Gmina Raszyn

ul. Szkolna 2 a

05-090 Raszyn

ZP-3410/PN/15/2008

Dane zamawiającego

Nazwa

Gmina Raszyn

Adres

ulica SZKOLNA  2a ,
05-090 Raszyn,  woj. mazowieckie,  pow. pruszkowski 

Strona WWW

www.bip.raszyn.pl

Adres e-mail

zam.publ@raszyn.pl

Telefon

(022) 701-77-78

Dane zamówienia

Postępowanie prowadzone na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655).

Data ogłoszenia

08-05-2009 r.

Przedmiot zamówienia publicznego

„Przygotowanie, dostarczenie i wydanie obiadów dla 180 dzieci ze Szkół Podstawowych i Gimnazjum z terenu Gminy Raszyn oraz dzierżawa pomieszczeń stołówki szkolnej”

z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1 - „Przygotowanie, dostarczenie i wydanie obiadów dla 180 dzieci ze Szkół Podstawowych i Gimnazjum z terenu Gminy Raszyn”

do zakresu usług należy:

1. codzienne przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie obiadów dla dzieci ze szkół:

- Szkoła Podstawowa w Raszynie – ok. 130 dzieci,

- Szkoła Podstawowa w Ładach – ok. 25 dzieci,

- Szkoła Podstawowa w Sękocinie – ok. 5 dzieci,

- Gimnazjum nr 1 w Raszynie – ok. 20 dzieci.

Obiady przygotowywane będą w stołówce Szkoły Podstawowej w Raszynie, do pozostałych jednostek dowożone będą w termoizolacyjnych pojemnikach lub termosach z blachy nierdzewnej w godzinach: 11:30 ¸ 14:30 w dniu ich przygotowania, wydawanie w jednorazowych naczyniach w szkołach: Łady, Sękocin oraz Gimnazjum nr 1 w Raszynie (koszt dowozu posiłków oraz jednorazowe naczynia wchodzą w cenę ofertową każdego posiłku).

Obiady będą organizowane w czasie trwania zajęć szkolnych (z wyłączeniem dni wolnych od zajęć: ferii, wakacji, przerw świątecznych, wyjazdów szkolnych oraz absencji chorobowej ucznia (trwającej dłużej niż jeden dzień).

Miejsce serwowania obiadów:

       - Szkoła Podstawowa w Raszynie, ul. Szkolna 2a

       - Gimnazjum nr 1 w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 2,

       - Szkoła Podstawowa w Ładach, ul. Długa 49,

       - Szkoła Podstawowa w Sękocinie ul. Wierzbowa 5.

(Dokładne godziny serwowania obiadów będą uzgodnione z dyrektorami szkół, podczas przerw pomiędzy lekcjami)

 

2. Posiłki przygotowywane będą zgodnie z normami żywieniowymi:

       - obiad dla dzieci ze szkół podstawowych – 820 kcal,

       - obiad dla dzieci z Gimnazjum – 900 kcal.

W skład obiadu wchodzi: zupa, drugie danie oraz deser (kompot, sok lub owoc) – co najmniej cztery razy w tygodniu obiad mięsny

3. Wykonawca zobowiązany będzie jednocześnie do przygotowania i wydania ok. 70 obiadów
w oferowanej cenie – dla uczniów nie objętych stałym żywieniem.

Zapewnić należy możliwość serwowania tylko zupy (obiad 1 - daniowy), drugiego dania
z kompotem, sokiem lub owocem (obiad 2 - daniowy) lub całego obiadu składającego się z trzech dań (obiad 3 – daniowy).

 

4. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania należytego porządku i czystości
w wynajmowanych pomieszczeniach kuchni, stołówki w Szkole Podstawowej w Raszynie oraz
w bufecie znajdującym się w Gimnazjum – zgodnie z wymogami odpowiednich służb.

Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach do wydawania posiłków w Szkole Podstawowej w Ładach i Sękowinie – obciążają placówkę szkolną.

 

Odpowiedzialność za jakość posiłku, temperaturę w chwili podania oraz jego walory smakowe i estetyczne obciążają Wykonawcę.

