UWAGA! Godziny złożenia oraz otwarcia ofert ulegają przesunięciu:
- termin składania ofert z 10:00 na 11:00
- termin otwarcia z 10:30 na 11:30.

ul. Szkolna

05-090 Raszyn

ZP-3410/PN/9/2009

Dane zamawiającego

Nazwa

Gmina Raszyn

Adres

ulica SZKOLNA  2a ,
05-090 Raszyn,  woj. mazowieckie,  pow. pruszkowski 

Strona WWW

www.bip.raszyn.pl

Adres e-mail

zam.publ@raszyn.pl

Telefon

(022) 701-77-78

Dane zamówienia

Postępowanie prowadzone na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

Data ogłoszenia

06-03-2009 r.

Przedmiot zamówienia publicznego

BUDOWA WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTÓW - BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH MIESZKALNYCH, KOMUNALNYCH W RASZYNIE PRZY UL. NADRZECZNEJ”.

 

Przedmiotem zamówienia jest:

 

I.              Wykonanie projektu budowlanego, uwzględniający wszystkie niezbędne branże (z uwzględnieniem właściwości funkcjonalno - użytkowych) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 03.120.1133 wraz ze zmianami), w ilości 5 egz., projekty wykonawcze w ilości 3 egz.; uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na cele komunalne.

Koszt opracowania powyższej dokumentacji należy ująć w I ETAPIE

II.                  I ETAP - Budowa budynku wraz z niezbędna infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, tj.: wybudowanie pod klucz w ciągu pięciu miesięcy od daty uzyskania w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę, jednego budynku z infrastrukturą niezbędną do uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

W I etapie należy zlokalizować 16 lokali mieszkalnych o następującej strukturze:
5 mieszkań jednopokojowych, o pow. ok. 26 m2
9 mieszkań dwupokojowych, o pow. ok. 35 m2
2 mieszkania trzypokojowe, o pow. ok. 46 m2

III.                II ETAP - Rozbiórka budynku drewnianego i komórek oraz budowa pozostałych budynków lub budynku z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu tj.: wyburzenie istniejącego drewnianego budynku wraz z komórkami i wybudowanie na jego miejscu pod klucz - realizacja w okresie: rozpoczęcie 2 miesiące po zakończeniu ETAPU I, zakończenie – w ciągu jedenastu miesięcy od daty uzyskania w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę, pozostałych budynków, lub budynku i pozostałej infrastruktury

W II etapie należy zlokalizować 32 lokale.

10 mieszkań jednopokojowych, o pow. ok. 26 m2
18 mieszkań dwupokojowych, o pow. ok. 35 m2
4 mieszkania trzypokojowe, o pow. ok. 46 m2

Szczegółowy przedmiot i zakres zamówienia określony został w:                                                                              - programie funkcjonalno-użytkowym budynków wielorodzinnych komunalnych w Raszynie,                           przy ul. Nadrzecznej (Załącznik A),                                                                                                            - - wzorze umowy (Załącznik B).

 

Rodzaj zamówienia

  Roboty budowlane

Tryb zamówienia publicznego

Przetarg nieograniczony

     Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45111200-0 , 45211100-0, 45223200-8, 45315100-9, 45330000-9,

45233200-1, 45231300-8, 45231400-9, 45112723-9,45112700-2,

45110000-1  

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

      Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

      Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamówienie nie dotyczy dynamicznego systemu zakupów

  Termin (okres) realizacji zamówienia: wymagany:

 Zamawiający ustala termin wykonania zadania w podziale na etapy:

- projekt budowlany ETAP I – 3 miesiące od dnia zawarcia umowy;

- projekty wykonawcze ETAP I – uszczegółowienie projektu budowlanego

-4 miesiące od  dnia zawarcia umowy;

 - ETAP I - Budowa budynku wraz z niezbędna infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu – 5 miesięcy od daty uzyskania w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę

 - II ETAP - Rozbiórka budynku drewnianego i komórek oraz budowa pozostałych budynków lub budynku z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu – realizacja w okresie: rozpoczęcie 2 miesiące po zakończeniu ETAPU I, zakończenie – w ciągu jedenastu miesięcy od daty uzyskania w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę 

Terminy te uwzględniają wykonanie wszystkich robót i czynności stanowiących przedmiot zamówienia, oraz dokonanie odbiorów przez służby wewnętrzne i zewnętrzne z dostarczeniem Zamawiającemu kompletu wymaganych dokumentów umożliwiających wystąpienie o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie gotowego obiektów.

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.        Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.).

2.        Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3.                 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4.  Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

5.  Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność deliktowa)

6.  Udzielą gwarancji i rękojmi na wykonane roboty oraz wbudowane materiały.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia"

Opis sposobu dokonywania oceny powyższych warunków:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważniona, z zachowaniem sposobu reprezentacji i oświadczenia w formie oryginału.

