Zamawiający, Wójt Gminy Raszyn informuje, że w prowadzonym postępowaniu dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień:

- składanie ofert- 23.11.2009 r. do godz.10.00

- otwarcie ofert- 23.11.2009 r. do godz. 10.30

Ponadto informujemy, że do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dodano nowy załącznik- Mapa usytuowania miejsc parkingowych przy ul. Sportowej dla Przedszkola przy ul. Poniatowskiego (zał. nr F).Gmina Raszyn

ul. Szkolna

05-090 Raszyn

ZP-3410/PN/39/2009

Dane zamawiającego

Nazwa

Gmina Raszyn

Adres

ulica SZKOLNA  2a ,
05-090 Raszyn,  woj. mazowieckie,  pow. pruszkowski 

Strona WWW

www.bip.raszyn.pl

Adres e-mail

zam.publ@raszyn.pl

Telefon

(022) 701-77-78

Dane zamówienia

Postępowanie prowadzone na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

Data ogłoszenia

21-10-2009 r.

Przedmiot zamówienia publicznego

Wykonanie projektu przedszkola 8-oddziałowego przy ul. Poniatowskiego w Raszynie

Przedmiotem zamówienia jest ,,Wykonanie projektu przedszkola 8-oddziałowego przy ul. Poniatowskiego w Raszynie w zakresie:

 - projekt budowlany uwzględniający wszystkie niezbędne branże (z uwzględnieniem wytycznych funkcjonalnych oraz założeń programowych) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 03.120.1133 ze zm.), łącznie z projektem zagospodarowania terenu i ogrodzeniem

- projekt wykonawczy w każdej branży zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego” (Dz. U. 04. 202. 2072 ze zm.), oraz projekt stałego wyposażenia obiektu

- wizualizacja budynku

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych objęte zakresem dokumentacji projektowej we wszystkich branżach

- kosztorysy inwestorskie dla każdej branży

- przedmiary robót dla każdej branży

- wersja elektroniczna zapisana do odczytu powinna zawierać: projekt wykonawczy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, opis przedmiotu zamówienia, przedmiary robót,

 

     W celu oceny oferty Wykonawca przedstawi w ofercie koncepcję programowo-przestrzenną, zgodnie z załączonymi wytycznymi (zał. nr C)

Gwarancja:                                                               

Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi z tytułu wad przedmiotu Umowy na okres 3 lat. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia końcowego odbioru przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad ujawnionych w trakcie realizacji inwestycji w terminie 5 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

Rodzaj zamówienia

Usługi

Tryb zamówienia publicznego

Przetarg nieograniczony

     Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

71.32.00.00-7

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

     Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających

      Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

      Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamówienie nie dotyczy dynamicznego systemu zakupów

  Termin (okres) realizacji zamówienia: wymagany:

- projekt budowlany do dnia: 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy

- całe zamówienie wraz z odbiorem końcowym do dnia: 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.       Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.).

2.       Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3.                Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. Udzielą gwarancji i rękojmi na wykonane roboty oraz wbudowane materiały.

5. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność deliktowa).

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia"

Opis sposobu dokonywania oceny powyższych warunków:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważniona, z zachowaniem sposobu reprezentacji i oświadczenia w formie oryginału.

7.l/ Oświadczenie, o spełnieniu warunków określonych zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo
Zamówieniach Publicznych oraz nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1, ust. 2 - /zał. nr 2/, wraz z zaświadczeniem:

a)            aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej /wystawiony/e nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert/- /zał. nr 3/ - Załącznik Wykonawcy

b)              aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego /wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert/ a potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, /zał. nr 41- Załącznik Wykonawcy

c)               aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego /wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert/ potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, /zał. nr 5/- Załącznik Wykonawcy

d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (zgodnie z § 1 ust.1 pkt. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r.) - /zał.nr 6/ - Załącznik Wykonawcy

e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (zgodnie z §1 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r.)/zał. nr 6a/- Załącznik Wykonawcy

UWAGA:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

1)  w pkt. a), b), c), e), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

¦          nie otwarto jego likwidacji ani nie zgłoszono upadłości,

¦          nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

¦          nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

2) w pkt. d), składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy pzp.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyższej UWADZE, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

