Gmina Raszyn

ul. Szkolna

05-090 Raszyn

ZP-3410/PN/13/2009

Dane zamawiającego

Nazwa

Gmina Raszyn

Adres

ulica SZKOLNA  2a ,
05-090 Raszyn,  woj. mazowieckie,  pow. pruszkowski 

Strona WWW

www.bip.raszyn.pl

Adres e-mail

zam.publ@raszyn.pl

Telefon

(022) 701-77-78

Dane zamówienia

Postępowanie prowadzone na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

Data ogłoszenia

22-04-2009 r.

Przedmiot zamówienia publicznego

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. LESZCZYNOWEJ I SZYBOWCOWEJ W LASZCZKACH, GMINA RASZYN – WRAZ Z PEŁNYM ZAKRESEM PRAC ODWODNIENIOWYCH I ODTWORZENIA STANU ISTNIEJĄCEGO TERENU.

 

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: Budowa sieci wodociągowej w ul. Leszczynowej i Szybowcowej o łącznej długości wodociągu 1564 m w tym PVC O 160 – 1530 m i PE 160 przeciskiem sterowanym – 34 m. Zagłębienie wodociągu pod terenem średnio 1,80 m z wyjątkiem przepustów drogowych wykonywanych w rurze osłonowej przeciskowej na głębokości 2,80 i 3,50 m.

Na obszarze inwestycji stwierdzono występowanie wody gruntowej na poziomie ok. 1,1-2,3 m p.p.t., wykopy należy odwadniać za pomocą igłofiltrów, co należy przewidzieć w ofercie.

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów zamiennych tego samego rodzaju i nie niższej jakości, po uzyskaniu zgody Zamawiającego. Zamiana nie może stanowić podstawy do żądania podwyższenia zapłaty.

Szczegółowy przedmiot i zakres zamówienia określony jest w projektach budowlanych.

Oferent przedstawi w ofercie wycenę zgodną z zakresem robót określonych dokumentacją techniczną obejmującą pełny zakres zamówienia. Materiały z rozbiórki nawierzchni podbudowy dróg, nadmiar piasku itp. do odwiezienia na zwałkę, należy wycenić w/g kalkulacji indywidualnej, zamawiający nie wskazuje miejsca zwałki. Zabronione jest zasypywanie wykopów gruzem.

Do obowiązków Wykonawcy należy także wykonanie następujących czynności:

-          wykonanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu

-          organizacji ruchu na czas budowy

-          zajęcie pasa drogowego – koszt 0,60 zł/m2/doba

-          odbudowa istniejącej nawierzchni ulic

-          zagęszczenia gruntu

-          badań geologicznych w zakresie zagęszczenia gruntu po zasypaniu

-          organizacji placu budowy i zaplecza budowy

-          zasilenia w energię elektryczną placu budowy

-          opłaty za energię elektryczną placu budowy i zaplecza budowy

-          pełnej obsługi geodezyjnej: tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza w 3-ch egz. uzgodnienie w ZUD

-          wykonaniem dokumentacji powykonawczej w 3-ch egzemplarzach

-          zlecenie i opłacenie niezbędnych nadzorów specjalistycznych (MZG, telekomunikacji itp.)

 

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Tryb zamówienia publicznego

Przetarg nieograniczony

     Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45.23.13.00 - 8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

 

      Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

      Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

      Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamówienie nie dotyczy dynamicznego systemu zakupów

  Termin (okres) realizacji zamówienia: wymagany:

 do dnia 31-08-2009 r.

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.       Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.).

2.       Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3.                Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

5. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność deliktowa).

6. Udzielą gwarancji i rękojmi na wykonane roboty oraz wbudowane materiały.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia"

Opis sposobu dokonywania oceny powyższych warunków:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważniona, z zachowaniem sposobu reprezentacji i oświadczenia w formie oryginału.

