kliniki) spełniają wymogi zawarte w pkt. 7.2 SIWZ pod warunkiem wykonania zakresu robót o wartości nie mniejszej niż 4.000.000,00 zł brutto.


 

Pytania:

 1. Które przedmiary w branży elektrycznej należy przyjąć do wyceny: zamieszczone w pliku ,,przedmiary_norma_old” czy w pliku ,,przedmiary_norma”?
 2. Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie przedmiaru o nazwie ,,przyłącze telekomunikacyjne” w programie do kosztorysowania.

 

Odpowiedź:

 

1.             Zamawiający przypomina, iż Załączone przedmiary robót będące załącznikiem do SIWZ nie stanowią podstawy do sporządzenia kosztorysu ofertowego, są tylko i wyłącznie materiałem pomocniczym dla wykonawcy.

2.                           Przedmiary o nazwie ,,przyłącze telekomunikacyjne” (13 pozycji) Zamawiający udostępnił dla oferentów na stronie www.bip.raszyn.pl w formacie pdf.


 

Pytania:

 1. Wnosimy o wykreślenie ust. 2 § 17 wzoru umowy. Treść tego ustępu stoi w sprzeczności z zapisem § ust. 1 i 2, które określają wynagrodzenie jako ryczałtowe. Natomiast ust. 2 § 17 mówiący o rozliczaniu na podstawie kosztorysów powykonawczych dotyczy rozliczenia kosztorysowego. Ponadto rozliczenie kosztorysowe nie może ograniczyć zapłaty tylko do ilości robót wymaganych a kosztorysu ofertowego a powinno dotyczyć faktycznie wykonanych robót. Dlatego wnosimy o zmianę projektu umowy poprzez wykreślenie ust. 2 § 17.
 2. Poz. 142 przedmiaru- wg zestawienia stolarki mamy drzwi D7- szt. 4. Zatem obmiar w/w pozycji powinien wynosić 7,20 m2. Proszę o podanie właściwego obmiaru.
 3. Poz. 144- wg projektu i zest. stolarki mamy drzwi Ds.- szt. 2. Zatem obmiar powinien wynosić 5,40 m2. Proszę o podanie właściwego obmiaru.
 4. Poz. 145- wg projektu i zest. stolarki mamy drzwi Du.- szt. 4. Zatem obmiar powinien wynosić 7,20 m2. Proszę o podanie właściwego obmiaru.
 5. Poz 149 przedmiaru. Proszę o sprecyzowanie z czego ma być wykonana systemowa ściana przesuwana, materiał, profile, okucia, kolor?
 6. Wg opisu technicznego oraz przedmiaru robót jako wykończenie podłóg została podana wykładzina podłogowa typu Nora, zaś wg projektu wykonawczego należy zastosować wykładzinę Tarkett. Proszę o jednoznaczną odpowiedź, jaką wykładzinę należy zastosować?
 7. Wg projektu wykonawczego oraz kosztorysu dot. wyposażenia przedszkola należy zastosować rolety okienne zgodnie z wykazem stolarki, jednak biorąc pod uwagę funkcje oraz wymiary niektórych okien np O2, O3, O5 i O7, czy można pominąć wycenę rolet w tych oknach?
 8. Jakiego typu dywany przewidziane są w salach dla dzieci: syntetyczne czy wełniane
 9. Brak przedmiaru na ,,przyłącze telekomunikacyjne” w wersji ,,ath” na stronie internetowej
 10. W przedmiarze przyłącze telekomunikacyjne w pozycji 1 występuje podstawa KNKRB 1/309/11. Brak takiej podstawy w programie kosztorysowym NORMA. Prosimy o podanie poprawnej podstawy.

Tabela 3.2 Instalacja systemu sygnalizacji i napadu

 • Lp. 2- ile należy wycenić podcentral RIO-PSU- podana w przedmiarze ilość to 5, natomiast z projektu wynika, że należy zastosować 7?
 • Lp. 3-  ile należy wycenić klawiatur LCD- podana w przedmiarze ilość to 6, natomiast z projektu wynika, że należy zastosować 8?
 • Lp. 4- ile należy wycenić mikroprocesorowych czujek ruchu- podana w przedmiarze ilość to 27, natomiast z projektu wynika, że należy zastosować 41?
 • Lp. 6- ile należy wycenić kontraktów MC270- podana w przedmiarze ilość to 18, natomiast z projektu wynika, że należy zastosować 19?
 • Lp. 8, 9, 10- w związku z powyższymi zmianami, ulegną również zmianie ilości niezbędnych przewodów. Jaką ilość przewodów wycenić?

 

Tabela 3.3. Instalacja nagłośnienia Sali wielofunkcyjnej

 • Lp. 3- O jakich parametrach ma być komputer (Laptop)?
 • Lp. 5- Wejście mikrofonowe bezprzewodowe- tej pozycji nie ma w kosztorysie. Czy wyceniać to urządzenie?
 • Lp. 6- Dystrybutor AC 230V 50Hz - tej pozycji nie ma w kosztorysie. Czy wyceniać to urządzenie?
 • W zestawieniu materiałów nie ma uwzględnionych gniazdek głośnikowych oraz szafy technicznej, w której należy zainstalować urządzenia instalacji nagłośnienia. Czy należy wyceniać te elementy?

 

Odpowiedzi:

 

SIWZ

Ulega zmianie ust. 2 § 17 umowy

 

1. Było: Rozliczenie części robót nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych, opracowanych na podstawie danych z kosztorysu ofertowego stanowiącego zał. nr 4 do umowy, po podpisaniu przez strony Protokołu Odbioru Częściowego Robót. W przypadku zaniżenia ilości robót i dostaw w pozycji kosztorysu ofertowego w stosunku do ilości rzeczywistej lub ich braku, roboty i dostawy rozliczane będą do wartości wynikającej z tegoż kosztorysu

 

2. Będzie: Rozliczanie części robót następować będzie na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego zał. nr 5 do umowy, opracowanego na podstawie kosztorysu ofertowego stanowiącego zał. nr 4 do umowy, przy uwzględnieniu ust 1 i ust 3.

Roboty budowlane:

Ad 2       drzwi D7 jest 5 szt. –prawidłowa wartość w przedmiarach

Ad 3       drzwi Ds jest 4 szt. –prawidłowa wartość w przedmiarach

Ad 4       drzwi Du jest 4 szt. –wartość obmiaru prawidłowa –drzwi z bocznym przeszkleniem,

Ad 5       ściana przesuwna dystr. f-ma SOWAN Nurising Premium 100 w kolorze buku,

sposób parkowania Z-4.1,

Ad 6       należy zastosować wykładzinę Tarkett lub inną elastyczną w podobnej kolorystyce o parametrach równych lub przewyższających proponowaną wykładzinę f-my Tarkett

Ad 7       rolety należy przewidzieć we wszystkich oknach.

Ad 8       dywany wg wskazań Zamawiającego syntetyczne.

Ad 9       przedmiar został udostępniony w formacie .pdf

Ad 10     podstawa prawidłowa (np. w Normie 4.22 lub Zuzi )

 

Ad Tabela 3.2.


3.2 Lp. 2 – 7 SZT. 

3.2. Lp. 3 -  8 SZT.

3.2. Lp. 4 -  41 SZT.

 

3.2. Lp. 5 -  18 SZT.

 

3.2. Lp. 8-10:

LIYCY-P 3x2x1(magistrala) 120m było + ok.30-40m (należy przyjąć 160m)

 

przewód YTKSY 2 x 2 x 1 (kontaktron) - bez zmian

 

przewód YTKSY 3 x 2 x 1 (czujki) – czyli 500m było  + 80 m (należy przyjąć 580m)

 

Ad Tabela 3.3

 

Lp. 3       - Komputer przenośny LAPTOP – szt. 4

Procesor dwurdzeniowy, intel, ekran 17 " panorama, HDD 320 GB, RAM 4 GB, 2xUSB, wbudowana kamera, MS Vista Basic, Office  2007 (Word, Excel, Power Point), Norton AV, Ethernet, Kamera.

