Gmina Raszyn

ul. Szkolna

05-090 Raszyn

ZP-3410/PN/8/2009

Dane zamawiającego

Nazwa

Gmina Raszyn

Adres

ulica SZKOLNA  2a ,
05-090 Raszyn,  woj. mazowieckie,  pow. pruszkowski 

Strona WWW

www.bip.raszyn.pl

Adres e-mail

zam.publ@raszyn.pl

Telefon

(022) 701-77-78

Dane zamówienia

Postępowanie prowadzone na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

Data ogłoszenia

04.03.2009 r.

Przedmiot zamówienia publicznego

„Wykonanie prac i dokumentacji geodezyjnych dla potrzeb Gminy Raszyn”

                                                                                                                                                                           

Część I - Wykonanie pomiarów i ustalenie pasa gruntu zajętego pod drogę w/g stanu na dzień 31.12.1998r. - opracowanie mapy z rozliczeniem nieruchomości, badania hipoteczne, wykazy zmian gruntowych.

Obręb Rybie

      - ul. Środkowa     -  ca  600 mb

      - ul. Południowa   - ca   600 mb

      - ul. Spacerowa    -  ca   600 mb

      - ul. Spokojna       - ca   600 mb

      - ul. Piaskowa        - ca  700 mb

       -ul. Stokrotki          - ca  150 mb

       -ul. Brzoskwiniowa  - ca 120 mb 

Ogółem:  3370 mb

 

Część II - Wykonanie pomiarów i podziałów nieruchomości będących własnością Gminy: - opracowanie mapy z rozliczeniem nieruchomości, badania hipoteczne, wykazy zmian gruntowych.

zakres zamówienia:   - za jedną działkę   -  8 dz.

                                     - za następną        -    8 dz.

 

Część III- Wykonanie map do celów prawnych z rozliczeniem hipotecznym (do celów: zasiedzenia, komunalizacji, przekazania w użytkowanie wieczyste, sprzedaż, wykup, wprowadzenia zmian w ew. gruntów).

zakres zamówienia:   - 5 działek                                        

 

 

Część IV- Wznowienie granic z wyznaczeniem w terenie działek gminnych.

zakres zamówienia:  - 30 pkt. granicznych

 

Podany zakres i wielkości są szacunkowe i mogą w trakcie wykonywania opracowań ulec zmianie.

Rodzaj zamówienia

usługa

Tryb zamówienia publicznego

Przetarg nieograniczony

     Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

71.35.40.00-4

      Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

      Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

      Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamówienie nie dotyczy dynamicznego systemu zakupów

  Termin (okres) realizacji zamówienia: wymagany:

 do sukcesywnie w ramach potrzeb Zamawiającego do 20-12-2009 r.

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

3.  Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia"

Opis sposobu dokonywania oceny powyższych warunków:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważniona, z zachowaniem sposobu reprezentacji i oświadczenia w formie oryginału.

1.Oświadczenie, o spełnieniu warunków określonych zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1, ust. 2,

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewi­dencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej /wystawiony/e nie wcześniej niż 6 m - cy przed upływem terminu składania ofert/

UWAGA; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypo­spolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

¦        nie otwarto jego likwidacji ani nie zgłoszono upadłości,

¦        nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

     Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miej­sce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariu­szem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowe­go lub gospodarczego odpowiednio kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zaświadczenie takie nie może być wystawione wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. /zg. z §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605)/.

3. Wykaz zrealizowanych usług w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres, z należytą starannością wykonanych min. 3 (trzech) usług o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, tzn. polegającym na wykonaniu dokumentacji geodezyjnych (poparte dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane z należytą starannością)

4. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia a posiadających uprawnienia stosowne do przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjno – kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 ze zm.)

 

Dane pracownika/ów upoważnionego/ych do kontaktów z Wykonawcami:

Imię i nazwisko

Zbigniew Tokarz,  Karolina Filipczak

Godziny udzielania informacji dotyczących przetargu:

poniedziałek, czwartek w godz. 11.00 – 17.00

wtorek, środa, piątek w godz. 9.00-15.00

Sposoby pozyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

§      w siedzibie Zamawiającego, ul. Szkolna 2a pok. 113 ( I piętro )
( po wysłaniu zapotrzebowania na nr faksu: 022 701 78 01,
 022 701 77 78 )

§      ze strony internetowej : www.bip.raszyn.pl.

W siedzibie zamawiającego - numer lokalu

113

Cena SIWZ

10 zł

Miejsce i termin składania ofert/wniosków

Sposób składania

w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Szkolnej 2a

Numer lokalu

 Parter- Biuro Obsługi Mieszkańców

Termin składania ofert

12-03-2009  godz. 11:00.

Atrybuty przetargów

Wartość zamówienia

 powyżej 14 tys. Euro

Okres związania ofertą

  30 dni od daty składania ofert

     Kryterium cena

   Najniższa cena

     Wadium

   Nie wymagane

Miejsce i termin otwarcia ofert

Miejsce otwarcia ofert

w siedzibie Zamawiającego

     Numer lokalu

       102

Data otwarcia

12-03-2009

Godzina otwarcia

11:30

Data zamieszczenia ogłoszenia

w Biuletynie Zamówień Publicznych

04-03-2009

 

 Uprzejmie informujemy, iz nastapiła korekta godziny i daty terminu składania ofert.