1.  Oświadczenie, o spełnieniu warunków określonych zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo
Zamówieniach Publicznych oraz nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1, ust. 2 - /zał. nr 2/, wraz z zaświadczeniem:

a)            aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej /wystawiony/e nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert/- /zał. nr 3/ - Załącznik Wykonawcy

b)               aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego /wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert/ a potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, /zał. nr 41- Załącznik Wykonawcy

c)                aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego /wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert/ potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, /zał. nr 5/- Załącznik Wykonawcy

d)      aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (zgodnie z § 1 ust.1 pkt. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r.) - /zał.nr 6/ - Załącznik Wykonawcy

e)             aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (zgodnie z §1 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r.)/zał. nr 6a/- Załącznik Wykonawcy

UWAGA;

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

1)  w pkt. a), b), c), e), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

¦          nie otwarto jego likwidacji ani nie zgłoszono upadłości,

¦          nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

¦          nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

2) w pkt. d), składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy pzp.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyższej UWADZE, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

2.  Wykaz zrealizowanych robót w okresie ostatnich:

a) dotyczy robót budowlanych: 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, z należytą starannością wykonali nie mniej niż 2 zadania będące robotami analogicznymi do zamawianych o wartości, co najmniej 1 000 000,00 zł. (brutto) każda. Przez roboty analogiczne Zamawiający rozumie prace wykonane przez Firmę w zakresie robót ogólnobudowlanych w technologii szkieletowej drewnianej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, wyszczególnionych w grupach 111, 112, 113 i 121   zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB).

b) dotyczy projektowania– 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres, z należytą starannością wykonali /siłami własnymi lub podwykonawców/ nie mniej niż 2 zadania – projekty budynków mieszkalnych o powierzchni 700 m2  każde.

 (poparte dokumentami potwierdzającymi, że wskazane roboty zostały wykonane z należyta starannością)- /zał. nr 7?

3. Wykaz osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą
wykonywać zamówienie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także w zakresie wykonywanych przez nie czynności, tj.:

a) udokumentują uprawnienia budowlane osób, które będą wykonywać zamówienie:

   - kierownika budowy w zakresie konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

- kierownika lub kierowników robót w branży elektrycznej i teletechnicznej,                                                                                                       - kierownika lub kierowników robót w branży instalacyjnej w zakresie instalacje, urządzenia wod- kan, cieplne, wentylacyjne, gazowe

Wykonawca sporządzi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia - /zał. nr 8/.

Wykonawca załączy kserokopie wymaganych uprawnień i aktualnego zaświadczenia z izby samorządu zawodowego.

 

Jeżeli w powyższym wykazie osób znajdują się osoby, którymi Wykonawca będzie dysponował, należy dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie tych osób do gotowości wykonania przedmiotowego zamówienia.

 

4. Wykaz robót, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom /wypełniany w przypadku wykonywania robót przez Podwykonawców/ - /zal. nr 9/. Zamawiający zastrzega, iż min. 50% wartości robót musi być wykonana przez Wykonawcę samodzielnie.

 

5. Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 1.000.000 PLN, potwierdzone informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminem składania ofert – /zał. 10 / Załącznik Wykonawcy,

6. Aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia (odpowiedzialność deliktowa), na kwotę nie niższą  niż 1.500.000,00 zł.- /zał. nr 11/ Załącznik Wykonawcy

7. Potwierdzenie wniesienia wadium w wymaganej wysokości, terminie i formie -/zał. nr 12 - Załącznik Wykonawcy/

 

 

 

Dane pracownika/ów upoważnionego/ych do kontaktów z Wykonawcami:

Imię i nazwisko

Maria Jasik-Sikorska,   Karolina Filipczak

Godziny udzielania informacji dotyczących przetargu:

Poniedziałek - piątek w godz. 10.00 – 15.00

Sposoby pozyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

§       w siedzibie Zamawiającego, ul. Szkolna 2a pok. 113 ( I piętro )
( po wysłaniu zapotrzebowania na nr faksu: 022 701 78 01,
 022 701 77 78 )

§       ze strony internetowej : www.bip.raszyn.pl.

W siedzibie zamawiającego - numer lokalu

113

Cena SIWZ

20 

 

Miejsce i termin składania ofert/wniosków

Sposób składania

 

w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Szkolnej 2a

 

Numer lokalu

 

 Parter- Biuro Obsługi Mieszkańców

Termin składania ofert

6-04-2009  godz. 11:00.

