Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP informujemy, iż punkt 15.1 SIWZ ulega zmianie:

było :
"...przy zastosowaniu podatku VAT w wysokości 22 % (zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług VAT)."

jest : "...
przy zastosowaniu podatku VAT w wysokości 7 % (zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług VAT).
Gmina Raszyn

ul. Szkolna 2 a

05-090 Raszyn

ZP-3410/PN/21/2009

Dane zamawiającego

Nazwa

Gmina Raszyn

Adres

ulica SZKOLNA  2a ,
05-090 Raszyn,  woj. mazowieckie,  pow. pruszkowski 

Strona WWW

www.bip.raszyn.pl

Adres e-mail

zam.publ@raszyn.pl

Telefon

(022) 701-77-78

Dane zamówienia

Postępowanie prowadzone na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 ze zm.).

Data ogłoszenia

03-07-2009 r.

Przedmiot zamówienia publicznego

„Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Raszyn do szkół specjalnych i integracyjnych z zapewnieniem opieki oraz powrotem”

Przedmiotem zamówienia jest:

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Raszyn do szkół specjalnych i integracyjnych z zapewnieniem opieki oraz z powrotem na niżej wymienionych trasach i wg rozkładu (codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i ferii):

Zadanie nr 1 - I TRASA – dzieci dowożone do Warszawy

a)       Warszawa ul. Urbanistów 3- Zespół Szkół Nr 26- dwoje dzieci odbieranych z ul. Pruszkowskiej i ul.Różanej

b)       Warszawa ul. Białobrzeska 44- Zespół Szkół Specjalnych Nr 109- dwoje dzieci odbierane z ul. Leszczynowej i ul. Lotniczej

c)       Warszawa ul. Elektoralna 12/14- Zespół Szkół Specjalnych Nr 63- czworo dzieci odbieranych z Al. Krakowskiej, ul. 6-go Sierpnia, ul. Żeromskiego, ul. Jarząbka

d)       Warszawa ul.Zakroczymska 6- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących Nr 15 im. Ottona Lipkowskiego- dwoje dzieci odbieranych z ul. Poniatowskiego, ul. Stawowej

e)       Warszawa ul. Różana 22/24- Zespół Szkół Specjalnych Nr 99  im. Stefana Starzyńskiego- jedno dziecko odbierane z ul. Godebskiego

f)        Warszawa ul. Wrzeciono 10c- Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy- jedno dziecko odbierane z Al. Krakowskiej

 

Zadanie nr 2 - II TRASA- dzieci dowożone do Pruszkowa

 

Pruszków ul. Wapienna 2- Ośrodek Szkolno Wypoczynkowy- Troje dzieci odbieranych z ul. Mieszka I-go , ul. Opackiego, ul. Błotnej

 

Zadanie nr 3 - III TRASA – dzieci dowożone do Izabelina-Laski

 

Izabelin-Laski ul Brzozowa 75 - Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla dzieci niewidomych im. Róży Czackiej- dwoje dzieci odbieranych z ul. Podleśnej i ul. Wspólnej

 

Szczegółowe informacje dotyczące adresów dzieci i docelowych szkół wybrany Wykonawca otrzyma przy podpisywaniu umowy.

 

Rodzaj zamówienia

Usługa

Tryb zamówienia publicznego

Przetarg nieograniczony

     Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

60.11.34.00-7

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

      Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

      Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamówienie nie dotyczy dynamicznego systemu zakupów

  Termin (okres) realizacji zamówienia- wymagany:

 Od 1-09-2009 r. do 25-06-2010 r. 

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.).

2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność deliktowa)

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia

Opis sposobu dokonywania oceny powyższych warunków:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważniona, z zachowaniem sposobu reprezentacji i oświadczenia w formie oryginału.

1. oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówieniach Publicznych

2. dokumenty przewidziane w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r. (Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87 poz. 605) § 1 ust. 1 i 2 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy w celu spełnienia warunków uprawniających do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, tj.:

2.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej /wystawiony/e nie wcześniej niż 6 m - cy przed upływem terminu składania ofert/, a w przypadku spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis właściwego rejestru dla każdego ze wspólników /wystawiony/e nie wcześniej niż 6 m - cy przed upływem terminu składania ofert/

UWAGA: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypo­spolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie zgłoszono upadłości, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie spo­łeczne lub zdrowotne, albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, od­roczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miej­sce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyższej UWADZE, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariu­szem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowe­go lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

2.2. aktualna licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

3. Wykaz usług wykonywanych w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali min. 3 (trzy) usługi siłami własnymi o charakterze i złożoności porównywalnej do przedmiotu zamówienia, tj., polegające na transporcie, przewozie osób do szkół, zakładów pracy itp. (poparte (każde) dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane z należytą starannością)

4. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, doświadczenia i zakresu wykonywanych przez nich czynności tj. min.: - 1 osoba pełniąca rolę opiekuna/opiekunki dzieci, posiadająca odpowiednie kwalifikacje tj. przygotowanie do wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjno – opiekuńczych oraz przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej. Osoby będące opiekunami dzieci nie  mogą obsługiwać więcej niż jednej trasy - 2 kierowców – /w tym jedną na zastępstwo/ - Wykonawca, który składa ofertę na więcej niż jedno zadanie, sporządza wykaz dla każdego z zadań

5. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia jednostek sprzętowych (pojazdów umożliwiający przewóz dzieci niepełnosprawnych), jakimi dysponuje Wykonawca. tj. pełnosprawnymi, oznakowanymi pojazdami wyposażonymi w sposób umożliwiający przewóz dzieci niepełnosprawnych /w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia/, wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt. Pojazdy wyznaczone do przewozu dzieci nie mogą obsługiwać więcej niż jednej trasy  Wykonawca, który składa ofertę na więcej niż jedno zadanie, sporządza wykaz dla każdego  z zadań)

6. Aktualna polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia (odpowiedzialność deliktowa).

Dane pracownika/ów upoważnionego/ych do kontaktów z Wykonawcami:

Imię i nazwisko

Jolanta Osowiecka, Karolina Filipczak, Katarzyna Borzechowska

Godziny udzielania informacji dotyczących przetargu:

Poniedziałek-Piątek w godz. 10.00-15.00

Sposoby pozyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

§      w siedzibie Zamawiającego, ul. Szkolna 2a pok. 113 ( I piętro )
( po wysłaniu zapotrzebowania na nr faksu: 022 701 78 01,
 022 701 77 78 )

§      ze strony internetowej : www.bip.raszyn.pl.

W siedzibie zamawiającego - numer lokalu

113

Cena SIWZ

20 zł

Miejsce i termin składania ofert/wniosków

Sposób składania

w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Szkolnej 2a

Numer lokalu

 Parter- Biuro Obsługi Mieszkańców

Termin składania ofert

13-07-2009     godz. 11:00.

Atrybuty przetargów

Wartość zamówienia

 powyżej 14 tys. Euro

Okres związania ofertą

  30 dni od daty składania ofert

     Kryterium cena

   Najniższa cena

     Wadium

   Nie wymagane

Miejsce i termin otwarcia ofert

Miejsce otwarcia ofert

w siedzibie Zamawiającego

     Numer lokalu

       102

Data otwarcia

13-07-2009

Godzina otwarcia

11:30

Data zamieszczenia ogłoszenia

w Biuletynie Zamówień Publicznych

03-07-2009