7.2/ Wykaz zrealizowanych usług w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres, z należytą starannością wykonali:

·         co najmniej 1 (jedna) usługa polegające na wykonaniu kompleksowych dokumentacji projektowych w zakresie budownictwa obiektów użyteczności publicznej o wartości minimum 200 000,00 zł. (brutto)- (poparte dokumentami potwierdzającymi, że wskazane roboty zostały wykonane z należyta starannością)- /zał. nr 7/

7.3/ wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z załączeniem odpowiednich uprawnień, to jest minimum po 1 osobie posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie „samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie”  w następujących specjalnościach:

-         Architektonicznej,

-         Konstrukcyjno – budowlanej,

-         Instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

-         Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych,

- Specjalność telekomunikacyjna – przy czym uprawnienia w specjalności elektroenergetycznej wydane przed wprowadzeniem uprawnień telekomunikacyjnych honorowane są do projektowania instalacji telekomunikacyjnych. W przypadku legitymowania się uprawnieniami wydanymi na podstawie przepisów poprzednio obowiązujących zakres uprawnień powinien odpowiadać w/w specjalnościom

oraz będących członkami właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego

7.4/ Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność deliktowa), na sumę gwarancyjną nie niższą jak 100 tys. zł. -zał.

nr 8/- Załącznik Wykonawcy

7.5/ Koncepcja projektu przedszkola, spełniająca wytyczne Zamawiającego podane w programie funkcjonalno użytkowym - /zał. nr 9- Załącznik Wykonawcy/

7.6/ Potwierdzenie wniesienia wadium w wymaganej wysokości, terminie i formie -/zał. nr 10 - Załącznik Wykonawcy/

Dane pracownika/ów upoważnionego/ych do kontaktów z Wykonawcami:

Imię i nazwisko

Maria Jasik-Sikorska, Ewelina Kalinowska, Karolina Filipczak, Katarzyna Borzechowska

Godziny udzielania informacji dotyczących przetargu:

Poniedziałek - piątek w godz. 8.00 – 14.00

Sposoby pozyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

§      w siedzibie Zamawiającego, ul. Szkolna 2a pok. 113 ( I piętro )
( po wysłaniu zapotrzebowania na nr faksu: 022 701 78 01,
 022 701 77 78 )

§      ze strony internetowej : www.bip.raszyn.pl.

W siedzibie zamawiającego - numer lokalu

113

Cena SIWZ

20 

 

Miejsce i termin składania ofert/wniosków

Sposób składania

w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Szkolnej 2a

Numer lokalu

 Parter- Biuro Obsługi Mieszkańców

Termin składania ofert

23-11-2009  godz. 10:00.

Atrybuty przetargów

Wartość zamówienia

 powyżej 14 tys. Euro

Okres związania ofertą

  30 dni od daty składania ofert

     Kryterium cena

Cena ofertowa brutto – waga 40 %

Koncepcja projektu – waga 60%

    Wadium

  10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych)

Miejsce i termin otwarcia ofert

Miejsce otwarcia ofert

w siedzibie Zamawiającego

     Numer lokalu

       102

Data otwarcia

23-11-2009

Godzina otwarcia

10:30

Data zamieszczenia ogłoszenia

w Biuletynie Zamówień Publicznych

21-10-2009

 

 

Na  podstawie  art.  38  ust.  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Pzp  (tekst jednolity  Dz.  U.  z  2007  r.  Nr  223,  poz.  1655  z  późn.  zm.)  uprzejmie  informujemy,  iż wpłynęło zapytanie, na które udzielamy odpowiedzi:

 

Pytanie:

 

Czy zamawiający dopuszcza budowę (projekt) przedszkola parterowego?

 

Odpowiedź:

 

W odpowiedzi informujemy, iż Inwestor dopuszcza wykonanie przedszkola parterowego przy założeniu spełnienia warunków:

1) maksymalna powierzchnia zabudowy na działce - 30%  zgodnie z wypisem z planu zagospodarowania

2) uwzględnienie wymagań podanych w programie funkcjonalno-użytkowym

 Na  podstawie  art.  38  ust.  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Pzp  (tekst jednolity  Dz.  U.  z  2007  r.  Nr  223,  poz.  1655  z  późn.  zm.)  uprzejmie  informujemy, 
iż wpłynęły zapytania, na które udzielamy odpowiedzi:

Pytania:

 

1.      Kto w imieniu Zamawiającego będzie oceniał koncepcje architektoniczne stanowiące część oferty?

2.      Jakie wykształcenie oraz dorobek zawodowy posiadają poszczególni członkowie komisji z dziedziny, w której będą dokonywać oceny?

