Gmina Raszyn

ul. Szkolna

05-090 Raszyn

ZP-3410/PN/36/2009

Dane zamawiającego

Nazwa

Gmina Raszyn

Adres

ulica SZKOLNA  2a ,
05-090 Raszyn,  woj. mazowieckie,  pow. pruszkowski 

Strona WWW

www.bip.raszyn.pl

Adres e-mail

zam.publ@raszyn.pl

Telefon

(022) 701-77-78

Dane zamówienia

Postępowanie prowadzone na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

Data ogłoszenia

29-09-2009 r.

Przedmiot zamówienia publicznego

Bieżące utrzymanie dróg zarządzanych przez Gminę Raszyn”

 

Zadanie nr 1.

Remonty nawierzchni bitumicznych i z destruktu:

         - frezowanie nawierzchni bitumicznych i z destruktu grub. do 8cm - 4000 m2,

- wykonanie warstwy ścieralnej grub. 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej - 2000 m2

- wykonanie warstwy wiążącej grub. 4 cm - 2000 m2

- wykonanie nawierzchni z destruktu (materiał z odzysku)  - 2000m2

 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych grub. do 8cm - 2000 m2

- naprawy tymczasowe nawierzchni bitumicznych wykonywanych na zimno - 500 m2

Zadanie nr 2.

Remonty nawierzchni chodnikowych,  obrzeży i krawężników:

- remont nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 cm  - 100 m2

- remont nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 cm  - 100 m2

- remont nawierzchni z kostki betonowej grub.6cm      - 200 m2

- remont nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm    - 100 m2

- remont krawężników 15x30 na ławie z betonu B-10     -  50 mb

- remont obrzeży betonowych 8x30cm                             - 50 mb,

- remont obrzeży betonowych 6x30 cm                            - 50 mb

Zadanie nr 3

Naprawa dróg gruntowych :

- profilowanie dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków materiałem rodzimym – 4000 m2

- mechaniczne zagęszczanie dróg gruntowych 4000 m2

Zadanie nr 4

Roboty różne:

- regulacja studni kanalizacyjnych                         - 1 szt.

- regulacja zaworów wodociągowych i gazowych - 1 szt.

- regulacja studni telekomunikacyjnych                 - 1 szt.

- regulacja kratek ściekowych                                 - 1szt.

Podane wyżej ilości asortymentów robót są ilościami szacunkowymi. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości poszczególnych asortymentów robót w zależności od stanu technicznego nawierzchni i potrzeb zamawiającego.

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Tryb zamówienia publicznego

Przetarg nieograniczony

     Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45.23.32.22-1, 45.23.32.52-0, 45.23.31.42-6

      Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

      Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

      Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamówienie nie dotyczy dynamicznego systemu zakupów

  Termin (okres) realizacji zamówienia: wymagany:

 31.12.2009 r.

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

6.1/ Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone
w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655).

6.2/ Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy na­kładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

6.3/ Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego osób zdolnych do wykonania zamówienia.

6.4. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność deliktowa)

6.5/ Udzielą na wykonane roboty i wbudowane materiały min. 3 letniej gwarancji i rękojmi.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia"

Opis sposobu dokonywania oceny powyższych warunków:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważniona, z zachowaniem sposobu reprezentacji i oświadczenia w formie oryginału.

7.1/Oświadczenie, o spełnieniu warunków określonych zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówieniach Publicznych oraz nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1, ust. 2 - /zał. nr 2/, wraz
z zaświadczeniem
:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewi­dencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej /wystawiony/e nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert/ /zał. nr 3/ - Załącznik Wykonawcy

b)      aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego /wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert a potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, /zał. nr 4/- Załącznik Wykonawcy

c)               aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego /wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert/ potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, /zał. nr 5/- Załącznik Wykonawcy

UWAGA;

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypo­spolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. a), b), c), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

¦          nie otwarto jego likwidacji ani nie zgłoszono upadłości,

¦          nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

¦          nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie spo­łeczne lub zdrowotne, albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, od­roczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miej­sce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyższej UWADZE, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariu­szem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowe­go lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

7.2/ Wykażą, iż posiadają odpowiednie doświadczenie, tj.: wykażą, iż w okresie ostatnich 5 /pięciu/ lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeśli okres prowadzenia działalność jest krótszy- za ten okres, z należytą starannością wykonali min. 2 /dwa/ zadania (rozpoczęte i zakończone) odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. roboty polegające na remoncie (również cząstkowym), przebudowie i budowie nawierzchni o wartości min. 40.000,00 zł brutto każda  - poparte dokumentami potwierdzającymi, że wymienione roboty zostały wykonane z należytą starannością). – /zał. nr 6/

 

7.3/ Wykaz osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą wykonywać zamówienie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także w zakresie wykonywanych przez nie czynności, tj. wykażą, że dysponują min.:

- 2 osobami posiadającymi uprawnienia drogowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie budowy dróg oraz będącymi członkami właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego

- min. 10 pracownikami (wykwalifikowanymi i niewykwalifikowanymi łącznie) – /zał. nr 7/

Jeżeli w powyższym wykazie osób znajdują się osoby, którymi Wykonawca będzie dysponował, należy dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie tych osób do gotowości wykonania przedmiotowego zamówienia.

7.4/ Wykaz robót, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom /wypełniany w przypadku wykonywania robót przez Podwykonawców/ -  /zał. nr 8/

7.5/ Aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, działalności zgodnej odpowiedzialność przedmiotem zamówienia (odpowiedzialność deliktowa), na kwotę nie niższą niż
50.000,00-
/zał. nr 9/ Załącznik Wykonawcy

7.6/ Kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej – /zał. nr 10/

Dane pracownika/ów upoważnionego/ych do kontaktów z Wykonawcami:

Imię i nazwisko

Ryszard Lewandowski, Bogdan Tarnowski,  Karolina Filipczak, Katarzyna Borzechowska

Godziny udzielania informacji dotyczących przetargu:

Poniedziałek - piątek w godz. 10.00 – 15.00

Sposoby pozyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

§      w siedzibie Zamawiającego, ul. Szkolna 2a pok. 113 ( I piętro )
( po wysłaniu zapotrzebowania na nr faksu: 022 701 78 01,
 022 701 77 78 )

§      ze strony internetowej : www.bip.raszyn.pl.

W siedzibie zamawiającego - numer lokalu

113

Cena SIWZ

20 

wadium

Nie wymagane

 

Miejsce i termin składania ofert/wniosków

Sposób składania

w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Szkolnej 2a

Numer lokalu

 Parter- Biuro Obsługi Mieszkańców

Termin składania ofert

20-10-2009  godz. 10:00.

Atrybuty przetargów

Wartość zamówienia

 powyżej 14 tys. Euro

Okres związania ofertą

  30 dni od daty składania ofert

     Kryterium cena

   Najniższa cena

Miejsce i termin otwarcia ofert

Miejsce otwarcia ofert

w siedzibie Zamawiającego

     Numer lokalu

       102

Data otwarcia

20-10-2009

Godzina otwarcia

10:30

Data zamieszczenia ogłoszenia

w Biuletynie Zamówień Publicznych

29-09-2009