Gmina Raszyn

ul. Szkolna 2 a

05-090 Raszyn

ZP-3410/PN/20/2009

Dane zamawiającego

Nazwa

Gmina Raszyn

Adres

ulica SZKOLNA  2a ,
05-090 Raszyn,  woj. mazowieckie,  pow. pruszkowski 

Strona WWW

www.bip.raszyn.pl

Adres e-mail

zam.publ@raszyn.pl

Telefon

(022) 701-77-78

Dane zamówienia

Postępowanie prowadzone na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

Data ogłoszenia

02-07-2009 r.

Przedmiot zamówienia publicznego

Wykonanie- budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej w Sękocinie

w zakres robót wchodzi:

1. Budowa boiska do piłki nożnej – nawierzchnia z trawy syntetycznej 1 378 m2

2. Budowa boiska do koszykówki i siatkówki – nawierzchnia syntetyczna 697 m2

3. Budowa ciągu komunikacyjnego – chodnik 258 m2, parking wraz z wjazdem około 108 m2,

4. Budowa oświetlenia boisk z naświetlaczami – maszty szt. 10 wysokość 9 m,

5. Budowa ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtką wejściową,

6. Budowa piłkochwytów 6 i 8 m,

7. Budowa schodów i murków oporowych z barierami,

8. Budowa odwodnienia boisk rury O 160 z PCV 6,57 m i O 200 z PCV 110,34 m, 5 szt. studni chłonnych odwodnienia liniowego 100 m.

 

Szczegółowe informacje dotyczące budowy boisk znajdują się w Opisie przedmiotu zamówienia.

 

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Tryb zamówienia publicznego

Przetarg nieograniczony

     Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45.31.00.00-3, 45.11.12.40-2 , 45.23.31.40-2, 45.11.27.10-5

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

      Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

      Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

Zamówienie nie dotyczy dynamicznego systemu zakupów

  Termin (okres) realizacji zamówienia: wymagany:

 do 10-11-2009 r. 

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1/ Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655).

2/ Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy na­kładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3/ Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4/ Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność deliktowa).

5/ Udzielą na wykonane roboty i wbudowane materiały min. 3 letniej gwarancji.

6/ Wniosą wadium w wymaganym terminie, wysokości i formie.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia


Opis sposobu dokonywania oceny powyższych warunków:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważniona, z zachowaniem sposobu reprezentacji i oświadczenia w formie oryginału.

1.Oświadczenie, o spełnieniu warunków określonych zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówieniach Publicznych oraz nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1, ust. 2, wraz z zaświadczeniem:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewi­dencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawiony/e nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert),

b)       aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert a potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c)                aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert) potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

d)              aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby, w za­ kresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 -8 ustawy, tj. w przypadku:

A osób posiadających polskie obywatelstwo - dokument z Krajowego Rejestru Karnego,

B osób nie posiadających polskiego obywatelstwa - zaświadczenie właściwego organu są­dowego lub  administracyjnego kraju pochodzenia określonej osoby (zgodnie z art. 2 pkt. 9 Ustawy z dnia 13.06.2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP - kraj po­chodzenia to państwo, którego obywatelem jest cudzoziemiec, a w przypadku cudzoziemca, którego obywatelstwa nie da się ustalić, lub który nie posiada obywatelstwa żadnego państwa - państwo, w którym stale zamieszkuje,

(wystawione nie wcześniej, niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

e)       aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy (składają tylko podmioty zbiorowe w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary), (wystawioną nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

UWAGA; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypo­spolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. a), b), c), e), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

¦        nie otwarto jego likwidacji ani nie zgłoszono upadłości,

¦        nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

¦        nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie spo­łeczne lub zdrowotne, albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, od­roczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miej­sce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyższej UWADZE oraz w pkt. d), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariu­szem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowe­go lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

2. Wykażą, iż posiadają odpowiednie doświadczenie, tj.:

  a) wykażą, iż w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeśli okres prowadzenia działalność jest krótszy- za ten okres, z należytą starannością wykonali min. 3 (trzy) zadania odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. polegających na budowie boisk ze sztuczną trawą o powierzchni min. 1300 m2 każde oraz boisk o nawierzchni poliuretanowej gr. 13 mm o powierzchni min. 600 m2 każde (poparte dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należycie).

3. Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. wykażą min.:

- po 1 osobie posiadającej uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (bez ograniczeń) w następujących specjalnościach: konstrukcyjno – budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub równoważnych) oraz będących członkami właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego (pełniących funkcję Kierownika robót),

4. Wykaz robót, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom (wypełniany w przypadku wykonywania robót przez Podwykonawców)

5. Aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest  ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, działalności zgodnej odpowiedzialność przedmiotem zamówienia (odpowiedzialność deliktowa), na kwotę nie niższą niż 500.000 zł.

6. Potwierdzenie wniesienia wadium w wymaganej wysokości, terminie i formie.

Dane pracownika/ów upoważnionego/ych do kontaktów z Wykonawcami:

Imię i nazwisko

 Maria Jasik-Sikorska,  Karolina Filipczak,

Godziny udzielania informacji dotyczących przetargu:

Poniedziałek-piątek: w godz. od 10.00-15.00

Sposoby pozyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

§      w siedzibie Zamawiającego, ul. Szkolna 2a pok. 113 ( I piętro )
( po wysłaniu zapotrzebowania na nr faksu: 022 701 78 01,
 022 701 77 78 )

§      ze strony internetowej : www.bip.raszyn.pl.

W siedzibie zamawiającego - numer lokalu

113

Cena SIWZ

70 zł

Miejsce i termin składania ofert/wniosków

Sposób składania

w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Szkolnej 2a

Numer lokalu

 Parter- Biuro Obsługi Mieszkańców

Termin składania ofert

23-07-2009     godz. 11:00.

Atrybuty przetargów

Wartość zamówienia

 powyżej 14 tys. Euro

Okres związania ofertą

  30 dni od daty składania ofert

     Kryterium cena

   Najniższa cena

     Wadium

   20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych)

Miejsce i termin otwarcia ofert

Miejsce otwarcia ofert

w siedzibie Zamawiającego

     Numer lokalu

       102

Data otwarcia

23-07-2009

Godzina otwarcia

11:30

Data zamieszczenia ogłoszenia

w Biuletynie Zamówień Publicznych

02-07-2009

 

 
Zamawiający, Wójt Gminy Raszyn informuje, że w sprawie wypełnienia nawierzchni z trawy dla boiska w Sękocinie należy przyjąć  wypełnienie zgodnie z badaniami laboratorium np. Labosport, z granulatu EPDM w kolorze zielonym.