Atrybuty przetargów

Wartość zamówienia

 

powyżej 14 tys. Euro

Okres związania ofertą

  30 dni od daty składania ofert

     Kryterium cena

   Najniższa cena

     Wadium

   130.000 zł

Miejsce i termin otwarcia ofert

Miejsce otwarcia ofert

 

w siedzibie Zamawiającego

 

     Numer lokalu

 

       102

Data otwarcia

6-04-2009

Godzina otwarcia

11:30

Data zamieszczenia ogłoszenia

w Biuletynie Zamówień Publicznych

06-03--2009

 

 

 

Zamawiający informuje, iż w przetargu dot. ,,Budowy wraz z wykonaniem projektów - budynków wielorodzinnych mieszkalnych, komunalnych w Raszynie przy ul. Nadrzecznej” wprowadza zmiany w załączniku ,,Program funkcjonalno-użytkowy”.


 

W punkcie 4. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia w pozycji 6. zadanie ,,Wszystkie posadzki w pokojach, p. pokojach i kuchniach- panele podłogowe, w łazienkach płytki ceramiczne (terrakota), powinno brzmieć:

Posadzki w pokojach - panele podłogowe, w przedpokojach i częściach kuchennych - panele lub płytki ceramiczne, w łazienkach płytki ceramiczne (terrakota).
 

Zamawiający informuje, iż w przetargu dot. ,,Budowy wraz z wykonaniem projektów - budynków wielorodzinnych mieszkalnych, komunalnych w Raszynie przy ul. Nadrzecznej” wprowadza zmiany w treści ogłoszenia oraz w SIWZ – Wykaz zrealizowanych robót w okresie ostatnich:


dotyczy robót budowlanych:
5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, z należytą starannością wykonali nie mniej niż 2 zadania będące robotami analogicznymi do zamawianych o wartości, co najmniej 1 000 000,00 zł. (brutto) każda. Przez roboty analogiczne Zamawiający rozumie prace wykonane przez Firmę w zakresie robót ogólnobudowlanych w technologii szkieletowej drewnianej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, wyszczególnionych w grupie 112 i 113  zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB).


 

Zamawiający, Wójt Gminy Raszyn informuje, że w prowadzonym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące przedmiotu zamówienia:

 

Pytania:

  1. Czy na budowę budynku w Etapie I i  budynku (budynków) w etapie II należy uzyskać dwa oddzielne pozwolenia na budowę czy też jedno pozwolenie na budowę budynków w etapie I i II?
  2. Jeżeli  należy uzyskać jedno pozwolenie wspólnie na budowę budynków w etapie I i II to od jakiej daty rozpoczyna się bieg terminu rozpoczęcia i zakończenia budowy budynków w etapie II?
  3. Czy budowę infrastruktury zewnętrznej (tzn. sieci wod-kan, drogi, itp) należy podzielić na dwa etapy, proporcjonalnie do etapów budowy budynków czy też należy wycenić oraz wykonać je w całości dla wszystkich budynków w etapie I?
  4. Czy istniejący na działce drewniany budynek i komórki przeznaczone do rozbiórki będzie można rozebrać w trakcie trwania robót etapu I?
  5. Czy czas niezbędny instytucjom wymienionym w prawie budowlanym art. 56.1 (Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy i Państwowa Straż Pożarna)  do zajęcia stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem (14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zakończeniu budowy) jest wliczany w termin realizacji przedmiotu zamówienia?
  6. Co należy rozumieć przez zapis w pkt. 2 programu funkcjonalno-użytkowego budynków wielorodzinnych komunalnych- strona 2 opis etapu II: ,,...wyposażenie w ..., kuchenkę elektryczną czteropalnikową bez piecyka?
  7. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w opisie Programu Funkcjonalno-użytkowego budynków wielorodzinnych komunalnych w pkt. 18 str. 6 napisano: ,,Należy przewidzieć wyjście z pomieszczenia technicznego za pomocą rur osłonowych umożliwiające bezkolizyjne podłączenie linii telefonicznej”. Natomiast w propozycji podziału kosztów wykonania inwestycji tabela str. 7 wiersz 7 napisano: ,, ... instalacja TV + telefoniczna”. Czy instalację telefoniczną w budynku do poszczególnych mieszkań należy zaprojektować, uzgodnić z operatorem, wycenić w ofercie i wybudować?

Odpowiedzi:

Ad 1. Należy uzyskać jedno pozwolenie na budowę dla budynków I i II etapu.

            Ad 2. Rozpoczęcie robót etapu II może nastąpić 2 miesiące po zakończeniu etapu I,

                      zakończenie w terminie 11 miesięcy od uzyskania prawomocnego pozwolenia

                      na budowę.

Ad 3. Budowę infrastruktury należy podzielić na dwa etapy analogicznie do budowy

                      budynków tzn. do etapu I przypisać infrastrukturę pozwalającą na uzyskanie

                      pozwolenia na użytkowanie dla budynku etapu I.

Ad 4. Roboty rozbiórkowe mają być wykonywane w II etapie.

