Gmina Raszyn

ul. Szkolna 2 a

05-090 Raszyn

ZP-3410/PN/10/2009

Dane zamawiającego

Nazwa

Gmina Raszyn

Adres

ulica SZKOLNA  2a ,
05-090 Raszyn,  woj. mazowieckie,  pow. pruszkowski 

Strona WWW

www.bip.raszyn.pl

Adres e-mail

zam.publ@raszyn.pl

Telefon

(022) 701-77-78

Dane zamówienia

Postępowanie prowadzone na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655).

Data ogłoszenia

13-03-2009 r.

Przedmiot zamówienia publicznego

Letnie oczyszczanie utwardzonych dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Raszyn

w następującym zakresie prac:

1) mechaniczne zamiatanie z piasku i innych nieczystości nawierzchni jezdni, pasów przykrawężnikowych, placów i zatok postojowych,

2) ręczne oczyszczanie poboczy, chodników oraz pasów zieleni z zalegających nieczystości stałych, piasku i liści, a w przypadkach koniecznych ręczne oczyszczenie nawierzchni jezdni w zakresie określonym w pkt.1) w obrębie strefy przykrawężnikowej,

3) załadunek i wywóz zebranych odpadów.

Zakres robót dotyczy pasa drogowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.).

 

 Miejsce wykonywania usługi:

Utwardzone drogi gminne na terenie Gminy Raszyn zgodnie z wykazem tabelarycznym i graficznym ujętym w załączniku nr 3a i 3b w zakresie:

- strefa A (strefa 1, 2, 3 i 4) - obszar zurbanizowany - obejmująca miejscowości Raszyn oraz Rybie i Nowe Grocholice (załącznik nr 3a) – 40,69 km

 

- strefa B - obszar niezurbanizowany - obejmująca miejscowości Słomin, Sękocin Stary, Jaworowa, Puchały, Wypędy, Janki i Falenty (załącznik nr 3b) - 11,53 km

 

Rodzaj zamówienia

Usługa

Tryb zamówienia publicznego

Przetarg nieograniczony

     Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

90.61.10.00-3

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

      Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

      Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamówienie nie dotyczy dynamicznego systemu zakupów

  Termin (okres) realizacji zamówienia: wymagany:

od daty podpisania umowy do dnia 30-11-2009 r.  lub do dnia wyczerpania wszystkich środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655).

2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia"

Opis sposobu dokonywania oceny powyższych warunków:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważniona, z zachowaniem sposobu reprezentacji i oświadczenia w formie oryginału.

1. Oświadczenie, o spełnieniu warunków określonych zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1, ust. 2 ,

2. Dokumenty przewidziane w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r. § 1ust. 1, 2 i 3 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy w celu spełnienia warunków uprawniających do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, tj.:

2.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej /wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert/,

2.2. aktualne na czas realizacji usługi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów na terenie objętym przedmiotem zamówienia (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 nr 39 poz. 251 ze zm.), zawierające w szczególności odpady o kodzie: 20 03 03 – odpady z oczyszczania ulic i placów ,

2.4. aktualną na czas realizacji usługi umowę z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów o których mowa w art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 39 poz. 251 ze zm.), formą udokumentowania powinna być umowa z przedsiębiorcą prowadzącym w/w działalność a jeśli Wykonawca sam prowadzi działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów – przedstawi stosowne zezwolenie wydane przez starostę lub wojewodę,

3. wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed dniem wszczęcie postępowania o zamówienie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali siłami własnymi lub jako podwykonawcy, co najmniej 2 (dwie) usługi w zakresie letniego oczyszczania dróg lub dróg, chodników i placów o  wartości netto nie mniejszej niż 75.000,00 zł każda (poparte dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług),

4. wykaz sprzętu jakim dysponuje Wykonawca, niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia tj.:

- zamiatarka samojezdna lub  samochód z osprzętem do zamiatania - 1 szt.

- samochód samowyładowczy o ładowności min. 3,5Mg – 1szt,

5. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z zakresem wykonywanych przez nich czynności, w tym min. 10 pracowników fizycznych zdolnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Pracownicy powinni być ubrani w jednolite stroje opatrzone logiem firmy – umożliwiający identyfikację świadczącego usługę ,

6. polisa a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

 

Dane pracownika/ów upoważnionego/ych do kontaktów z Wykonawcami:

Imię i nazwisko

 Katarzyna Głodek, Karolina Filipczak

Godziny udzielania informacji dotyczących przetargu:

Poniedziałek-piątek – w godz.: 10:00 – 15:00

Sposoby pozyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

§      w siedzibie Zamawiającego, ul. Szkolna 2a pok. 113 ( I piętro )
( po wysłaniu zapotrzebowania na nr faksu: 022 701 78 01,
 022 701 77 78 )

§      ze strony internetowej : www.bip.raszyn.pl.

W siedzibie zamawiającego - numer lokalu

113

Cena SIWZ

20 zł

Miejsce i termin składania ofert/wniosków

 

Sposób składania

w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Szkolnej 2a

Numer lokalu

 Parter- Biuro Obsługi Mieszkańców- pokój nr 15

Termin składania ofert

23-03-2009     godz. 13:00.

Atrybuty przetargów

Wartość zamówienia

 powyżej 14 tys. Euro

Okres związania ofertą

  30 dni od daty składania ofert

     Kryterium cena

   Najniższa cena

    Wadium

   Nie jest wymagane

Miejsce i termin otwarcia ofert

Miejsce otwarcia ofert

w siedzibie Zamawiającego

     Numer lokalu

       102

Data otwarcia

23-03-2009

Godzina otwarcia

13:30

Data zamieszczenia ogłoszenia

w Biuletynie Zamówień Publicznych

13.03.2009

 

Odpowiedz na zapytanie z dnia 18.03.2009r.

 

Dotyczy zamówienia publicznego: nr sprawy: ZP-3410/PN/10/2009

 

Zamawiający – Gmina Raszyn informuje, że w dniu 18.03.2009 r. wpłynęło zapytanie Wykonawcy, dotyczące przetargu nieograniczonego na: „Letnie oczyszczanie utwardzonych dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Raszyn”.

 

Treść pytań:

Zawracamy się z prośbą o podanie szacunkowej wartości zamówienia.

 

Na podstawie art.38 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający - Gmina Raszyn odpowiada, że:

Wartość zamówienia wynosi 77 570,09 zł (netto).