Proszę o podanie do publicznej wiadomości imion i nazwisk oraz funkcji poszczególnych członków komisji.

3.      Czy Zamawiający posiada inwentaryzację z waloryzacją zieleni znajdującej się na działce? Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono, że wiele wartościowych drzew znajdujących się na działce nie widnieje na mapie. W związku z powyższym bezprzedmiotowe jest wykonywanie koncepcji i dokonywanie na jej podstawie wyboru Wykonawcy dokumentacji, bowiem obiekt projektowany może kolidować z drzewami znajdującymi się na działce, a realizacja wybranej koncepcji bardzo kosztowna (pomijając względy szacunku dla istniejącej zieleni).

4.      Jaki budżet przewiduje Zamawiający na realizację budynku? Porównanie koncepcji o zgoła odmiennych kosztach realizacji jest bezzasadne. Czy można wstępnie przyjąć średni standard budynku, a co za tym idzie koszt realizacji obiektu na poziomie

ca. 3 500 zł/m2 powierzchni netto?

Odpowiedzi:

 

Ad. 1 i Ad. 2 - Pytania nie stanowią prośby o wyjaśnienie SIWZ, w związku z powyższym nie podlega udzieleniu wyjaśnień w trybie art. 38 ustawy Pzp.

 

Ad. 3 - Inwestor nie posiada inwentaryzacji drzew. Drzewa zlokalizowane na działce nie przedstawiają dużej wartości przyrodniczej. W przypadku kolizji drzew z planowaną koncepcją, należy je przesadzić, a jeżeli nie będzie to możliwe wyciąć.

 

Ad.4 - W chwili obecnej Zamawiający nie ma zarezerwowanej w budżecie kwoty na realizację budowy przedszkola. Potwierdzamy średni standard budynku, a co za tym idzie koszt realizacji obiektu na poziomie ca. 3 500 zł/m2 netto. 

Na  podstawie  art.  38  ust.  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Pzp  (tekst jednolity  Dz.  U.  z  2007  r.  Nr  223,  poz.  1655  z  późn.  zm.)  uprzejmie  informujemy,  iż wpłynęły zapytania, na które udzielamy odpowiedzi:

 

Pytania:

 

1.      W wypisie z rejestru gruntów widnieją dwie wielkości terenu/działki, która z wartości będzie podstawą do przygotowania bilansu terenu do pozwolenia na budowę ?

2.      Czy Inwestor opracowując materiały przetargowe wstępnie zbilansował powierzchnię potrzebną do wybudowania poziomych gruntowych kolektorów ciepła do obsługi C.O. i wentylacji?

Z naszych obliczeń wynika, że minimalna powierzchnia terenu pod kolektory gruntowe dla obsługi C.O. wynosi: 10.000 m2 dodatkowo dla obsługi wentylacji potrzeba min. 2000 m2 powierzchni terenu. Wobec powyższego powierzchnia działki powinna wynosić 12.000 m2, natomiast powierzchnia ta podana w SIWZ bez zabudowy wynosi 5823 m2.

3. Uzyskanie odzysku ciepła z powietrza wentylacyjnego minimum 90%  jest problematyczne- gdyż producenci urządzeń podają max. 60%. Skąd te dane? Wszystkie próby uzyskania 90% odzysku dotyczą małych obiektów typu domki jednorodzinne.

4.   W SIWZ dział VII Dokumenty niezbędne do oceny spełnienia warunków punkt 7.2 ,,Wykaz zrealizowanych usług w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres z należytą starannością wykonali

·        Co najmniej 1 (jedna) usługa polegająca na wykonaniu kompleksowych dokumentacji projektowych w zakresie budownictwa obiektów użyteczności publicznej o wartości minimum 200.000,00 zł brutto

Co należy rozumieć pod sformułowaniem ,,(...) usługa polegająca na wykonaniu kompleksowych dokumentacji projektowych(...)”?