 

Lp. 5       - tak

Lp. 5       - tak

Lp. 6       - tak

Szafa techniczna – tak

 

 

 

Pytanie:

W zamieszczonej dokumentacji przetargowej - Projekty wykonawcze – rozwiązania szczegółowe – wyposażenie - znajduje się zestawienie wyposażenia poszczególnych pomieszczeń, natomiast w przedmiarach brak jest pozycji dotyczącej wyceny wyposażenia – czy należy wycenić wyposażenie wg załączonego wykazu, czy też nie podlega ono wycenie?

 

Odpowiedź:

 

Zgodnie z umową oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, Wykonawca w ramach zamówienia ma dostarczyć oraz zainstalować zgodnie z projektem i załączonym wykazem wyposażenia „pierwsze wyposażenie”

 

 

 

Pytania:

1.       Czy wymiary ściany przesuwnej segmentowej podane w wykazie stolarki i ślusarki drzwiowej wewnętrznej (nr. rys. PW-A/11, projekt wykonawczy architektura ) So =250 cm, Ho=430 cm są prawidłowe?  Czy nie została zamieniona wysokość z szerokością?

2.       Po czyjej stronie jest dostawa serwera (4GB ram, procesor DUO, 2XHDD min 160GB), ponieważ w projekcie wykonawczym instalacje elektryczne i teletechniczne (str. 13/42 pkt. 1.23) jest napisane, że po stronie wykonawcy, ale w zestawieniu podstawowych materiałów (str. 30/42, pkt. 3.4) serwer nie został ujęty.

3.       W projekcie nie ma mowy o stanowiskach komputerowych, czy mam rozumieć że wyposażenie (sprzęt) stanowisk komputerowych nie leży po stronie wykonawcy?  Jeśli należy to proszę o informację szczegółowe dotyczące ilości i wyposażenia.

4.       W „Projekcie Wykonawczym – Architektura”, projekt Przekrój A-A rys PW-A/07, B-B rys PW-A/08, C-C rys PW-A/09, w legendzie przekrój b wykazana jest posadzka z wykładziny elastycznej typu NORA. Natomiast w „Projekcie Wykonawczym – Rozwiązania szczegółowe – materiałowe i kolorystyczne – posadzki, ściany, sufity” projekt Posadzki rys PW – A/PS/01b i Posadzki sekcja A rys PW-A/PS/01a wykazana jest wykładzina elastyczna Market Tapiflex z wyszczególnieniem korów w pomieszczeniach.

Który wariant należy przyjąć?

Jeśli należy przyjąć wykładzinę typu NORA to jakie jest zestawienie kolorystyczne?

6.       W „Projekcie Wykonawczym – Rozwiązania szczegółowe – materiałowe i kolorystyczne – posadzki, ściany, sufity” projekt Posadzki rys PW – A/PS/01b i Posadzki sekcja A rys PW-A/PS/01a nie ma mowy o posadzkach w pomieszczeniach: 03, 24, 07, 11, 16, 21, 15, 20, 28, 35, 36, 32, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59.

Jakie posadzki należy przyjąć w w/w pomieszczeniach?

Jeśli ma być zastosowany gres to prosimy o szczegółowe rozwiązania typu: zestawienie kolorystyczne, jakościowe i rozmiarowe.

Odpowiedź:

 

1. Ściana przesuwna Nurising Premium 100 w kolorze buku,

    sposób parkowania Z-4.1, szerokość 430cm, wysokość 250cm  dystr. f-ma SOWAN

2. Serwer dostarcza Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem.

3. Komputer przenośny LAPTOP – szt. 4

     Procesor dwurdzeniowy, intel, ekran 17 " panorama, HDD 320 GB, RAM 4 GB, 2xUSB,

     wbudowana kamera, MS Vista Basic, Office  2007 (Word, Excel, Power Point), Norton

     AV, Ethernet, Kamera

4. Należy zastosować wykładzinę Tarkett lub inną elastyczną w podobnej kolorystyce o parametrach równych lub przewyższających proponowaną wykładzinę f-my Tarkett Zestawienie kolorystyczne do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie przedstawionych próbek o wymiarach pozwalających na ocenę na etapie realizacji.

6. W pomieszczeniach przewidziano terakotę lub gres , w pomieszczeniach z możliwością niskich temperatur należy zastosować płytki mrozoodporne . Należy zastosować płytki kwadratowe o wymiarze boku ok. 30cm , antypoślizgowe w I gatunku. Wyboru kolorystyki dokona Zamawiający na etapie realizacji –należy przedstawić do wyboru co najmniej 5 kolorów na próbkach o wielkości pozwalającej na ocenę

 

 

 

 

Pytanie:

We wzorze umowy do w/w postępowania, w § 17 pkt 2 jest następujący zapis ,,Rozliczenie części robót nastąpi na podstawie kosztorysów podwykonawczych (...)”

Zwracamy się z zapytaniem: ,,Czy do ustalenia wartości faktury częściowej nie wystarczy szacunkowe określenie stanu zaawansowania robót dokonane przez inspektora?”

 

Odpowiedź:

 

Ulega zmianie ust. 2 § 17 umowy

 

1. Było: Rozliczenie części robót nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych, opracowanych na podstawie danych z kosztorysu ofertowego stanowiącego zał. nr 4 do umowy, po podpisaniu przez strony Protokołu Odbioru Częściowego Robót. W przypadku zaniżenia ilości robót i dostaw w pozycji kosztorysu ofertowego w stosunku do ilości rzeczywistej lub ich braku, roboty i dostawy rozliczane będą do wartości wynikającej z tegoż kosztorysu

 

2. Będzie: Rozliczanie części robót następować będzie na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego zał. nr 5 do umowy, opracowanego na podstawie kosztorysu ofertowego stanowiącego zał. nr 4 do umowy, przy uwzględnieniu ust 1 i ust 3.

 

 

 

Pytania:

 1. Czy ścianki kolankowe żelbetowe od strony dachu mają być ocieplone wełną mineralną gr 10 cm czy styropianem oraz czy ma być 2 warstwy papy na tych ściankach czy jedna?
 2. Czy drzwi Dp 1 mają wymiar 250x220 czy wg nas 220x250?
 3. Czy okna typ 06 mają wymiar 85x61 czy 80x160 jak na rzucie parteru?
 4. Prosimy o podanie numerów pomieszczeń z sufitami podwieszonymi z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych.
 5. Prosimy o podanie wymiarów i kształtu gzymsu na wysokość stropu parteru i gzymsu podokiennego.

Odpowiedzi:

 

 1. Ścianki kolankowe od strony dachu zaprojektowano ocieplone wełną i dwoma warstwami papy –zgodnie z dokumentacją
 2. Drzwi Dp1 -szerokość 220cm wysokość 250cm
 3. Okna typ 06 wymiar 80x160cm
 4. Szczegóły w opracowaniu PSS( rozwiązania szczegółowe –materiałowe i kolorystyczne –posadzki, ściany, sufity) rys. nr PW-A/Su/01a,  PW-A/Su/01a . Sufity z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych (przyjęliśmy, że chodzi o sufity kasetonowe a nie wszystkie podwieszane tj z płyt GKB) w pom. nr: 05,09,13,18,23,30,31,34.
 5. Prosimy o sprecyzowanie, zarówno na wysokości stropu parteru jak i pod oknami nie     projektowano gzymsu

  

 

Pytania:

 1. W kosztorysie na zagospodarowanie terenu podana jest w poz. 140 powierzchnia nawierzchni kauczukowej- 367,75 m2. Natomiast w projekcie wykonawczym architektury w zestawieniu na stronie 5 powierzchnię nawierzchni elastycznych określa się na 397,00 m2. Która z tych powierzchni jest właściwa?
 2. Proszę o podanie obwodu projektowanych nawierzchni kauczukowych w celu wyceny niezbędnych dla takiej nawierzchni obramowań (krawężników).

Odpowiedzi:

 

1.        Należy przyjąć 397 m2

 

2.        Należy przyjąć na podstawie rysunków PW-UN/01, PW-Un/02,

    Na rysunkach przedstawiono usytuowanie nawierzchni elastycznych ( płyty ).  Przypominamy, że ilość i    kształt wymaganej nawierzchni zależy od urządzenia i może być różna w przypadku różnych producentów.

 

 

Pytanie:

 

W otrzymanej dokumentacji, jak również w załączonych do specyfikacji kosztorysach, brak jest izolacji kanałów nawiewnych obsługiwanych przez centrale N1 i N2 zamontowanych na dachu budynku.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót, według których prowadzone będą odbiory poszczególnych etapów prac, jednoznacznie określają konieczność wykonania minimum izolacji kanałów nawiewnych.

Proszę o informację czy w kosztorysach należy przyjąć wykonanie tego typu izolacji oraz określenie jej rodzaju i ilości którą należy wycenić.

 

Odpowiedź:

 

W odpowiedzi na pytanie dotyczące instalacji wentylacji Przedszkola Integracyjnego w Raszynie przy ul. Pruszkowskiej, Urząd Gminy Raszyn informuje, iż zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (COBRTI INSTAL Zeszyt 5) odcinki kanałów zespołów N1 i N2, prowadzone na dachu, między centralną wentylacją a wlotami do budynku należy zaizolować cieplnie. Jako izolację należy zastosować płyty z wełny mineralnej twardej o grubości 5 cm w płaszczu aluminiowym.

 

 

ZAMAWIAJĄCY PRZYPOMINA IŻ ZAŁĄCZONE PRZEDMIARY ROBÓT BĘDĄCE ZAŁĄCZNIKIEM DO SIWZ NIE STANOWIĄ PODSTAWY DO SPORZĄDZENIA KOSZTORYSU OFERTOWEGO, SĄ TYLKO I WYŁĄCZNIE MATERIAŁEM POMOCNICZYM DLA WYKONAWCY.

 

 

PYTANIE:

Zgodnie z dokumentacją i opisem przedmiotu zamówienia w ramach budowy należy

wyciąć drzewa. Kto ponosi koszty administracyjne uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew?

 

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z decyzją nr 34/09 Starosty Pruszkowskiego zezwalającego na usunięcie drzew. Orzeczono jak niżej:

1. Zezwolić Gminie Raszyn na usunięcie drzew wymienionych w Tabeli nr 1.

2. Naliczyć i nie pobierać opłaty na rzecz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska   Gospodarki Wodnej za usunięcie drzew wymienionych w Tabeli nr 1 (zaliczona opłata za usunięcie drzew wynosi 27 717,40 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy siedemset siedemnaście złotych czterdzieści groszy)

 

PYTANIE:

Kto ponosi opłatę administracyjną za drzewa przeznaczone do wycięcia, Wykonawca czy Inwestor?

 

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z decyzją nr 34/09 Starosty Pruszkowskiego zezwalającego na usunięcie drzew. Orzeczono jak niżej:

1.Zezwolić Gminie Raszyn na usunięcie drzew wymienionych w Tabeli nr 1.

2.Naliczyć i nie pobierać opłaty na rzecz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska   Gospodarki Wodnej za usunięcie drzew wymienionych w Tabeli nr 1 (zaliczona opłata za usunięcie drzew wynosi 27 717,40 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy siedemset siedemnaście złotych czterdzieści groszy)

 

 

 

PYTANIA:

1. Czy wszystkie uwzględnione w ofercie materiały muszą odpowiadać wymogom dopuszczenia do obrotu zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych?

 

2. Czy zastosowanie w tej ofercie materiałów nie spełniających tego wymogu spowoduje odrzucenie tej oferty?

 

3. Czy dla porównywalności ofert Zamawiający wymaga aby wszystkie zmiany do SIWZ wprowadzane odpowiedziami Zamawiającego były uwzględnione w kosztorysie ofertowym?

 

4. Czy brak jakiejkolwiek pozycji w kosztorysie ofertowym lub brak materiału w zestawieniu materiałów spowoduje odrzucenie oferty?

 

5. W związku z brakiem jednolitego orzecznictwa prosimy o wskazanie, które omyłki w ofercie będą przez Zamawiającego traktowane jako nie powodujące istotnych zmian w treści oferty i zostaną poprawione w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy p.z.p.?

 

6. Prosimy o sprecyzowanie w jakim przypadku zamawiający uzna, że oferta zawiera rażąco niską cene w stosunku do przedmiotu zamówienia?

7. Prosimy Zamawiającego o odpowiedź  czy wszystkie zamki drzwiowe mają być wykonane w systemie Master Key, prosimy o podanie ilości?

 

8. z jakiej blachy (powlekanej czy tytanowo-cynkowej) mają być wykonane obróbki blacharskie, ponieważ istnieją sprzeczne informacje w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót?

 

9. Prosimy Zamawiającego o odpowiedź, jaki tynk zewnętrzny należy przyjąć do wyceny (mineralny czy silikatowy), ponieważ istnieją sprzeczne informacje w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót?

 

10. Prosimy Zamawiającego o odpowiedź jaki rodzaj szyby należy wykonać w ślusarce aluminiowej (bezpieczne jedno czy dwustronnie)?

 

11. Prosimy o podanie rodzaju wypełnienia stolarki drzwiowej (płyta wiórowa otworowana czy „plaster miodu”)?

 

12. Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy w pomieszczeniach zaplecza kuchennego należy zastosować  systemowe kształtki ceramiczne zaoblone we wszystkich narożach i pomieszczeń?

 

ODPOWIEDZI:

Ad.1  Zamawiający stoi na stanowisku, że cały proces realizacji związany z przedmiotową inwestycją winien odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie RP. Odnosząc się do bezpośrednio do pytania wszystkie wyroby przewidywane do wykorzystania powinny odpowiadać szczegółowym przepisom dopuszczającym ich obrót na terenie RP oraz dopuszczających ich stosowanie na terenie RP.  W związku z powyższym, przy braku możliwości złożenia szczegółowej oferty zawierającej informacje o przewidywanych do zastosowania materiałach (brak możliwości złożenia oferty częściowej lub wariantowej) , Zamawiający zakłada że zostaną  uwzględnione rozwiązania zgodnie z obowiązującym na terenie RP prawem.

 

Ad.2. Tak

 

Ad.3. Nie

 

Ad.4. Nie

 

Ad.5. Zgodnie z SIWZ.

 

Ad.6. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

 

Ad.7. Projektant proponuje zastosowanie następującego rozwiązania ograniczające koszt wykonania prac. Należy przyjąć jeden wzór klucza (tak by jednym kluczem można było otworzyć i zamknąć wszystkie drzwi do wskazanych pomieszczeń) dla wszystkich pomieszczeń sanitarnych, jeden wzór klucza do sal zajęć i pomieszczeń związanych funkcjonowaniem tych sal oraz indywidualny dla każdego z osobna klucz dla wszystkich pozostałych drzwi.

Projektant dopuszcza inne schematy dostępu do poszczególnych pomieszczeń zaproponowane przez Inwestora w tym również zastosowanie indywidualnych wkładek dla każdych z drzwi lub zastosowanie pełnego systemu typu Master Key dla wszystkich drzwi wskazanych projektem.

 

Ad.8. Należy zastosować blachę tytanowo-cynkową.

 

Ad.9. Tynk zewnętrzny sylikatowy zgodnie z projektem ( szczegóły rys. PW-A/01a, PW-A/01b)

 

Ad.10. Wszystkie szklenia –szkło bezpieczne dwustronnie.

 

Ad.11. Wypełnienie drzwi dowolne pod warunkiem zachowania jednolitej okładziny wraz ze spełnieniem wymaganych parametrów technicznych wskazanych dokumentacją oraz gwarancji oczekiwanej przez Inwestora. Dostarczane drzwi winny odpowiadać przewidywanemu sposobowi ich użytkowania a powierzchnia powinna być łatwa w czyszczeniu i trwała


Ad.12. Należy zastosować kształtki we wszystkich narożach pomieszczeń

 

 

 

 

PYTANIA:

1. W rodz. II SIWZ ust. 2.9 zawarty jest zapis „…Wartość robót wykonana przez Podwykonawców  nie może przekraczać 50% wartości robót (dla każdego z kontraktów)”?

 

2. W rozdz. VII SIWZ ust. 7.3 zawarte są wymagania, co do osób, które będą wykonywać zamówienie jako kierownicy  budowy i robót branżowych, w branży elektrycznej, teletechnicznej i sanitarnej. W stosunku do kierownika budowy wskazano wymóg posiadania uprawnień „bez ograniczeń”, natomiast dla kierowników branżowych nie podano tego wymogu. Czy należy rozumieć, że kierownicy branżowych (branży elektrycznej, teletechnicznej i sanitarnej) nie muszą posiadać uprawnień „bez ograniczeń”?

 

3. Czy w związku  z zapisem w § 20 ust. 2 należy rozumieć, że na zamontowane urządzenia i osprzęt obowiązująca będzie gwarancja ich producenta (na okres nie krótszy niż 12 miesięcy)? W innym przypadku dojdzie absurdalnej sytuacji, w której wykonawca robót, będzie gwarantował poprawną pracę zamontowanego przez siebie urządzenia, po upływie okresu gwarancji danej na to urządzenia przez jego wytwórcę.

 

4. § 24 pkt 1 i 2 projektu umowy określono wysokość kar umownych za opóźnienie w terminie wykonania przedmiotu umowy i usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji. Zdaniem wykonawcy wnioskuje o zmianę typu umowach, w związku z powyższym Wykonawca wnioskuje o zmianę typu umowy, w ten sposób obie kary byłyby na poziomie ogólnie przyjętym dla tego typu umowy tj. miały wartość 0,05% wartości netto wynagrodzenia ofertowego za każdy dzień zwłoki.

 

5. W związku z brakiem konieczności podawania przez Wykonawcę w ofercie nazw podwykonawców – wg Art. 36 ust. 4 Ustawy PZP, a jedynie części zamówienia, którą zamierza powierzyć im do wykonania, czy Zamawiający może zmodyfikować Złącznik nr 9, w którym w kolumnie drugiej wymaga się podania „Nazwy i adresu firmy Podwykonawców”

 

6. W przedmiarze robót budowlanych w pozycjach nr 153 d.12, 154 d.12, 156 d.12, 157 d. 12 dotyczących  przygotowania podłoża i tynkowania ścian i stropów zamieniono obmiary dotyczące w/w prac, tj. w pozycji nr 153 d.12 „Ręczne przygotowania podłoża-wykonanie tynków na ścianach i ościeżach” podano obmiar 2559.508 m2  natomiast w pozycji nr 157 d. 12 „Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe , mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 15 mm” jest obmiar 284.64 m2, który dotyczy wykonania tynków na stropach. Podobnie w pozycji nr 156 d.12 „Ręczne przygotowanie podłoża-wykonanie tynków na stropach” podano obmiar 284.64 m2, a 154 d.12 „Wyprawy tynkarskie wykonane na stropach sposobem maszynowym, jednowarstwowe, mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 15 mm” jest obmiar 2427.684 m2. Prosimy o sprostowanie zaistniałej pomyłki i podanie właściwych obmiarów dla poszczególnych rodzajów prac.

 

7. W przedmiarze robót budowlanych w pozycji nr 98 d.7 dotyczącej „Dostawy i wykonania podłogi z deski sportowej Barlinek Training 1,5cm kolor buk na macie podkładowej Barlinek Training 0,8cm wraz z oblistwowaniem systemowy”, obmiar nie uwzględnia pomieszczenia O1, w którym wg. dokumentacji projektowej także powinna być wykonana podłoga z deski sportowej Barlinek Training 1,5cm j.w. Prosimy o korektę obmiaru lub określenie rodzaju podłogi do wykonania w pomieszczeniu O1.

 

8. Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczą pozycje przedmiaru robót budowlanych nr 95 d.7 i 96 d.7, gdyż zgodnie z opisem tych pozycji należy wycenić w nich wykonanie podłogi sportowej z wykładziny elastycznej, natomiast wg dokumentacji projektowej oznaczenie „b1” dotyczy podłogi z deski sportowej Barlinek Training. Czy pozycje te dotyczą wykonania podłogi w pomieszczeniu O1, jeżeli tak to, czy należy wyzerować obmiar w pozycjach nr 95 d.7, 93 d.7 i 94 d. 7 i jednocześnie zwiększyć obmiar w pozycji nr 98 d.7 o wartość 21,510 m2?

 

9. Wg dokumentacji projektowej i odpowiedzi na zapytania w pomieszczeniu nr 36 (Gabinet Dyrektora) należy wykonać posadzkę z wykładziny Tarrket. Obmiary pozycji przedmiaru robót  budowlanych nr 92 d.7, 93 d.7 i 94 d., dotyczących wykonania posadzek z wykładzin elastycznych nie uwzględniają powierzchni tego pomieszczenia. Prosimy o korektę obmiarów do tych pozycji.

 

10. W obmiarach pozycji przedmiaru robót budowlanych nr 92 d.7, 93 d.7 i 94 d  znajduje się m.in. powierzchnia 12,31 m2, prosimy o określenie jakiego pomieszczenia dotyczy ten obmiar? Jeżeli jest to pomyłka, prosimy o korektę obmiarów.

 

11. Na rzucie parteru sekcji A, w wykazie pomieszczeń podano dla łazienki 4 rodzaj podłogi jako „b”, co oznacza, że ma być tam wykonana podłoga z wykładziny elastycznej, podczas gdy w pozostałych łazienkach ma być to gres. Prosimy o wyjaśnienie, czy nie jest to pomyłka i o potwierdzenie rodzaju podłogi do wykonania w łazience 4.

 

12. Prosimy o podanie dokładnych parametrów serwera, który ma dostarczyć Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem.

 

13. W jakiej pozycji należy ująć dostawę serwera?

14. Prosimy o odpowiedź, czy należy przewidzieć dodatkową pozycję w poszczególnych przedmiarach ujmując koszt inwentaryzacji i wykonania dokumentacji powykonawczej wykonanych robót? Jeśli tak, o jakiej podstawie wyceny, w jakiej pozycji poszczególnych przedmiarów?

 

15. W przedmiarze Instalacji kanalizacyjnej brak jest pozycji uwzględniającej wycenę próby drożności w/w instalacji. Prosimy o odpowiedź, czy należy ją uwzględnić w kosztorysie? Jeśli tak to, w której pozycji, o jakiej podstawie i w jakiej ilości?

 

16. Prosimy o odpowiedź, czy należy ująć w kosztorysie przebicia przez strop i ściany w celu poprowadzenia przewodów instalacji wod-kan? Jeśli tak, to w której pozycji, o jakiej podstawie, w jakiej ilości?

 

17. Prosimy o odpowiedź, czy w poz. 89 d.3 przedmiaru Instalacji c.o. i kotłowni podany typ pompy jest prawidłowy? Zgodnie z zestawieniem materiałów dołączonym do opisu w/w instalacji powinna być ujęta pompa Grundfoss UPS 25-50.

 

18. W dokumentacji ciepła technologicznego do nagrzewnic został ujęty kabel grzejny zabezpieczający kanały prowadzone na zewnątrz budynku. Prosimy o odpowiedź czu należy go wycenić, jeśli tak to, w której pozycji, o jakiej podstawie wyceny, w jakiej ilości?

 

19. Prosimy o odpowiedź, czy ilości poszczególnych typów grzejników podanych w przedmiarze Instalacji c.o. są prawidłowe? Występują niezgodności w ilościach typów FTV 22/06/05, FTV 22/06/1,6  oraz brak jest ba rzutach w/w instalacji grzejników typu FTV 33/06/1,6. Prosimy o wyjaśnienie niezgodności.

 

20. Prosimy o odpowiedź czy należy ująć w kosztorysie wykucie bruzd i ich zatynkowanie dla przejścia przewodów instalacji c.o. ? Jeśli tak to, w której pozycji, o jakiej podstawie wyceny, w jakiej ilości?

 

21. Prosimy o odpowiedź  czy należy dodatkowo ująć w kosztorysie (poza pozycjami 153 i 154 d.3) przebicia przez strop i ściany w celu poprowadzenia przewodów instalacji c.o.? Jeśli tak to w której pozycji, o jakiej podstawie w jakiej ilośći?

 

22. Prosimy o odpowiedź, czy w poz. 31 d.11 przedmiaru Instalacji wentylacji obmiar jesty prawidłowy? Zgodnie z zestawieniem materiałów dołączonym do opisu w/w instalacji powinien wynosić 0,8m.

 

23. Prosimy o odpowiedź  czy w poz. 51 d.16 przedmiaru Instalacji wentylacji jest podany prawidłowy obmiar, gdyż  w zestawieniu materiałów dołączonym do opisu Instalacji wentylacji występują kanały o wym. 400x315mm i 250x400mm, które prawdopodobnie nie są ujęte w obmiarze?

 

24. Prosimy o odpowiedź czy należy wycenić trójnik Orłowy 400x315/400x315/400x315 – 1 szt. która umieszczona jest w zestawieniu materiałów w zespole wyciągowym W16 w pozycji7? Jeśli tak to, w której pozycji, o jakiej podstawie, w jakiej ilości?

 

25. Prosimy o odpowiedź, czy należy wycenić trójniki, które umieszczone są w zestawieniu materiałów w zespole N2 w pozycjach 22-25 i 27? Jeśli tak to, w której pozycji, o jakiej podstawie, w jakiej ilości?

26. Prosimy o odpowiedź, w poz. 67d.19 i poz. 69d.20 przedmiaru Instalacji wentylacji należy wycenić wentylator Sileni-300CRZ, zgodnie z załączonym do opisu zestawieniem materiałów zamiast wentylatora Sileni-100/CRZ?

 

27. Prosimy o odpowiedź czy w poz. 68d.19 i poz.70d.20 przedmiaru Instalacji wentylacji należy wycenić przewód elastyczny D150mm zgodnie z załączonym do opisu zestawieniem materiałów zamiast przewodu elastycznego D100mm, który zawarto w przedmiarze?

 

28. Prosimy o odpowiedź czy w poz. 96d.24 przedmiaru Instalacji wentylacji wymiar czerpni jest prawidłowy? Zgodnie z zestawieniem materiałów dołączonym do opisu w/w instalacji powinna być ujęta w tej pozycji czerpnia o wym. 1000x400.

 

29. Prosimy o odpowiedź czy należy ująć w kosztorysie przebicia przez strop i ściany w celu poprowadzenia przewodów i urządzeń instalacji wentylacji i klimatyzacji? Jeśli tak to,  w której pozycji, o jakiej podstawie, w jakiej ilości?

 

30. Prosimy o odpowiedź czy należy ująć w kosztorysie przejścia p. poż dla przewodów instalacji wentylacji? Jeśli tak to, jakiego typu, w której pozycji, o jakiej podstawie, w jakiej ilości?

 

31. W dokumentacji Instalacji gazu zostały ujęte elektrozawory klapowe MAG-3 o śr 32mm i 50mm. Prosimy o odpowiedź  czy należy przyjąć je do wyceny, jeśli tak to w której pozycji, o jakiej podstawie, w jakiej ilości?

 

32. W dokumentacji Instalacji gazu zostały ujęte zawory odcinające o śr. 32mm i 50 mm. Prosimy o odpowiedź  czy należy przyjąć je do wyceny, jeśli tak to w której pozycji, o jakiej podstawie, w jakiej ilości?

 

33. Prosimy o odpowiedź ile sztuk urządzeń należy przyjąć w poszczególnych pozycjach przedmiaru Technologii kuchni:

- w poz. 7-chłodziarka AGD 600x600x900:należy wycenić 2 szt. czy 1 szt.

- w poz. 31- wózek transportowy DMP 3402 z 3 półkami: należy wycenić 3 szt. czy 1 szt.? Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości.

 

34. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź czy wyposażenie poszczególnych pomieszczeń należy wycenić zgodnie z podanym, przedmiarem. Wyposażenie, nie wyceniając urządzeń, które zostały ujęte w opisie Wyposażenia, natomiast nie zawarto ich w przedmiarze Wyposażenie? Jeśli urządzenia zawarte w opisie Wyposażenia, a nie ujęte w przedmiarze Wyposażenia należy wycenić, to prosimy o określenie w których pozycjach i i w jakich ilościach należy je ująć?

 

35. Wobec znacznej ilości nieścisłości związanych z przedmiotowym postępowaniem wymagających wyjaśnienia zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania i otwarcia ofert przetargowych.

 

ODPOWIEDZI:

 

Ad.1. W rozdz. II SIWZ ust 2.9 zaszła pomyłka powinno być ,,Wartość robót wykonanych przez Podwykonawców  nie może przekroczyć 50% wartości robót dla całego kontraktu.

 

Ad.2. Kierownicy robot branżowych nie muszą posiadać uprawnień bez ograniczeń

 

Ad.3. Gwarancja na urządzenia została opisana w ust 2 § 20 umowy

 

Ad.4. Pozostaje bez zmian

 

Ad.5. Zgodnie z Art. 36 ust 4 Ustawy PZP należy podać nazwę proponowanych wykonawców. Zgodnie z w/w należy wypełnić zał nr 9

 

Ad 6. omyłkowo zamieniono podstawy wyceny poz. 154 i 158 (sufitów i ścian). Poza tym, przedmiary robót dla poszczególnych powierzchni podano prawidłowo, tzn. dla ścian 2427,684 m2 i 284,64 m2 dla sufitów. Przypominamy, że podstawy wyceny poszczególnych robót pełnią dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia funkcję pomocniczą.

Ad 7 i 8 W przedmiarze przyjęto wykładzinę sportowa w sali 01-do ćwiczeń usprawniających.
Natomiast wykonanie posadzki w sali wielofunkcyjnej z warstwą wykończeniową z deski sportowej Barlinek.
W projekcie architektura obie sale występują z posadzką b1 (jako deska sportowa)
W projekcie kolorystyki sugestie kolorystyczne dotyczą wykładzin elastycznej. Ze względu na niewielką ilość (ok20m2) ewentualnej wykładziny sportowej celowe wydaje się ujednolicenie i zastosowanie zarówno w sali 01 i sali wielofunkcyjnej 34 deski sportowej.

Ad 9 i 10 Do wyceny należy przyjąć posadzkę w gabinecie Dyrektora –wykładzina Tarkett. Obmiar 12,31m2 dotyczy tego właśnie pomieszczenia. 

Ad 11. Należy traktować ten zapis jako oczywistą omyłkę –posadzka w łazienkach –ceramiczna.

Ad 12. Zgodnie z dokumentacją: serwer (4 GB RAM, procesor DUO, 2 x HDD min 160 GB), wraz z szafą dystrybucyjną R & M, i urządzeniami aktywnymi sieci. Do szafy należy dociągnąć linie telekomunikacyjne 3 kat bez ekranu, połączone z centralka abonencką.
Szafa serwerowa wyposażona będzie w:
- listwę zasilającą AC 230 V, 50 Hz,
16 A
- panele (48 par kat.5 2 szt. 1 i 1 panel dla 24 par) umożliwiające rozszycie kabli
4-parowych,
- panele porządkujące wg potrzeb,
- rezerwę miejsca dla urządzeń aktywnych,
- wentylatory.
Wytyczne Inwestora (nadrzędne)
zegar 2GHz
dyski 2x320GB)
PAMIEC 4GB
OPROGRAMOWANIE MICROSOFT 2003 LUB NOWSZY
nagrywarka DVD
monitor LCD
17 CALI
OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE I ANTYWIRUSOWE
1 WEJŚCIE ETHERNET

Ad 13. Należy uwzględnić w nowej pozycji.


Ad 14. Należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich inwestycji.
Instalacja wod-kan


Ad 15. Próbę drożności należy wykonać łącznie z próbami ciśnieniowymi 
lub w trakcie rozruchów. Koszty leżą po stronie wykonawcy robót i muszą być uwzględnione w ramach kosztów pośrednich.


Ad 16. W przypadku robót inwestycyjnych nie uwzględniono wykonywania przebić (należy w trakcie wykonywania prac przewidzieć stosowne przerwy i otwory technologiczne – nie odliczane od pozycji ścian i stropów – zgodnie z zasadami przedmiarowania).
Instalacja co


Ad 17. Pompa powinna być zgodna z projektem kotłowni. Zestawienie materiałów ujmuje wszystkie pompy w całej instalacji. W poz. 89 przedmiaru robót uwzględniono prawidłowo pompy Grundfoss UPS 25-60.


Ad 18. Kabel grzejny należy uwzględnić w ilościach wynikających z długości przewodów instalacji C.T. prowadzonych na zewnątrz. (pomiar z projektu)


Ad 19. Typy, wielkości i ilości grzejników należy uwzględnić w ilościach wynikających z projektu.


Ad 20 i 21. Bruzdy w ścianach i otwory do przeprowadzenia instalacji przez stropy 
i ściany należy wykonać (pozostawić) w trakcie robót budowlanych. Tynkowanie bruzd należy wykonać w trakcie robót tynkarskich. Wtedy nie będzie dodatkowych kosztów. 
Wentylacja.


Ad 22 i 23. Ilości kanałów i ich obmiar należy dokonać według projektu wentylacji (jeśli występują niezgodności) 


Ad 24. Tak. W ilościach ze specyfikacji w projekcie wentylacji.


Ad 25. Tak. W ilościach ze specyfikacji w projekcie wentylacji.


Ad 26. Wentylatory Sileni należy wyceniać ze specyfikacji w projekcie wentylacji.


Ad 27. Kanały należy wyceniać o wymiarach i w ilościach ze specyfikacji w projekcie wentylacji.


Ad 28. Czerpnie należy wyceniać o wymiarach i w ilościach ze specyfikacji 
w projekcie wentylacji.


Ad 29. Otwory do przeprowadzenia instalacji przez stropy i ściany należy wykonać (pozostawić) w trakcie robót budowlanych. Wtedy nie będzie dodatkowych kosztów. 
Ad 30. Tylko kotłownia stanowi wydzielona strefę pożarową. Pozostała część budynku znajduje się w jednej strefie.
Instalacja gazowa.


Ad 31. Tak. W ilościach ze specyfikacji w projekcie wentylacji.


Ad 32. Tak. W ilościach ze specyfikacji w projekcie wentylacji.
Technologia kuchni


Ad 33. chłodziarka –należy wycenić 2 sztuki,
 wózek transportowy -należy wycenić 3 sztuki
Wyposażenie


Ad 34. Do wyceny należy przyjąć wszystkie urządzenia zgodnie z opisem i dokumentacją projektową. Nieuwzględnione w przedmiarach należy uwzględnić w nowych pozycjach stosując indywidualną kalkulację. Należy również uwzględnić udzielone Oferentom odpowiedzi w trakcie postępowania.


Ad.35. W/w wyjaśnienia są nieistotne w zakresie koniecznym do złożenia oferty. Zamawiający nie widzi konieczności zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

 

 

PYTANIA:

1. Proszę o sprecyzowanie z jakich elementów składa się kącik śniadaniowy w pomieszczeniu nr 52?

 

2. Czy w wycenie zabudowy kuchni i zabudowy umywalki i zlewu w pomieszczeniu nr 52 należy uwzględnić zlewozmywaki z bateriami?

 

3. W związku z tym, że obudowy grzejników występują w kilku pomieszczeniach, czy obmiar nie powinien wynosić 33,50? Prosimy o podanie właściwego obmiaru.

 

4. Jaka jest powierzchnia nasadzeń drzewami i krzewami? Czy jest ona równa pow. trawników?

 

5. Wg. Projektu wykonawczego w łazienkach występuje 8 szt. kabin dla dzieci wys. 130cm i szer. ok. 100cm, zatem obmiar powinien wynosić 10,40m2. Prosimy o podanie właściwego obmiaru.

 

 

ODPOWIEDZI:

Ad 1.

Kącik śniadaniowy składa się z blatu –przeznaczonego do spożywania posiłków oraz szafki wiszącej –na długość blatu.

 

Ad 2.

Należy uwzględnić.

 

Ad 3.

Osłony na grzejniki –zgodnie z dokumentacją projektową przewidziano w pomieszczeniach w których będą przebywać dzieci, a więc łazienkach dziecięcych, salach zajęć, sali wielofunkcyjnej, pomieszczeniu 01, częściach komunikacji –dostępnej dla dzieci.

Należy przyjąć w oparciu o opracowanie A -projekt wykonawczy Architektura z uwzględnieniem opracowania pss –projekt wykonawczy, rozwiązania szczegółowe –materiałowe i kolorystyczne POSADZKI, ŚCIANY I SUFITY.

 

Ad 4. Powierzchnia nasadzeń drzewami i krzewami nie jest równa powierzchni trawników

Drzewa rozliczono na sztuki, podobnie jak krzewy (prze nasadzeniach szpalerowych –przy uwzględnieniu i zachowaniu ilości mb nasadzeń). Należy wykonać zgodnie z opracowaniem projekt wykonawczy, rozwiązania szczegółowe –zagospodarowanie terenu ZIELEŃ POSADZKI znajdującym się  w opracowaniu az –projekt wykonawczy, rozwiązania szczegółowe –ZAGOSPODAROWANIE TERENU

 

Ad 5. Prosimy o zwrócenie uwagi, że jedna z kabin jest szersza.

Szczegóły zgodnie z opracowaniem Ł –ŁAZIENKI znajdującym się  w opracowaniu pss –projekt wykonawczy, rozwiązania szczegółowe –materiałowe i kolorystyczne POSADZKI, ŚCIANY I SUFITY –np. dla wersji kolorystycznej zielonej rys nr PW-Ł06/01 –PW-Ł06/09.

 

 

 

 

 

 

PYTANIA:

1. Proszę o podanie parametrów technicznych centrali telefonicznej.

 

2. Proszę o podanie parametrów centrali Gazex wraz z osprzętem

 

3. Poz. 150 kosztorysu – W projekcie uwzględniono 3 szt. słupów oświetleniowych, natomiast obmiar pozycji wynosi 2. Czy nie należy zmienić obmiar na 3 szt?

 

4. Poz 66 kosztorysu – Proszę o podanie rodzaju opracy jakiej dotyczy wskazana pozycja.

 

ODPOWIEDZI:

 

Ad. 1  zgodnie z projektem i wymaganiami Inwestora np.: Panasonic, Erricson 4-8 wejść i 25 wyjść

 

Ad.2. zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami. Proszę o zwrócenie uwagi na obecność dwóch tego typu urządzeń –szczegóły w opracowaniu sg Projekt wykonawczy, branża sanitarna –wewnętrzna instalacja gazowa.

