Gmina Raszyn

ul. Szkolna

05-090 Raszyn

ZP-3410/PN/18/2009

Dane zamawiającego

Nazwa

Gmina Raszyn

Adres

ulica SZKOLNA  2a ,
05-090 Raszyn,  woj. mazowieckie,  pow. pruszkowski 

Strona WWW

www.bip.raszyn.pl

Adres e-mail

zam.publ@raszyn.pl

Telefon

(022) 701-77-78

Dane zamówienia

Postępowanie prowadzone na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień

Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655).

Data ogłoszenia

05-06-2009

Przedmiot zamówienia publicznego

Dostawa ciągnika sadowniczego oraz rozdrabniacza uniwersalnego i glebogryzarki

1. Dostawa ciągnika sadowniczego oraz rozdrabniacza uniwersalnego i glebogryzarki, o następujących parametrach technicznych:

1.1.ciągnik sadowniczy:
- ciągnik sadowniczy fabrycznie nowy - rok produkcji nie wcześniejszy niż 2008,
- posiadający homologację zgodną z polskimi przepisami,
- maszyna dopuszczona do poruszania się w ruchu kołowym po drogach publicznych zgodnie z ustawą o ruchu drogowym,
- moc silnika min. 50 KM,

- załączony napęd na 4 koła,

- zbiornik podstawowy paliwa minimum 35 l,

- silnik wysokoprężny spełniający normę  Euro III ,chłodzony cieczą, turbo,

- sterowanie silnikiem mechaniczne,
- skrzynia biegów mechaniczna, zsynchronizowana, liczba biegów min. 12 P + 12T,
- maksymalna prędkość nie mniejsza niż 30 km/h,
- udźwig tylniego podnośnika minimum 1 200 kg,

- udźwig przedniego podnośnika minimum 400 kg,

- wydajność pompy hydraulicznej minimum 30 l/min.,
- kabina monolityczna, izolowana, ogrzewana i wentylowana,  
- szerokość ciągnika w zakresie 1 350 – 1 700 mm,

- rozstaw osi 1700 mm,
- min. promień zawracania nie większy niż 2 600 mm.

1.2.  rozdrabniacz uniwersalny do koszenia i rozdrabniania trawy i gałęzi:

-  fabrycznie nowy,

- szerokość robocza min. 1,35 m,

- masa max. 300 kg,

- zapotrzebowanie mocy do 40 KM,

- liczba bijaków min. 20 szt.,

- możliwość zamontowania noży zamiast bijaków,

- przesuw boczny mechaniczny,

- regulacja wysokości cięcia poprzez zmianę wys. mocowania wału podporowego,

- wał przegubowo-teleskopowy.

 1.3. glebogryzarka  do przygotowania podłoża pod trawniki:

-  fabrycznie nowa,     

- szerokość robocza min. 1,40 m,

- liczba zębów min. 30 szt.,

- zapotrzebowanie mocy max. 30KW,

Dostawca zobowiąże się do udzielenia gwarancji na zakupiony sprzęt nie krócej niż 12 miesięcy

Rodzaj zamówienia

dostawa

Tryb zamówienia publicznego

Przetarg nieograniczony

     Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

16.70.00.00-2

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

      Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

      Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamówienie nie dotyczy dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, jeżeli zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego bądź konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

  Termin (okres) realizacji zamówienia: wymagany:

 7 dni od podpisania umowy 

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1/ Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone
w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.).

2/ Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy na­kładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3/ Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4/ Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5/ Udzielą min. 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt.

Opis sposobu dokonywania oceny powyższych warunków:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważniona, z zachowaniem sposobu reprezentacji i oświadczenia w formie oryginału.

1.Oświadczenie, o spełnieniu warunków określonych zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1, ust. 2 - /zał. nr 2/,

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewi­dencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej /wystawiony/e nie wcześniej niż 6 m - cy przed upływem terminu składania ofert/  - /zał. nr 3/ - Załącznik Wykonawcy

UWAGA;

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypo­spolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

¦        nie otwarto jego likwidacji ani nie zgłoszono upadłości,

¦        nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

     Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miej­sce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów,
o których mowa w powyżej,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariu­szem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowe­go lub gospodarczego odpowiednio kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zaświadczenie takie nie może być wystawione wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. /zg. z §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605)/.

3. Wykaz zrealizowanych dostaw w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed terminem składania ofert
o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres, udzielili min. 3 (trzech) dostaw o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, tzn. polegających na dostawie ciągnika (sadowniczego, ogrodniczego, rolniczego itp)
o porównywalnych parametrach określonych w przedmiocie zamówienia (poparte dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane z należytą starannością)  /zał. nr 4/

4. Zaświadczenie z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej /wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert/, że Wykonawca posiada wymaganą wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową /w treści winna być zawarta wysokość dostępnych środków/ - co najmniej 50 tys. zł – /zał. nr 5/ Załącznik Wykonawcy,

Dane pracownika/ów upoważnionego/ych do kontaktów z Wykonawcami:

Imię i nazwisko

  Dariusz Osiadacz, Karolina Filipczak

Godziny udzielania informacji dotyczących przetargu:

Poniedziałek-piątek w godz. 9:00-15:00

Sposoby pozyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

§      w siedzibie Zamawiającego, ul. Szkolna 2a pok. 113 ( I piętro )
( po wysłaniu zapotrzebowania na nr faksu: 022 701 78 01,
 022 701 77 78 )

§      ze strony internetowej : www.bip.raszyn.pl.

W siedzibie zamawiającego - numer lokalu

113

Cena SIWZ

20 zł

Miejsce i termin składania ofert/wniosków

Sposób składania

w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Szkolnej 2a

Numer lokalu

 Parter- Biuro Obsługi Mieszkańców

Termin składania ofert

15-06-2009     godz. 11:00.

Atrybuty przetargów

Wartość zamówienia

 powyżej 14 tys. Euro

Okres związania ofertą

  30 dni od daty składania ofert

     Kryterium cena

   Najniższa cena

    Wadium

  Nie wymagane

Miejsce i termin otwarcia ofert

Miejsce otwarcia ofert

w siedzibie Zamawiającego

     Numer lokalu

       102

Data otwarcia

15-06-2009

Godzina otwarcia

11:30

Data zamieszczenia ogłoszenia

w Biuletynie Zamówień Publicznych

05-06-2009

 

Zamawiający, Wójt Gminy Raszyn informuje, że w prowadzonym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące przedmiotu zamówienia:

 

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę ciągnika o mocy 47 KM, gdyż pozostałe maszyny będące przedmiotem przetargu mają mniejsze zapotrzebowanie mocy niż 47 KM?Odpowiedź:


W związku z tym, iż pozostałe maszyny będące przedmiotem zamówienia mają faktyczne mniejsze zapotrzebowanie mocy niż 47 KM, Zamawiający dopuszcza dostawę ciągnika o mocy 47 KM.Pytanie 2

 

Czy Zamawiający dopuści ciągnik, którego rozstaw osi wynosi 1746 mm, przy spełnieniu pozostałych wymogów?

 

Odpowiedź:


Zamawiający dopuści ciągnik, którego rozstaw osi wynosi 1746 mm, jeżeli pozostałe wymogi zawarte w SIWZ będą spełnione.