7.l. Oświadczenie, o spełnieniu warunków określonych zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo
Zamówieniach Publicznych oraz nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1, ust. 2 - /zał. nr 2/, wraz z zaświadczeniem:

a)            aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej /wystawiony/e nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert/- /zał. nr 3/ - Załącznik Wykonawcy

b)              aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego /wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert/ a potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, /zał. nr 41- Załącznik Wykonawcy

c)               aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego /wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert/ potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, /zał. nr 5/- Załącznik Wykonawcy

d)      aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (zgodnie z § 1 ust.1 pkt. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r.) - /zał.nr 6/ - Załącznik Wykonawcy

e)             aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (zgodnie z §1 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r.)/zał. nr 6a/- Załącznik Wykonawcy

UWAGA;

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

1)  w pkt. a), b), c), e), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

¦          nie otwarto jego likwidacji ani nie zgłoszono upadłości,

¦          nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

¦          nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

2) w pkt. d), składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy pzp.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyższej UWADZE, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 

7.2/ Wykaz zrealizowanych robót w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, z należytą starannością wykonali nie mniej niż 3 zadania będące robotami analogicznymi do zamawianych o wartości, co najmniej  500 000,00 zł. (brutto) każda. Przez roboty analogiczne, (poparte dokumentami potwierdzającymi, że wskazane roboty zostały wykonane z należyta starannością)- /zał. nr 7/

 

7.3/Wykaz osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą
wykonywać zamówienie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także w zakresie wykonywanych przez nie czynności, tj.: udokumentują uprawnienia budowlane osób, które będą wykonywać zamówienie:

 - 1 osobą, posiadającą uprawnienia sanitarne do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

-  1 osobą, posiadającą uprawnienia drogowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie budowy dróg,

oraz aktualne zaświadczenia o członkostwie w izbie samorządu zawodowego.

Wykonawca sporządzi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia.

Wykonawca załączy kserokopie wymaganych uprawnień i aktualnego zaświadczenia z izby samorządu zawodowego.

 

Jeżeli w powyższym wykazie osób znajdują się osoby, którymi Wykonawca będzie dysponował, należy dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie tych osób do gotowości wykonania przedmiotowego zamówienia.

 

7.4/ Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 200.000 PLN, potwierdzone informacją z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminem składania ofert .

7.5/ Aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia (odpowiedzialność deliktowa), na kwotę nie niższą niż 200.000,00 zł.

7.6/ Potwierdzenie wniesienia wadium w wymaganej wysokości, terminie i formie .

7.7/  Arkusz wyceny - /zał. nr 13/

Arkusz wyceny należy sporządzić na podstawie dokumentacji projektowej, szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót w formie uproszczonej. Ceny jednostkowe netto powinny zawierać wszystkie narzuty. Załączone przedmiary robót będące załącznikiem do SIWZ nie stanowią podstawy do sporządzenia wyceny są tylko i wyłącznie materiałem pomocniczym dla wykonawcy. W przypadku zauważenia przez Wykonawcę rozbieżności w zakresie robót lub materiałów w poszczególnych projektach wykonawczych, specyfikacji, szczegółowym opisie przedmiotu wykonania. Wykonawca przed określeniem ceny ma obowiązek zwrócenia się z zapytaniem do zamawiającego w celu jednoznacznego określenia zakresu robót lub użytych materiałów, aby przyjąć prawidłowy koszt zamówienia.

 

Dane pracownika/ów upoważnionego/ych do kontaktów z Wykonawcami:

Imię i nazwisko

   Maciej Łukasiak, Marek Wandel, Karolina Filipczak

 

Godziny udzielania informacji dotyczących przetargu:

poniedziałek, czwartek w godz. 11.00 – 17.00

wtorek, środa, piątek w godz. 9.00-15.00

Sposoby pozyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

§      w siedzibie Zamawiającego, ul. Szkolna 2a pok. 113 ( I piętro )
( po wysłaniu zapotrzebowania na nr faksu: 022 701 78 01,
 022 701 77 78 )

§      ze strony internetowej : www.bip.raszyn.pl.

W siedzibie zamawiającego - numer lokalu

113

Cena SIWZ

100 zł

 

Miejsce i termin składania ofert/wniosków

Sposób składania

w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Szkolnej 2a

Numer lokalu

 Parter- Biuro Obsługi Mieszkańców

Termin składania ofert

14-05-2009  godz. 11:00.

Atrybuty przetargów

Wartość zamówienia

 powyżej 14 tys. Euro

Okres związania ofertą

  30 dni od daty składania ofert

     Kryterium cena

   Najniższa cena

     Wadium

   12.000 zł

Miejsce i termin otwarcia ofert

Miejsce otwarcia ofert

w siedzibie Zamawiającego

     Numer lokalu

       102

Data otwarcia

14-05-2009

Godzina otwarcia

11:30

Data zamieszczenia ogłoszenia

w Biuletynie Zamówień Publicznych

22-04-2009

 


UWAGA! Uprzejmie informujemy, że do przedmiaru robót została dołączona brakująca 12. strona.