Gmina Raszyn

ul. Szkolna 2 a

05-090 Raszyn

ZP-3410/PN/25/2009

Dane zamawiającego

Nazwa

Gmina Raszyn

Adres

ulica SZKOLNA  2a ,
05-090 Raszyn,  woj. mazowieckie,  pow. pruszkowski 

Strona WWW

www.bip.raszyn.pl

Adres e-mail

zam.publ@raszyn.pl

Telefon

(022) 701-77-78

Dane zamówienia

Postępowanie prowadzone na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 ze zm.).

Data ogłoszenia

30-07-2009 r.

Przedmiot zamówienia publicznego

Remont ul. Południowej na terenie Rybia w Gminie Raszyn”.

w zakres robót wchodzi:

 

a/ .Rozbiórka nawierzchni bitumicznej                                                                   -  3167,65 m2

b/.Rozbiórka  podbudowy  z  gruntu  stabilizowanego  cementem                         -  1375,50 m2

c/.Rozbiórka  ław  betonowych                                                                               -  100,085 m3

d/.Rozbiórka  krawężników  betonowych                                                                 - 1284,42mb

e /Ława  betonowa                                                                                                     -  143,50 m3

f/.Krawężnik betonowy 15x30 cm                                                                            - 1284,42mb

g/.Ścieki  uliczne                                                                                                       - 1251,06mb

h/.Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem                                                 - 3935,28m2                                                         

i/.Warstwa  dolna  podbudowy  z  kruszywa  łamanego                                           - 4630,65m2                         

j/.Nawierzchnie  opaski z kostki betonowej gr. 8cm                                                 -  930,69m2

k/.Wjazdy  do  bram                                                                                                   -  351,81m2

l/. Warstwa  wiążąca  z  mieszanek  mineralno - bitumicznych                                - 3208,15m2

ł/. j.w. tylko  w.ścieralna  z  SMA                                                                             - 3208,15m2

m/.Regulacja  urządzeń  podziemnych                                                                      -   224 szt.

n/.Regulacja  wysokośći  bram                                                                                         32 kpl.

       o/.Oznakowanie pionowe i poziome                                                                          -    komplet.

Gwarancja:

Wykonawca na wykonane roboty udzieli gwarancji na okres min. 3 lat.

Na wbudowane materiały – gwarancja producenta nie mniej jednak niż 3 lata.

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Tryb zamówienia publicznego

Przetarg nieograniczony

     Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

 

 45.33.31.42-6,  45.23.32.22-1,  45.23.32.52-0,  45.11.11.00-9   

45.23.31.42-6

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

     Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia zamówień uzupełniających

      Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

      Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamówienie nie dotyczy dynamicznego systemu zakupów

  Termin (okres) realizacji zamówienia- wymagany:

 do 31 października 2009 roku

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655).

2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy na­kładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność deliktowa).

6. Udzielą na wykonane roboty i wbudowane materiały min. 3 letniej gwarancji.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”

Opis sposobu dokonywania oceny powyższych warunków:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważniona, z zachowaniem sposobu reprezentacji i oświadczenia w formie oryginału.

1.Oświadczenie, o spełnieniu warunków określonych zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówieniach Publicznych oraz nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1, ust. 2, wraz z zaświadczeniem:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewi­dencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawiony-e nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert)

b) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego /wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert a potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego /wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert/ potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

 

UWAGA;

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypo­spolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

¦        nie otwarto jego likwidacji ani nie zgłoszono upadłości,

¦        nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

¦        nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie spo­łeczne lub zdrowotne, albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, od­roczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miej­sce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyższej UWADZE, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariu­szem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowe­go lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

2. Wykażą, iż posiadają odpowiednie doświadczenie, tj.: wykażą, iż w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeśli okres prowadzenia działalność jest krótszy- za ten okres, z należytą starannością wykonali min. 2 (dwa) zadania odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj roboty polegające na remoncie, przebudowie i budowie dróg  o wartości min. 1.200.000,00 zł brutto każde (każde poparte dokumentami potwierdzającymi, że wymienione roboty zostały wykonane z należytą starannością).

3. Wykaz osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą wykonywać zamówienie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także w zakresie wykonywanych przez nie czynności, tj. wykażą, że dysponują min.:

- 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz będącą członkiem właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego

- 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz będącą członkiem właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego

- min. 15 pracownikami (wykwalifikowanymi i niewykwalifikowanymi łącznie)

Jeżeli w powyższym wykazie osób znajdują się osoby, którymi Wykonawca będzie dysponował, należy dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie tych osób do gotowości wykonania przedmiotowego zamówienia.

4. Wykaz robót, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom (wypełniany w przypadku wykonywania robót przez Podwykonawców)

5. Zaświadczenie z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej /wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert/ potwierdzające, że Wykonawca posiada wymaganą wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową /w treści winna być zawarta wysokość dostępnych środków/ w wysokości co najmniej 500.000 tys. zł.

6. Aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest  ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, działalności zgodnej odpowiedzialność przedmiotem zamówienia (odpowiedzialność deliktowa), na kwotę nie niższą niż 500 tys. zł

7. Kosztorysy ofertowe w wersji uproszczonej.

8. Potwierdzenie wniesienia wadium w wymaganej wysokości, terminie i formie

Dane pracownika/ów upoważnionego/ych do kontaktów z Wykonawcami:

Imię i nazwisko

  Karolina Filipczak, Katarzyna Borzechowska

Godziny udzielania informacji dotyczących przetargu:

Poniedziałek- piątek w godz. 10.00-15.00

Sposoby pozyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

§      w siedzibie Zamawiającego, ul. Szkolna 2a pok. 113 ( I piętro )
( po wysłaniu zapotrzebowania na nr faksu: 022 701 78 01,
 022 701 77 78 )

§      ze strony internetowej : www.bip.raszyn.pl.

W siedzibie zamawiającego - numer lokalu

113

Cena SIWZ

50 zł

Miejsce i termin składania ofert/wniosków

Sposób składania

w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Szkolnej 2a

Numer lokalu

 Parter- Biuro Obsługi Mieszkańców

Termin składania ofert

20-08-2009      godz. 11:00.

Atrybuty przetargów

Wartość zamówienia

 powyżej 14 tys. Euro

Okres związania ofertą

  30 dni od daty składania ofert

     Kryterium cena

   Najniższa cena

     Wadium

15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

Miejsce i termin otwarcia ofert

Miejsce otwarcia ofert

w siedzibie Zamawiającego

     Numer lokalu

       102

Data otwarcia

20-08-2009

Godzina otwarcia

11:30

Data zamieszczenia ogłoszenia

w Biuletynie Zamówień Publicznych

30-07-2009