 

Ad.3. ilość słupów: 2 PARKINGOWE I 3 PARKOWE

Do parkingu 70W uliczne do parkowych oświetlenie parkowe.

 

Ad.4. kosztorysu –Proszę o podanie rodzaju oprawy jakiej dotyczy wskazana pozycja.

Odp.: np CIRCLE 2x18W

 

 

 

 

PYTANIA:

1. Co zamawiający rozumie przez następujące sformułowanie w § 6 u.1 p.4 „zawiadamiania Zamawiającego o trybie i sposobie wykonywania robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie umożliwiającym ich odbiór. Czy nie wystarczy zapisać: „zawiadamiania Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie umożliwiającym ich odbiór, zgodnie z postanowieniami § 14 u.10.

 

2. Co zamawiający rozumie przez następujące sformułowanie w § 6 u.1 p.6: „zapewnienia wszystkich odbiorów specjalistycznych i pełnej obsługi geodezyjnej”. Odbiorów dokonuje Zamawiający a Wykonawca zgłasza roboty do odbiorów. Czy pełna obsługa geodezyjna to wymagana codzienna obsługa, czy w niezbędnym wynikającym z potrzeb technologicznych i STWiOR. Czy zatem nie wystarczy zapis „zgłaszania Zamawiającemu wykonywanych robót do odbiorów i zapewnienia niezbędnej obsługo geodezyjnej, zgodnie ze STWiOR”.

 

3. Czy w uściśleniu treści § 6 u.2 poprzez sformułowanie: „wszelakie kary wynikłe z naruszenia obowiązujących przepisów obciążają Wykonawcę” należy rozumieć, że dotyczy wyłącznie terenu realizacji robót oraz okresu realizacji przedmiotu umowy.

 

4. W  § 7  wymienione zostały obowiązki Zamawiającego, w tym m.in. „dostarczenie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę”. W jakim terminie Zamawiający zobowiązuje się tego dokonać. (ma to wpływ na termin przystąpienia do realizacji robót)

 

5. Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego Zamawiający dokonuje niezbędnych zgłoszeń o rozpoczęciu i zakończeniu budowy, czy w tym przypadku nie zamierza tego obowiązku wykonać, a w przypadku gdy zamierza-proszę określić terminy w jakich tego dokona (ma to wpływ na termin realizacji umowy)

 

6. Czy w związku z § 8 u.1 i u.2 Zmawiający wraz z przekazaniem placu budowy przekaże inwentaryzację i opisy stanu, przekazywanych z placem budowy, obiektów budowlanych i urządzeń oraz zieleni do ochrony i pielęgnacji, czy czynności te zostaną dokonane w trakcje przekazywania placu budowy.

 

7. W jakim terminie Zamawiający będzie podejmował niezbędne decyzje, uzgodnienia i zatwierdzenia (w ciągu ilu dni)  w związku z § 9 u.3 (ma to bezpośredni wpływ na termin realizacji umowy)

 

8. W oparciu o jakie przepisy Zmawiający żada wglądu w umowy z podwykonawcami, skoro Wykonawca zgodnie z niniejszą umową, ponosi pełną odpowiedzialność za działania podwykonawców, jak za własne. Czy nie wystarczy złożenie oświadczenia Wykonawcy, że umowy zawarte z podwykonawcami mają formę pisemną a ich treść zgodna jest z wymaganiami niniejszej umowy.

 

9. Odnośnie § 14 u.1 proszę udzielić odpowiedzi, jakim terminie od daty zgłoszenia Zamawiający przystępował będzie do odbiorów częściowych oraz jaki regres przysługuje Wykonawcy w przypadku gdy Zamawiający pozostawał będzie w zwłoce z wykonaniem tego zobowiązania., Czy nie powinno być udzielone prawo dokonania odbioru jednostronnego po upływie oznaczonej liczby dni, po oznaczonym terminie na odbiór. (ma to wpływ na termin realizacji)

 

10. Proszę udzielić odpowiedzi, czy poprzez zapis „i odbiorów zewnętrznych” § 14 u.4  Zamawiający rozumie odbiory dokonywane przez organy zewnętrzne wymienione w art. 56 u.1 Prawa budowlanego, czy też odbiory z udziałem inspektorów nadzoru Zamawiającego.

 

11. Czy w § 14 u.9 Zamawiający nie popełnił omyłki poprzez sformułowanie: „Zamawiający wyznacza ostateczny termin pogwarancyjnego odbioru robót po upływie  gwarancji i rękojmi. Wykonawca nie odpowiada za usterki powstałe po dniu upływu gwarancji. Czy zatem nie powinno być: „przed upływem gwarancji i rękojmi”.

 

12. Jak zamawiający rozumie § 15.u.4: „Wykonawca w toku wykonywania robót jest zobowiązany do zaniechania wykonania robót wskazanych przez inspektora nadzoru, a potwierdzonych protokołem konieczności”. Proszę określić precyzyjnie w jakich przypadkach może to nastąpić? Jakie będą konsekwencje takich zdarzeń dla wartości umowy w świetle jej ceny ryczałtowej oraz jakie konsekwencje z punktu widzenia odpowiedzialności Wykonawcy za kompletność i zdolność do użytkowania obiektu w świetle § 4, § 6.u.I I § 10 u.1 i § 14. u.2 niniejszej umowy?

 

13. Czy poprzez sformułowanie w § 20 u.2: „od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy” należy rozumieć: od daty odbioru końcowego, zgodnie z  § 14 u.2,3,4 i 8.

14. Czy zapis § 25 należy rozumieć, że dotyczy to faktury końcowej po dokonaniu protokolarnych ustaleń odbioru końcowego.

 

15. Czy § 26 opisuje inne sytuacje niż ujęte w § 25  pkt. 5. Jeśli nie to czy któryś z zapisów nie należy usunąć.

 

16. Ponieważ poprzez jednostronne sformułowania § 24 i § 27 Zamawiający spowodował rażącą nierówność wobec prawa, pozbawiającą Wykonawcę prawa do odstąpienia od umowy z konsekwencją zapłaty przez Zamawiającego kary umownej w wysokości jak w § 24 u.3, z przyczyn naruszania postanowień umowy przez Zamawiającego, (w tym niewywiązywania się z zapisanych terminów na dokonanie określonych czynności, czy też przekraczającej np. 30 dni zwłoce w zapłacie należności) oraz prawa do analogicznej do zapisanej w § 24 u.3 kary umownej za odstąpienie  przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, czy też prawa naliczania ustawowych odsetek za zwłokę w zapłacie za prawidłowo wystawione faktury. Zamawiający,  poprzez wprowadzenie stosownych zapisów tą rażącą nierówność ustnie.

 

17. W § 29.u.2 dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy w formie aneksu w przypadku:

1. konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej

2. konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych.

Co dzieje się w przypadku, gdy Zamawiający wstrzymuje roboty bez winy Wykonawcy, nie dokonuje terminowych uzgodnień, spóźnia się z terminem przekazania placu budowy, prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, dokonania zgłoszenia o rozpoczęciu robót itp.? Czy nie należy wprowadzić zapisu w postaci pkt. 3 o brzmieniu „niewykonywania przez Zamawiającego zobowiązań określonych w umowie w ustalonych  w terminach” ?

 

18. W  § 29.u.3 stanowi, iż „dopuszcza się wprowadzenie do umowy zmian korzystnych dla Zamawiającego z uwzględnieniem zapisu ust. 1”. Jakich sytuacji może to dotyczyć i czy dotyczyć to może skrócenia terminu i zmiany zakresu rzeczowego. Jakie skutki dla realizacji umowy powstaną w przypadku, Wykonawca nie zaakceptuje wprowadzonych zmian, gdyż będą dla niego niekorzystne. Proponujemy wykreślić ust.3 z § 29.