 

Zadanie nr 2 - „Dzierżawa pomieszczeń, urządzeń oraz wyposażenia stołówki przy Szkole Podstawowej w Raszynie wraz z zapleczem oraz bufetu w Gimnazjum nr 1 w Raszynie
i jego zaplecza o łącznej powierzchni 660 m2”

- Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do dzierżawy z zapleczem zlokalizowanych w Szkole Podstawowej w Raszynie oraz bufet wraz z zapleczem znajdującym się w Gimnazjum nr 1
w Raszynie – stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

- wykaz urządzeń i wyposażenie stołówki znajdującej się w Szkole Podstawowej w Raszynie i w bufecie znajdującym się w Gimnazjum nr 1 w Raszynie – stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

 

Rodzaj zamówienia

usługa

Tryb zamówienia publicznego

Przetarg nieograniczony

     Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

55.32.10.00-6

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

      Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

      Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamówienie nie dotyczy dynamicznego systemu zakupów

  Termin (okres) realizacji zamówienia: wymagany:

 Od 02.09.2009 do 15.06.2012 r.

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655).

2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia


Opis sposobu dokonywania oceny powyższych warunków:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważniona, z zachowaniem sposobu reprezentacji i oświadczenia w formie oryginału.

1.Oświadczenie, o spełnieniu warunków określonych zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1, ust. 2

2 Złożenie dokumentów przewidzianych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r. § 1 ust. 1 i 2 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy w celu spełnienia warunków uprawniających do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, tj.:

Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż  6 m-cy przed upływem terminu składania oferty, a w przypadku spółki cywilnej - aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualnego odpisu właściwego rejestru dla każdego ze wspólników, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania oferty

UWAGA; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypo­spolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

¦        nie otwarto jego likwidacji ani nie zgłoszono upadłości,

¦        nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

     Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miej­sce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyższej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariu­szem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowe­go lub gospodarczego odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zaświadczenie takie nie może być wystawione wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. /zg. z §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów  jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605)/.

3. Wykaz wykonanych z należytą starannością usług, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat, przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie min. 6 (sześć) zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. polegających na przygotowaniu oraz wydawaniu posiłków; w zakresie żywienia zbiorowego w placówkach oświatowych tj. w szkołach, gimnazjach, przedszkolach, domach dziecka itp. (popartych stosownymi dokumentami i potwierdzającymi, że wykazane usługi, zostały wykonane z należytą starannością).

4. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia to jest minimum:

- 3 osobami posiadającymi badania lekarskie, określone przepisami o chorobach zakaźnych i zakażeniach wymaganych dla osób mających styczność z żywnością, posiadających kwalifikacje w zakresie podstawowych zagadnień higieny, określonymi Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie szczegółowych wymagań kwalifikacyjnych w zakresie podstawowych zagadnień higieny dla osób zatrudnionych przy produkcji, przechowywaniu i obrocie środkami spożywczymi

- 1 osobą pełniącą funkcję kierowcy.

5. Wykaz sprzętu niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym środek transportu niezbędny do dostarczania posiłków, spełniający wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie wymogów sanitarnych dotyczących środków transportu żywności.

6. Zaświadczenie z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), potwierdzające, że Wykonawca posiada środki niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (w treści winna być zawarta wysokość dostępnych środków)

Dane pracownika/ów upoważnionego/ych do kontaktów z Wykonawcami:

Imię i nazwisko

 Marianna Skrzypczyńska, Jolanta Osowiecka, Karolina Filipczak

Godziny udzielania informacji dotyczących przetargu:

Poniedziałek, czwartek w godz. 11:00 – 17:00

Wtorek, środa, piątek w godz. 9:00 – 15:00

Sposoby pozyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

§      w siedzibie Zamawiającego, ul. Szkolna 2a pok. 113 ( I piętro )
( po wysłaniu zapotrzebowania na nr faksu: 022 701 78 01,
 022 701 77 78 )

§      ze strony internetowej : www.bip.raszyn.pl.

W siedzibie zamawiającego - numer lokalu

113

Cena SIWZ

10 zł

Miejsce i termin składania ofert/wniosków

Sposób składania

w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Szkolnej 2a

Numer lokalu

 Parter- Biuro Obsługi Mieszkańców

Termin składania ofert

15-05-2009     godz. 10:00.

Atrybuty przetargów

Wartość zamówienia

 powyżej 14 tys. Euro

Okres związania ofertą

  30 dni od daty składania ofert

     Kryterium cena

90% - Cena ofertowa brutto za przygotowanie obiadu 3-daniowego

10% - Kwota za dzierżawę pomieszczeń stołówki

     Wadium

   Nie wymagane

Miejsce i termin otwarcia ofert

Miejsce otwarcia ofert

w siedzibie Zamawiającego

     Numer lokalu

       102

Data otwarcia

15-05-2009

Godzina otwarcia

10:30

Data zamieszczenia ogłoszenia

w Biuletynie Zamówień Publicznych

08-05-2009