Gmina Raszyn

ul. Szkolna 2 a

05-090 Raszyn

ZP-3410/PN/33/2009

Dane zamawiającego

Nazwa

Gmina Raszyn

Adres

ulica SZKOLNA  2a ,
05-090 Raszyn,  woj. mazowieckie,  pow. pruszkowski 

Strona WWW

www.bip.raszyn.pl

Adres e-mail

zam.publ@raszyn.pl

Telefon

(022) 701-77-78

Dane zamówienia

Postępowanie prowadzone na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 ze zm.).

Data ogłoszenia

27-08-2009 r.

Przedmiot zamówienia publicznego

„Budowa sieci wodociągowej wzdłuż Al. Krakowskiej w m. Sękocin Stary od ul. Sekocińskiej do ul. Podleśnej przy zastosowaniu prowadzenia przewodów metodą bezwykopową w technologii z rur PEO110 i PEO160 wraz z pełnym zakresem prac odwodnieniowych i odtworzenia stanu istniejącego terenu – sieć PEO110 -  172,5 m i PEO160 – 381,5 m

Zamówienie obejmuje budowę sieci wodociągowej. Sieć ta włączona jest do istniejących wodociągów. Dokumentacja geologiczna stwierdza występowanie wody gruntowej na niektórych odcinkach sieci.

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów zamiennych tego samego rodzaju
i nie niższej jakości, po uzyskaniu zgody Zamawiającego. Zamiana nie może stanowić podstawy do żądania podwyższenia zapłaty
.

Instalacja sieci wodociągowej. Zadanie obejmuje:

        Dwa odcinki wodociągu ułożone wzdłuż Al. Krakowskiej prowadzone po działkach prywatnych 
        do wykonania metodą bezwykopową (wykopy tylko w miejscach uniemożliwiających
        wykonawstwo metodą   bezwykopową oraz w komorach startowych.)

        Pierwszy odcinek o długości 381,5 m z PE160 na odcinku od wodociągu PVC160
        w ul. Sękocińskiej  do działki  nr 313/5 (Al.Krakowska 102) ;

        Drugi odcinek o długości 172,5 m z PEO110 na odcinku od posesji na działce 313/7 (Al.
        Krakowska106)  do wodociągu PVC160 w ul. Lazurowej .                                          

        Zagłębienie osi wodociągu pod terenem średnio 1.50 m.

        Na obszarze inwestycji stwierdzono  występowanie wody gruntowej na poziomie ok.
        0.9-2,4 m p.p.t. 

        Ewentualną konieczność odwadniania wykopów należy ująć przy ustalaniu oferowanej ceny.

        Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów zamiennych tego samego rodzaju 
        i nie niższej  jakości, po uzyskaniu zgody Zamawiającego. Zamiana nie może stanowić
        podstawy do żądania podwyższenia zapłaty.

Zakres przedmiotu zamówienia.

           W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi budowa sieci wodociągowej. Szczegółowy przedmiot i zakres   zamówienia określony jest w projektach budowlanych.

Oferent przedstawi w ofercie wycenę zgodną z zakresem robót określonych dokumentacją techniczną obejmującą pełny zakres zamówienia. Materiały z rozbiórki nawierzchni podbudowy dróg, nadmiar piasku itp. do odwiezienia na zwałkę, należy wycenić w/g kalkulacji indywidualnej, zamawiający nie wskazuje miejsca zwałki. Zabronione jest zasypywanie wykopów gruzem.

Do obowiązków Wykonawcy należy także wykonanie następujących czynności:

-          wykonanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy w razie potrzeby;

-          wystąpienie o zajęcie pasa drogowego w razie konieczności;

-          odbudowa istniejącej nawierzchni ulic

-          zagęszczenia gruntu

-          badań getechnicznych w zakresie zagęszczenia gruntu po zasypaniu;

-          organizacji placu budowy i zaplecza budowy;

-          zasilenia w energię elektryczną placu budowy;

-          opłaty za energię elektryczną placu budowy i zaplecza budowy;

-          pełnej obsługi geodezyjnej: tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza w 3-ch egz. uzgodnienie w ZUD;

-          wykonaniem dokumentacji powykonawczej w 3-ch egzemplarzach

-          zlecenie i opłacenie niezbędnych nadzorów specjalistycznych (MZG, telekomunikacji itp.)

Gwarancja:

Wykonawca na wykonane roboty udzieli gwarancji na okres 3 lat.

Na wbudowane materiały – gwarancja producenta nie mniej jednak niż 3 lata.

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Tryb zamówienia publicznego

Przetarg nieograniczony

     Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45.23.13.00-8

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

     Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających

      Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

      Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamówienie nie dotyczy dynamicznego systemu zakupów

  Termin (okres) realizacji zamówienia- wymagany:

 do 30.12.2009 roku

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655).

2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy na­kładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemnezobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego osób zdolnych do wykonania zamówienia.

4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność deliktowa).