 

19. Na rysunkach w otrzymanej dokumentacji wykonawczej pokazane jest wyposażenie łazienek w sprzęt dla osób niepełnosprawnych. Proszę o informację czy należy przyjąć w ofercie dostawę i montaż tego wyposażenia oraz proszę o podanie podstawy kosztorysowej i ilości którą należy przyjąć do wyceny.

 

20. Proszę o podanie prawidłowej ilości dostawy i montażu rolet okiennych R1 i R2. Zgodnie z dokumentacją wykonawczą łączna ich ilość wynosi 8m2, natomiast w kosztorysach przyjęta jest ilość wynosząca 7m2. Którą ilość należy przyjąć w kosztorysach ofertowych?

 

21. W projekcie technologii (Tabela nr 1 Wykaz wyposażenia) występuje okap wentylacji z wyciągiem, natomiast w otrzymanych przedmiarach brak jest tego urządzenia. Proszę o informacje czy należy przyjąć w ofercie dostawę i montaż okapu.

 

ODPOWIEDZI:

 

Ad.1 §6 ust. 1 p. 4 umowy pozostaje bez zmian ,, Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o trybie i sposobie wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie umożliwiającym ich odbiór

 

Ad.2 Zgodnie z §6 ust. 1 p. 6 umowy Zamawiający rozumie obsługę niezbędną wynikająca z potrzeb technologicznych i STWiOR. Odbiory specjalistyczne konieczne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu powinny zostać zapewnione przez Wykonawcę.

 

Ad.3. Tak

 

Ad.4 Zamawiający jest w posiadaniu ostatecznej decyzji udzielającej pozwolenie na budowę

 

Ad.5. Po podpisaniu umowy Wykonawca dostarczy w ciągu 7 dni oświadczenie kierownika budowy wraz z uprawnieniami i zaświadczeniem z Izby Zawodowej. Zamawiający w ciągu 7 dni od dostarczenia dokumentów zgłosi rozpoczęcie robót budowlanych.

 

Ad.6.Czynności te zostaną dokonane w trakcie przekazania placu budowy.

 

Ad.7 Zamawiający podejmował będzie decyzje niezwłocznie w zależności od charakteru nieprawidłowości.

 

Ad.8. W oparciu o Art. 6471  Kodeksu Cywilnego

 

Ad.9.Odbiór częściowy może odbyć się w ciągu tygodnia od zgłoszenia pod warunkiem wykonania elementów robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Nie mulić z odbiorem robot zanikających i robót ulegających zakryciu wyszczególnionych w ust 10 § 14 umowy.

 

Ad.10. Odbiory zewnętrzne ( specjalistyczne ) wraz z uzyskaniem protokółów odbioru  i opinii niezbędnych do zgłoszenia obiektu do użytkowania  (odp. Nr 2 )

 

Ad. 11. Wprowadza się zmianę do ust 9 § 14 umowy

Było: Zamawiający wyznacza ostateczny termin pogwarancyjnego odbioru robót po      upływie terminu gwarancji i rękojmi ustalonego w umowie.

Będzie: Zamawiający wyznacza ostateczny termin pogwarancyjnego odbioru robót najpóźniej w ostatnim dniu upływu terminu gwarancji i rękojmi ustalonego w umowie

 

Ad.12 Zamawiający w chwili obecnej nie przewiduje zmniejszenia zakresu prac, z których będzie rezygnował. Wynagrodzenie będzie rozliczane zgodnie z ust. 5 § 15 umowy

 

Ad.13. Tak

 

Ad.14. Zapis § 25 należy rozumieć, że dotyczy on rozliczenia określonego w ust 7 § 17 umowy

 

Ad.15. Zapis § 26 opisuje inne sytuacje niż § 25.

 

Ad.16. Wprowadza się do  § 24 umowy ust 2.  o następującym brzmieniu.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy następujące kary  umowne:

1) Za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego „netto” określonego w § 15 ust. 1.

2)Za opóżnienia w płatności faktur powyżej 21 dni ustawowe odsetek.

3) Wykonawca  ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych zastrzeżonych w umowie .

 

Ad.17. W interesie Zamawiającego jest zrealizowanie umowy w ustalonym terminie i w związku z tym nie widzi konieczności określenia dodatkowego zapisu w umowie.

 

Ad.18. Zgodnie z ust 1 § 29 wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej.

 

Ad.19. Ilości do wyceny należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Pomocne mogą okazać się pozycje przedmiaru prsk w d. 1  -biały montaż

 

Ad.20. Należy przyjąć dostawę i montaż rolet zgodnie z projektem. Prosimy o zwrócenie uwagi, że nie są to rolety okienne a wydzielające aneksy: porządkowy i dezynfekcji.

 

Ad.21. Należy przyjąć dostawę i montaż okapu zgodnie z projektem –pozycja znajduje się w przedmiarze wentylacji.

 

 

 

PYTANIA:

1. W której pozycji przedmiaru należy ująć 7 szt. Podcentral RIO-PSU

2. W której pozycji przedmiaru należy ująć serwer?

 

3. W której pozycji przedmiaru należy ująć wejścia mikrofonowe bezprzewodowe, gniazda głośnikowe, dystrybutor AC 230V 50Hz.

 

4. Na czyj koszt ma zostać wykonane badanie sondą lekką gruntów nasypowych oraz obrotową SLVT gruntów organicznych, celem podjęcia decyzji o wymianie gruntów podposadzkowych? Jeżeli koszty ma ponieść wykonawca to w jakiej pozycji należy ująć przeprowadzenie tego badania?

 

5.W ekspertyzie geotechnicznej przewidywane jest użycie igłofiltrów. Proszę o wskazanie pozycji przedmiaru w której uwzględniona będzie praca tych urządzeń wraz  z pompą. Proszę o wskazanie miejsca zrzutu wody.

 

 

ODPOWIEDZI:

Ad 1. nowa pozycja

 

Ad 2. nowa pozycja

 

Ad 3. nowa pozycja

 

Ad 4. Projektant dysponując ograniczoną do punktów pomiarowych wiedzą o gruncie na którym ma zostać wykonane posadowienie podjął określone projektem decyzje dotyczące zakresu i sposobu przygotowania odpowiedniego posadowienia obiektu. Do zadań Wykonawcy należy zweryfikowanie tych założeń w trakcie prowadzenia prac na podstawie wskazanych badań które należy zaliczyć do zakresu odbioru gruntu objętego zlecanym zakresem robót.

Tryb, zakres  i częstotliwość badań związana jest bezpośrednio z technologią prowadzenia prac która zostanie zaproponowana przez Wykonawcę.

Koszty obsługi geotechnicznej budowy zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

 

Ad. 5. Nowa pozycja. Zrzut wody -Rów Opaczewski graniczący z działką.
Zamawiający, Wójt Gminy Raszyn informuje, iż ulega zmianie ust. 2 § 17 umowy

 

 

1. Było: Rozliczenie części robót nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych, opracowanych na podstawie danych z kosztorysu ofertowego stanowiącego zał. nr 4 do umowy, po podpisaniu przez strony Protokołu Odbioru Częściowego Robót. W przypadku zaniżenia ilości robót i dostaw w pozycji kosztorysu ofertowego w stosunku do ilości rzeczywistej lub ich braku, roboty i dostawy rozliczane będą do wartości wynikającej z tegoż kosztorysu

 

2. Będzie: Rozliczanie części robót następować będzie na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego zał. nr 5 do umowy, opracowanego na podstawie kosztorysu ofertowego stanowiącego zał. nr 4 do umowy, przy uwzględnieniu ust 1 i ust 3.