Ad 5. Tak, czas niezbędny instytucjom wymienionym w art. 56 ustawy Prawo

          budowlane wlicza się do czasu realizacji przedmiotu zamówienia. Uzyskanie

          opinii tych instytucji należy do przedmiotu zamówienia.

Ad 6. Ponieważ  w budynku nie przewiduje się instalacji gazowej chodzi o kuchenkę

                     „elektryczną czteropłytkową”. Za błędne sformułowanie przepraszamy.

Ad 7. Odnośnie instalacji telefonicznej – należy zaprojektować i wykonać

          rozprowadzenie kabli do lokali i wyprowadzenie zbiorcze do pomieszczenia

          technicznego. Należy także zaprojektować i wykonać przepust pod drogą

          umożliwiający w przyszłości poprowadzenie kabla z pomieszczenia

          technicznego do połączenia z istniejącą po drugiej stronie ulicy linią

          telefoniczną.

                      Odnośnie instalacji TV – należy zaprojektować i wykonać kompletną instalację:

                      antenę zbiorczą, instalację antenową do każdego lokalu.

 

Pytanie:

Posiadamy referencje z wykonania ośrodków wczasowych w technologii drewnianej:

- domki do zamieszkania całorocznego o wym. ok 100 m2 (jeden domek), z instalacjami wew. i zew. oraz infrastrukturą terenu. Jak również projektowaliśmy te domki co również jest ujęte w tych referencjach.

Proszę o odpowiedź czy w/w referencje odpowiadają Państwa wymogom.

 

Odpowiedź:

Tak, jeśli wartość zamówienia odpowiada wymogom SIWZ.

 

Pytanie:

Czy wadium wymagane w przetargu może być wniesione w postaci polisy ubezpieczeniowej OC od prowadzonej działalności wraz z oświadczeniem firmy, iż płatne jest na każde żądanie Beneficjenta?

 

Odpowiedź:

Aby polisa ubezpieczeniowa OC spełniała warunki „gwarancji ubezpieczeniowej”,

o której mowa w art.45 pkt 6.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, musiałaby być umową ubezpieczenia zawartą na rzecz osoby trzeciej. Z polisy ubezpieczeniowej musi wynikać, że zakład ubezpieczeń, działając na zlecenie ubezpieczonego oferenta, zobowiązuje się do dokonania zapłaty na rzecz zamawiającego określonej kwoty w przypadkach określonych w polisie. Nie wystarczy oświadczenie ubezpieczonego o płatności na żądanie.

 Pytanie:

Czy zamiast środków finansowych lub zdolności kredytowej o wysokości minimum 1.000.000,00zł, firma może wskazać kredyt od swojego dostawcy materiałów budowlanych w kwocie równej lub wyższej wymaganej w SIWZ w punkcie 7.5?


Odpowiedź:

Potwierdzenie zdolności kredytowej Wykonawcy winno być dokonane przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, tak jak zostało zapisane w pkt. 7.5 SIWZ.

Kredyt kupiecki jest udzielany przez sprzedawcę kupującemu i ma formę odroczonego terminu płatności. Zamawiający nie ma możliwości ani podstaw do sprawdzania wiarygodności sprzedawcy materiałów budowlanych ani też ingerowania w dwustronne uzgodnienia pomiędzy sprzedawcą a kupującym materiały.

 

Pytania:

 

1)      Czy możliwe jest dołączenie do oferty, celem spełnienia wymogu SIWZ z pkt. 7.5 oświadczenia o załączeniu promesy banku na wymaganą kwotę 1.000.000 zł przed podpisaniem umowy?

2)      Czy jest możliwość przesunięcia terminu składania ofert o 5 dni roboczych z 6 na 10 kwietnia?

 

Odpowiedzi:

 

1)      Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt. 7.5 SIWZ Wykonawca obowiązany jest załączyć do oferty informację z banku, która potwierdza, iż oferent posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 1.000.000 zł (potwierdzone informacją z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek). Tylko taki dokument potwierdzi spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

2)      Zamawiający informuje, iż termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Zamawiający informuje, iż w przetargu dot. ,,Budowy wraz z wykonaniem projektów - budynków wielorodzinnych mieszkalnych, komunalnych w Raszynie przy ul. Nadrzecznej” wprowadza następujące zmiany:

w SIWZ

- w punkcie 3.1

- w punkcie 7.2, w podpunkcie a

 

w Programie Funkcjonalno-Użytkowym:

- w rozdziale 3, punkcie 3.3, podpunkcie d

 

w Umowie:

- w paragrafie 9, punkcie 1, podpunkcie d


w Formularzu Oferty:

- w załączniku nr 7, w nagłówku drugiej kolumny tabeli wykazu wykonanych robót

 

oraz w treści Ogłoszenia:

- w wykazie zrealizowanych robót, podpunkt a

- w terminie realiacji zamówienia (II etap)