Czy wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego obiektu użyteczności publicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę spełnia Państwa warunki zapisane w SIWZ pkt. 7.2 ?

5. W związku z bardzo krótkim terminem podyktowanym trybem postępowania, w którym należy opracować koncepcję obiektu zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o 14 dni.

6.  Czy Zamawiający posiada możliwość wykorzystania miejsc postojowych na sąsiednich działkach lub przewiduje możliwość zaprojektowania parkingu podziemnego? Przy wykorzystaniu miejsc postojowych istniejących, zlokalizowanych na działce i wzdłuż pasa drogowego można maksymalnie otrzymać 40 miejsc postojowych, a ze wskaźnika miejsc postojowych w stosunku do powierzchni użytkowej wynika, iż powinno być 100 miejsc postojowych.

7. Czy Zamawiający posiada zabezpieczenie pomieszczeń dla funkcjonowania przedszkola podczas realizacji inwestycji, czy warunkiem koniecznym jest przygotowanie  dokumentacji projektowej tak, aby istniała możliwość etapowania prac, bez konieczności zamykania przedszkola?

 

Odpowiedzi:

 

Ad. 1

W odpowiedzi informujemy, iż prawidłowa wielkość rzeczonego terenu/działki to 0,5823 ha.

Ad. 2

Inwestor nie zbilansował powierzchni potrzebnej do wybudowania poziomych gruntowych kolektorów ciepła do obsługi C.O. i wentylacji.

W przypadku braku powierzchni, proszę o zastosowanie jednego z dwóch rozwiązań do instalacji c.o.:

- układ mieszany w połączeniu z pionowymi sondami gruntowymi;

- z samymi sondami pionowymi;

dla instalacji wentylacji: wymiennik gruntowy poziomy z zastosowaniem rurociągów z warstwą srebra, w razie braku powierzchni zastosować pojemnościowy wymiennik gruntowy (wypełnienie masą o dużej pojemności cieplnej)

Ad. 3

Inwestor ma na myśli urządzenia do odzysku ciepła z wentylacji o najwyższej na rynku deklarowanej sprawności np. wymienniki przeciwprądowe i spiralne

Ad. 4

Zamawiający informuje, iż referencje na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego obiektu użyteczności publicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę spełniają wymogi zawarte w pkt 7.2 SIWZ, pod warunkiem wykonania zadania o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto.


Ad. 5

Zamawiający informuje, iż dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień:

- składanie ofert - 23.11.2009 r. do godz.10.00

- otwarcie ofert - 23.11.2009 r. do godz. 10.30


Ad. 6

Urząd Gminy Raszyn posiada działkę wzdłuż ul. Sportowej (Nr działki 582/04), gdzie jest możliwość wykorzystania miejsc parkingowych. Biuro projektów na mapie do celów projektowych powinno zaznaczyć miejsca parkingowe zlokalizowane przy ul. Sportowej.

W związku z powyższym Zamawiający dodaje zał. nr F do SIWZ - Mapa usytuowania miejsc parkingowych przy ul. Sportowej dla Przedszkola przy ul. Poniatowskiego.

Ponadto informujemy, iż nie przewidujemy możliwości zaprojektowania parkingu podziemnego.

 

Ad. 7

Celem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie dwukondygnacyjnego 8-oddziałowego przedszkola przy ul. Poniatowskiego 18 w Raszynie w miejscu istniejącego 4-oddziałowego

(budynek istniejącego przedszkola należy wyburzyć).


 

Na  podstawie  art.  38  ust.  4  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Pzp  (tekst jednolity  Dz.  U.  z  2007  r.  Nr  223,  poz.  1655  z  późn.  zm.)  uprzejmie  informujemy,  iż modyfikujemy treść SIWZ:

 

1. W koncepcji - część opisowa, należy podać orientacyjny koszt budowy przedszkola zgodnie z przyjętymi przez Projektanta rozwiązaniami.

2. Dodaje się ,,Badanie geotechniczne terenu ośrodka zdrowia zlokalizowanego przy projektowanym przedszkolu - zał. nr F do SIWZ”.