6. Udzielą na wykonane roboty i wbudowane materiały min. 3 letniej gwarancji.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu
o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VII SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

Opis sposobu dokonywania oceny powyższych warunków:

7. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważniona, z zachowaniem sposobu reprezentacji i oświadczenia w formie oryginału.

7.1/Oświadczenie, o spełnieniu warunków określonych zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówieniach Publicznych oraz nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1, ust. 2 - /zał. nr 2/, wraz z zaświadczeniem:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewi­dencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej /wystawiony/e nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert/ /zał. nr 3/ - Załącznik Wykonawcy

b)       aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego /wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert a potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, /zał. nr 4/- Załącznik Wykonawcy

c)                aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego /wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert/ potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, /zał. nr 5/- Załącznik Wykonawcy

UWAGA;

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypo­spolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. a), b), c), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

¦           nie otwarto jego likwidacji ani nie zgłoszono upadłości,

¦           nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

¦           nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie spo­łeczne lub zdrowotne, albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, od­roczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miej­sce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyższej UWADZE, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariu­szem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowe­go lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

7.2/ Wykażą, iż posiadają odpowiednie doświadczenie, tj.: wykażą, iż w okresie ostatnich 5 /pięciu/ lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeśli okres prowadzenia działalność jest krótszy- za ten okres, z należytą starannością wykonali min. 3 /trzy/ zadania odpowiadające swoim rodzajem
i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. roboty polegające na wybudowaniu sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej na terenach o zwartej zabudowie jednorodzinnej
lub wielorodzinnej o wartości min. 180.000,00 zł brutto każde
 - poparte dokumentami potwierdzającymi, że wymienione roboty zostały wykonane z należytą starannością). – /zał. nr 6/

7.3/ Wykaz osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą wykonywać zamówienie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także w zakresie wykonywanych przez nie czynności, tj.: udokumentują uprawnienia budowlane osób, które będą wykonywać zamówienie:

 - 1 osobą, posiadającą uprawnienia sanitarne do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

-  1 osobą, posiadającą uprawnienia drogowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w zakresie budowy dróg,

oraz aktualne zaświadczenia o członkostwie w izbie samorządu zawodowego od ww. osób.

Wykonawca sporządzi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia - /zał. nr 7/.

Wykonawca załączy kserokopie wymaganych uprawnień i aktualnego zaświadczenia z izby samorządu zawodowego.

Jeżeli w powyższym wykazie osób znajdują się osoby, którymi Wykonawca będzie dysponował, należy dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie tych osób do gotowości wykonania przedmiotowego zamówienia.

7.4/ Zaświadczenie z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej /wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert/ potwierdzające, że Wykonawca posiada wymaganą wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową /w treści winna być zawarta wysokość dostępnych środków/ w wysokości co najmniej 200.000,00 zł – /zał. nr 8/ Załącznik Wykonawcy,

7.5/ Aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, działalności zgodnej odpowiedzialność przedmiotem zamówienia (odpowiedzialność deliktowa), na kwotę nie niższą niż 200.000,00- /zał. nr 9/ Załącznik Wykonawcy

7.6/ Potwierdzenie wniesienia wadium w wymaganej wysokości, terminie i formie -/zał. nr 10 - Załącznik Wykonawcy/

 

Dane pracownika/ów upoważnionego/ych do kontaktów z Wykonawcami:

Imię i nazwisko

Wojciech Żebrowski, Katarzyna Borzechowska,  Karolina Filipczak

Godziny udzielania informacji dotyczących przetargu:

Poniedziałek - piątek w godz. 10:00 – 15:00

Sposoby pozyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

§      w siedzibie Zamawiającego, Raszyn, ul. Szkolna 2a pok. 113 ( I piętro ) ( po wysłaniu zapotrzebowania na nr faksu: 022 701 78 01,
 022 701 77 78 )

§      ze strony internetowej: www.bip.raszyn.pl.

W siedzibie zamawiającego - numer lokalu

113

Cena SIWZ

50 zł

Miejsce i termin składania ofert/wniosków

Sposób składania

w siedzibie Zamawiającego, Raszyn przy ul. Szkolnej 2a

Numer lokalu

 Parter- Biuro Obsługi Mieszkańców, pok. nr 15

Termin składania ofert

17-09-2009      godz. 11:00.

Atrybuty przetargów

Wartość zamówienia

 powyżej 14 tys. Euro

Okres związania ofertą

  30 dni od daty składania ofert

     Kryterium cena

   Najniższa cena

    Wadium

2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych)

Miejsce i termin otwarcia ofert

Miejsce otwarcia ofert

w siedzibie Zamawiającego, Raszyn, ul. Szkolna 2 a

     Numer lokalu

       102

Data otwarcia

17-09-2009

Godzina otwarcia

11:30

Data zamieszczenia ogłoszenia

w Biuletynie Zamówień Publicznych

27-08-2009