Gmina Raszyn

ul. Szkolna

05-090 Raszyn

ZP-3410/PN/23/2009

Dane zamawiającego

Nazwa

Gmina Raszyn

Adres

ulica SZKOLNA  2a ,
05-090 Raszyn,  woj. mazowieckie,  pow. pruszkowski 

Strona WWW

www.bip.raszyn.pl

Adres e-mail

zam.publ@raszyn.pl

Telefon

(022) 701-77-78

Dane zamówienia

Postępowanie prowadzone na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 ze zm.).

Data ogłoszenia

13-07-2009 r.

Przedmiot zamówienia publicznego

Budowa chodnika wzdłuż Al. Hrabskiej we wsi Falenty, Gmina Raszyn”.

w zakres robót wchodzi:

 1. Oczyszczenie rowu z profilowaniem skarp i dna z wywiezieniem urobku – 128 mb
 2. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm330 m2
 3. Nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub.       3 cm330 m2
 4. Krawężnik betonowy 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu B-10 – 165 mb
 5. Obrzeża betonowe 6 x 20 cm  – 165 mb
 6. Wpust uliczny deszczowy (30x50) żeliwny przejazdowy, klasy D 400 kN, krąg betonowy ? 500 mm na płycie fundamentowej z betonu C10/C15 wraz z przykanalikiem z rury PCV ? 150 mm – 3 szt.
 7. Umocnienie dna i skarp (nachylenie max 1:3)  rowu płytami ażurowymi (8x40x60) – 128 mb
 8. Plantowanie terenu z usunięciem kamieni i gruzu – 155 m2
 9. sporządzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy i oznakowanie terenu robót z uwzględnieniem dojazdu do posesji,
 10. uzgodnienie z zarządzającym ulicą/drogą zajęcia pasa drogowego i uiszczenie opłat z tego tytułu,
 11. doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu budowy, a zwłaszcza odbudowę istniejącej nawierzchni drogowej,
 12. zagęszczenie gruntu w pasie po wykopach, z tym że w obrębie pasa drogowego – potwierdzone wynikami wskaźnika zagęszczenia,
 13. obsługa geodezyjna, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej w 2 egz..
 14. zapewnienie nadzorów specjalistycznych zgodnie z opinią ZUD,
 15. zapewnienie terenu pod zaplecze budowy, czasowe składowanie ziemi i ponoszenie opłat z tym związanych,
 16. doprowadzenie wody i energii elektrycznej do terenu budowy,
 17. wszystkie inne roboty określone w dokumentacji budowlanej, kosztorysach, normach branżowych,
 18. ubezpieczenie terenu budowy.

 

UWAGA:

§   Podane wyżej ilości asortymentów robót są ilościami szacunkowymi. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości poszczególnych asortymentów robót w dokumentacji projektowej i według potrzeb Zamawiającego.

Gwarancja:

Wykonawca na wykonane roboty udzieli gwarancji i rękojmi na okres min. 3 lat.

Na wbudowane materiały – gwarancja producenta nie mniej jednak niż 3 lata.

W przypadku wykonywania napraw gwarancyjnych – okres udzielonej gwarancji ulega przedłużeniu o czas wykonania naprawy (liczony od daty zgłoszenia przez Zamawiającego – do daty protokolarnego odbioru usunięcia usterek).

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Tryb zamówienia publicznego

Przetarg nieograniczony

     Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45.23.32.22-1, 45.23.24.50-1, 45.23.33.00-2, 45.23.32.52-0, 45.23.24.52-5

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

     Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia zamówień uzupełniających

      Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

      Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamówienie nie dotyczy dynamicznego systemu zakupów

  Termin (okres) realizacji zamówienia- wymagany:

2 miesiące od wprowadzenia na budowę

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

6.1/ Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone
w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655).

6.2/ Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy na­kładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

6.3/ Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

6.4/ Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

6.5/ Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność deliktowa).

6.6/ Udzielą na wykonane roboty i wbudowane materiały min. 3 letniej gwarancji.

 

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”

Opis sposobu dokonywania oceny powyższych warunków:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważniona, z zachowaniem sposobu reprezentacji i oświadczenia w formie oryginału.

1.Oświadczenie, o spełnieniu warunków określonych zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówieniach Publicznych oraz nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1, ust. 2, wraz z zaświadczeniem:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewi­dencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawiony-e nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert)

UWAGA;

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypo­spolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

¦        nie otwarto jego likwidacji ani nie zgłoszono upadłości,

¦        nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

¦        nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie spo­łeczne lub zdrowotne, albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, od­roczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miej­sce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyższej UWADZE, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariu­szem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowe­go lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

2. Wykażą, iż posiadają odpowiednie doświadczenie, tj.: wykażą, iż w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeśli okres prowadzenia działalność jest krótszy- za ten okres, z należytą starannością wykonali min. 2 (dwa) zadania odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. roboty polegające na remoncie, przebudowie i budowie dróg, ulic każde o wartości min. 100.000,00 zł brutto (każde poparte dokumentami potwierdzającymi, że wymienione roboty zostały wykonane z należytą starannością).

