Zamawiający, Wójt Gminy Raszyn informuje, że w prowadzonym postępowaniu nastąpiły zmiany w załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia arkuszu wyceny- Zał. nr 13 (dodano nowe pozycje do wyceny).

Wobec powyższego dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień:

- składanie ofert- 20.07.2009 r. do godz.11.00

- otwarcie ofert- 20.07.2009 r. do godz. 11.30
Gmina Raszyn

ul. Szkolna 2 a

05-090 Raszyn

ZP-3410/PN/19/2009

Dane zamawiającego

Nazwa

Gmina Raszyn

Adres

ulica SZKOLNA  2a ,
05-090 Raszyn,  woj. mazowieckie,  pow. pruszkowski 

Strona WWW

www.bip.raszyn.pl

Adres e-mail

zam.publ@raszyn.pl

Telefon

(022) 701-77-78

Dane zamówienia

Postępowanie prowadzone na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 ze zm.).

Data ogłoszenia

25-06-2009 r.

Przedmiot zamówienia publicznego

Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami w ul. Topolowej i Orzechowej we wsi Rybie, Gmina Raszyn”.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami. Szczegółowy przedmiot i zakres zamówienia określony jest w projektach budowlanych.

Wykonawca przedstawi w ofercie wycenę zgodną z zakresem robót określonych dokumentacją techniczną obejmującą pełny zakres zamówienia. Materiały z rozbiórki nawierzchni podbudowy dróg, nadmiar piasku itp. określone ilością w przedmiarze do odwiezienia na zwałkę, należy wycenić w/g kalkulacji indywidualnej, zamawiający nie wskazuje miejsca zwałki. Zabronione jest zasypywanie wykopów gruzem.

Do obowiązków Wykonawcy należy także wykonanie następujących czynności:

-          wykonanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu

-          organizacji ruchu na czas budowy

-          zajęcie pasa drogowego – koszt 0,60 zł/m2/doba

-          odbudowa istniejącej nawierzchni ulic

-          zagęszczenia gruntu

-          badań geologicznych w zakresie zagęszczenia gruntu po zasypaniu

-          organizacji placu budowy i zaplecza budowy

-          zasilenia w energię elektryczną placu budowy

-          opłaty za energię elektryczną placu budowy i zaplecza budowy

-          pełnej obsługi geodezyjnej: tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza w 3-ch egz. uzgodnienie w ZUD

-          wykonaniem dokumentacji powykonawczej w 3-ch egzemplarzach

-          zlecenie i opłacenie niezbędnych nadzorów specjalistycznych (MZG, telekomunikacji itp.)

Wykonawca zobowiązany będzie również do wykonania koniecznych robót dodatkowych, jeżeli potrzeba taka wyłoni się w trakcie robót
Gwarancja:

Wykonawca na wykonane roboty udzieli gwarancji na okres min. 3 lat.

Na wbudowane materiały – gwarancja producenta nie mniej jednak niż 3 lata.

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Tryb zamówienia publicznego

Przetarg nieograniczony

     Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45.23.24.40-8

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

     Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających

      Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

      Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamówienie nie dotyczy dynamicznego systemu zakupów

  Termin (okres) realizacji zamówienia- wymagany:

 do 31 grudnia 2009 roku

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655).

2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy na­kładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność deliktowa).

6. Udzielą na wykonane roboty i wbudowane materiały min. 3 letniej gwarancji.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”

Opis sposobu dokonywania oceny powyższych warunków:

7. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważniona, z zachowaniem sposobu reprezentacji i oświadczenia w formie oryginału.

7.l. Oświadczenie, o spełnieniu warunków określonych zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo
Zamówieniach Publicznych oraz nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1, ust. 2 - /zał. nr 2/, wraz z zaświadczeniem:

a)             aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej /wystawiony/e nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert/ - /zał. nr 3/ - Załącznik Wykonawcy

b)               aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego /wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert/ a potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, /zał. nr 41-  Załącznik Wykonawcy

c)                aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego /wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert/ potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, /zał. nr 5/ - Załącznik Wykonawcy

d)      aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (zgodnie z § 1 ust.1 pkt. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r.) - /zał.nr 6/ - Załącznik Wykonawcy

e)             aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (zgodnie z §1 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r.)/zał. nr 6a/- Załącznik Wykonawcy

UWAGA:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

1)  w pkt. a), b), c), e), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

¦           nie otwarto jego likwidacji ani nie zgłoszono upadłości,

¦           nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

¦           nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

2) w pkt. d), składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy pzp.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyższej UWADZE, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

7.2/ Wykaz zrealizowanych robót w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, z należytą starannością wykonali nie mniej niż 2 zadania będące robotami analogicznymi do zamawianych o wartości, co najmniej  1 000 000,00 zł. brutto każda. Przez roboty analogiczne Zamawiający rozumie roboty polegające na wybudowaniu zewnętrznych sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej  na terenach o zwartej zabudowie jednorodzinnej lub wielorodzinnej, (poparte dokumentami potwierdzającymi, że wskazane roboty zostały wykonane z należyta starannością)- /zał. nr 7/

 

7.3/ Wykaz osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą
wykonywać zamówienie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także w zakresie wykonywanych przez nie czynności, tj.: udokumentują uprawnienia budowlane osób, które będą wykonywać zamówienie:

 - 1 osobą, posiadającą uprawnienia sanitarne do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (pełniącą rolę Kierownika budowy),

-  1 osobą, posiadającą uprawnienia drogowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie budowy dróg (pełniącą rolę Kierownika robót),

oraz aktualne zaświadczenia o członkostwie w izbie samorządu zawodowego od ww. osób.

Wykonawca sporządzi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia - /zał. nr 8/.

Wykonawca załączy kserokopie wymaganych uprawnień i aktualnego zaświadczenia z izby samorządu zawodowego.

 

Jeżeli w powyższym wykazie osób znajdują się osoby, którymi Wykonawca będzie dysponował, należy dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie tych osób do gotowości wykonania przedmiotowego zamówienia.

 

7.4/ Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 300.000 PLN, potwierdzone informacją z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminem składania ofert – /zał. 10/ Załącznik Wykonawcy,

7.5/ Aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia (odpowiedzialność deliktowa), na kwotę nie niższą  niż 500.000,00 zł.- /zał. nr 11/ Załącznik Wykonawcy

7.6/ Potwierdzenie wniesienia wadium w wymaganej wysokości, terminie i formie - /zał. nr 12 - Załącznik Wykonawcy/

7.7/  Arkusz wyceny - /zał. nr 13/

Arkusz wyceny należy sporządzić na podstawie dokumentacji projektowej, szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, w formie uproszczonej. Ceny jednostkowe netto powinny zawierać wszystkie narzuty. Załączone przedmiary robót będące załącznikiem do SIWZ nie stanowią podstawy do sporządzenia wyceny są tylko i wyłącznie materiałem pomocniczym dla wykonawcy. W przypadku zauważenia przez Wykonawcę rozbieżności w zakresie robót lub materiałów w poszczególnych projektach wykonawczych, specyfikacji, szczegółowym opisie przedmiotu wykonania. Wykonawca przed określeniem ceny ma obowiązek zwrócenia się z zapytaniem do zamawiającego w celu jednoznacznego określenia zakresu robót lub użytych materiałów, aby przyjąć prawidłowy koszt zamówienia.

 

7.8. wykaz robót, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom /wypełniany w przypadku wykonywania robót przez Podwykonawców/ - /zał. Nr 9/.

 

Dane pracownika/ów upoważnionego/ych do kontaktów z Wykonawcami:

Imię i nazwisko

Maciej Łukasiak, Marek Wandel, Katarzyna Borzechowska,
 Karolina Filipczak

Godziny udzielania informacji dotyczących przetargu:

Poniedziałek, czwartek w godz. 11:00 – 17:00

Wtorek, środa, piątek w godz. 9:00 – 15:00

Sposoby pozyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

§      w siedzibie Zamawiającego, ul. Szkolna 2a pok. 113 (I piętro)
(po wysłaniu zapotrzebowania na nr faksu: 022 701 78 01,
 022 701 77 78)

§      ze strony internetowej : www.bip.raszyn.pl.

W siedzibie zamawiającego - numer lokalu

113

Cena SIWZ

50 zł

Miejsce i termin składania ofert/wniosków

Sposób składania

w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Szkolnej 2a

Numer lokalu

 Parter- Biuro Obsługi Mieszkańców

Termin składania ofert

20-07-2009      godz. 11:00.

Atrybuty przetargów

Wartość zamówienia

 powyżej 14 tys. Euro

Okres związania ofertą

  30 dni od daty składania ofert

     Kryterium cena

   Najniższa cena

     Wadium

14.000 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych)

Miejsce i termin otwarcia ofert

Miejsce otwarcia ofert

w siedzibie Zamawiającego

     Numer lokalu

       102

Data otwarcia

20-07-2009

Godzina otwarcia

11:30

Data zamieszczenia ogłoszenia

w Biuletynie Zamówień Publicznych

25-06-2009