Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP informujemy, iż punkt 15.1 SIWZ ulega zmianie:

było :
"...przy zastosowaniu podatku VAT w wysokości 22 % (zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług VAT)."

jest : "...
przy zastosowaniu podatku VAT w wysokości 7 % (zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług VAT).

Gmina Raszyn

ul. Szkolna

05-090 Raszyn

ZP-3410/PN/22/2009

Dane zamawiającego

Nazwa

Gmina Raszyn

Adres

ulica SZKOLNA  2a ,
05-090 Raszyn,  woj. mazowieckie,  pow. pruszkowski 

Strona WWW

www.bip.raszyn.pl

Adres e-mail

zam.publ@raszyn.pl

Telefon

(022) 701-77-78

Dane zamówienia

Postępowanie prowadzone na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655).

Data ogłoszenia

01-07-2009 r.

Przedmiot zamówienia publicznego

„Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Raszyn w roku szkolnym 2009/2010”

Przedmiotem zamówienia jest:

Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Raszyn w roku szkolnym 2009/2010 wraz z powrotem – na trasach i wg rozkładu zawartego w SIWZ oraz Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i ferii).

 

W roku szkolnym 2009/2010 do przewiezienia ok. 200 uczniów.

Łączna długość tras dla jednego autobusu wynosi dziennie 104 km w obie strony,

Liczba przewożonych dzieci dla I-IV trasy – ok. 200 uczniów.

 

 

Rodzaj zamówienia

usługa

Tryb zamówienia publicznego

Przetarg nieograniczony

     Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

60.11.72.00-3

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

      Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

      Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamówienie nie dotyczy dynamicznego systemu zakupów

  Termin (okres) realizacji zamówienia- wymagany:

 od 1-09-2009 r. do 25-06-2010 r.

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655).

2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność deliktowa)

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia

Opis sposobu dokonywania oceny powyższych warunków:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważniona, z zachowaniem sposobu reprezentacji i oświadczenia w formie oryginału.

1. oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówieniach Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. nr 223 poz. 1655).

2. dokumenty przewidziane w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r. (Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87 poz. 605) § 1 ust. 1 i 2 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy w celu spełnienia warunków uprawniających do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, tj.:

2.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej /wystawiony/e nie wcześniej niż 6 m - cy przed upływem terminu składania ofert/, a w przypadku spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis właściwego rejestru dla każdego ze wspólników /wystawiony/e nie wcześniej niż 6 m - cy przed upływem terminu składania ofert/

UWAGA: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypo­spolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie zgłoszono upadłości, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie spo­łeczne lub zdrowotne, albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, od­roczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miej­sce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyższej UWADZE, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariu­szem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowe­go lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

2.2. aktualna licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

3. Wykaz usług wykonywanych w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali min. 3 (trzy) usługi siłami własnymi o charakterze i złożoności porównywalnej do przedmiotu zamówienia, tj., polegające na transporcie, przewozie osób do szkół, zakładów pracy (poparte (każde) dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane z należytą starannością)

4. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienie tj. min.:

- 1 osoba będąca opiekunem dzieci podczas przewozu,

- 2 kierowców.

5. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia jednostek sprzętowych (autobusów), jakimi dysponuje Wykonawca. Pojazdami powinny być dopuszczone do przewozu dzieci szkolnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 32 poz.262 ze zm.) w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia a także oznaczonymi z przodu i tyłu tablicami z napisem „autobus szkolny” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2002 r., nr 133, poz.1123 ze  zm.)

6. Aktualna polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia (odpowiedzialność deliktowa)

Dane pracownika/ów upoważnionego/ych do kontaktów z Wykonawcami:

Imię i nazwisko

Jolanta Osowiecka, Karolina Filipczak, Katarzyna Borzechowska

Godziny udzielania informacji dotyczących przetargu:

Poniedziałek, czwartek w godz. 11:00 – 17:00

Wtorek, środa, piątek w godz. 9:00 – 15:00

Sposoby pozyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

§      w siedzibie Zamawiającego, ul. Szkolna 2a pok. 113 ( I piętro )
( po wysłaniu zapotrzebowania na nr faksu: 022 701 78 01,
 022 701 77 78 )

§      ze strony internetowej : www.bip.raszyn.pl.

W siedzibie zamawiającego - numer lokalu

113

Cena SIWZ

20 zł

Miejsce i termin składania ofert/wniosków

Sposób składania

w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Szkolnej 2a

Numer lokalu

 Parter- Biuro Obsługi Mieszkańców

Termin składania ofert

09-07-2009 godz. 11:00.

Atrybuty przetargów

Wartość zamówienia

 powyżej 14 tys. Euro

Okres związania ofertą

  30 dni od daty składania ofert

     Kryterium cena

   Najniższa cena

    Wadium

   Nie wymagane

Miejsce i termin otwarcia ofert

Miejsce otwarcia ofert

W siedzibie Zamawiającego

     Numer lokalu

       102

Data otwarcia

09-07-2009

Godzina otwarcia

11:30

Data zamieszczenia ogłoszenia

w Biuletynie Zamówień Publicznych

01-07-2009