3. Wykaz osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą wykonywać zamówienie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także w zakresie wykonywanych przez nie czynności, tj. wykażą, że dysponują min.:

- 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi oraz będącą członkiem właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego

- 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej do kierowania robotami budowlanymi oraz będącą członkiem właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego

- min. 10 pracownikami (wykwalifikowanymi i niewykwalifikowanymi łącznie) – /zał. nr 5/

Jeżeli w powyższym wykazie osób znajdują się osoby, którymi Wykonawca będzie dysponował, należy dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie tych osób do gotowości wykonania przedmiotowego zamówienia.

4. Wykaz robót, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom (wypełniany w przypadku wykonywania robót przez Podwykonawców)

5. Zaświadczenie z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej /wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert/ potwierdzające, że Wykonawca posiada wymaganą wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową /w treści winna być zawarta wysokość dostępnych środków/ w wysokości co najmniej 80.000 tys. zł.

6. Aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest  ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, działalności zgodnej odpowiedzialność przedmiotem zamówienia (odpowiedzialność deliktowa), na kwotę nie niższą niż 100 tys. zł

7. Kosztorysy ofertowe w wersji uproszczonej.

Dane pracownika/ów upoważnionego/ych do kontaktów z Wykonawcami:

Imię i nazwisko

Paweł Tucholski,  Karolina Filipczak,

Katarzyna Borzechowska

Godziny udzielania informacji dotyczących przetargu:

Poniedziałek- piątek w godz. 10.00-15.00

Sposoby pozyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

§      w siedzibie Zamawiającego, ul. Szkolna 2a pok. 113 ( I piętro )
( po wysłaniu zapotrzebowania na nr faksu: 022 701 78 01,
 022 701 77 78 )

§      ze strony internetowej : www.bip.raszyn.pl.

W siedzibie zamawiającego - numer lokalu

113

Cena SIWZ

50 zł

Miejsce i termin składania ofert/wniosków

Sposób składania

w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Szkolnej 2a

Numer lokalu

 Parter- Biuro Obsługi Mieszkańców

Termin składania ofert

03-08-2009      godz. 11:00.

Atrybuty przetargów

Wartość zamówienia

 powyżej 14 tys. Euro

Okres związania ofertą

  30 dni od daty składania ofert

     Kryterium cena

   Najniższa cena

     Wadium

Nie dotyczy

Miejsce i termin otwarcia ofert

Miejsce otwarcia ofert

w siedzibie Zamawiającego

     Numer lokalu

       102

Data otwarcia

03-08-2009

Godzina otwarcia

11:30

Data zamieszczenia ogłoszenia

w Biuletynie Zamówień Publicznych

13-07-2009

 


Zamawiający, Wójt Gminy Raszyn informuje, że w prowadzonym postępowaniu wpłynęło pytanie dotyczące przedmiotu zamówienia:

 

Pytanie:

W opisie sposobu dokonania oceny warunków udziału w postępowaniu pkt. 3 wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca wymieniono osoby posiadające uprawnienia w specjalności drogowej i sanitarnej do kierowania robotami bez ograniczeń.

Czy posiadając osoby o w/w uprawnieniach z ograniczeniami, umożliwiającymi kierowanie robotami na drogach lokalnych, spełniamy warunki udziału w postępowaniu? Jeśli nie, prosimy o wyjaśnienie jakim typem drogi jest Aleja Hrabska, że w/w ograniczenia w uprawnieniach wykluczają z udziału w postępowaniu?

 

Odpowiedź:

Zamawiający, Wójt Gminy Raszyn informuje, iż w związku z nadesłanym zapytaniem modyfikuje zapis pkt. 7.3 SIWZ wykreślając słowa ,,bez ograniczeń”. Nowy zapis otrzymuje brzmienie:

Wykaz osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą wykonywać zamówienie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także w zakresie wykonywanych przez nie czynności, tj. wykażą, że dysponują min.:

- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi oraz będącą członkiem właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego

- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej do kierowania robotami budowlanymi oraz będącą członkiem właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego
Zamawiający, Wójt Gminy Raszyn informuje, iż nastąpiły zmiany w przedmiotowym postępowaniu, tj.:

1)      Modyfikuje pkt. 7.3 SIWZ wykreślając słowa ,,bez ograniczeń”. Nowy zapis otrzymuje brzmienie:

Wykaz osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą wykonywać zamówienie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także w zakresie wykonywanych przez nie czynności, tj. wykażą, że dysponują min.:

- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi oraz będącą członkiem właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego

- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej do kierowania robotami budowlanymi oraz będącą członkiem właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego

 

2)      Modyfikuje zał. nr 5 Formularza ofertowego wykreślając słowa ,,bez ograniczeń”. Nowy zapis otrzymuje brzmienie:

dot. osób legitymujących się posiadaniem odpowiednich uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

 

3)      Modyfikuje ogłoszenie Opis sposobu dokonywania oceny warunków pkt. 3 wykreślając słowa ,,bez ograniczeń”. Nowy zapis otrzymuje brzmienie:

Wykaz osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą wykonywać zamówienie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także w zakresie wykonywanych przez nie czynności, tj. wykażą, że dysponują min.:

- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi oraz będącą członkiem właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego

- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej do kierowania robotami budowlanymi oraz będącą członkiem właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego