Gmina Raszyn

ul. Szkolna 2 a

05-090 Raszyn

 

ZP-3410/PN/40/2009

Dane zamawiającego

Nazwa

Gmina Raszyn

Adres

ulica SZKOLNA  2a ,
05-090 Raszyn,  woj. mazowieckie,  pow. pruszkowski 

Strona WWW

www.bip.raszyn.pl

Adres e-mail

zam.publ@raszyn.pl

Telefon

(022) 701-77-78

Dane zamówienia

Postępowanie prowadzone na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 ze zm.).

Data ogłoszenia

28-10-2009 r.

Przedmiot zamówienia publicznego

 

„Zaprojektowanie i wykonanie remontu SUW przy ul. Unii Europejskiej w Raszynie w dwóch etapach:

           ETAP I – wykonanie projektu budowlanego dla potrzeb uzyskania w imieniu
                           Zamawiającego pozwolenia na budowę na kompleksowy remont
                           stacji uzdatniania wody w nawiązaniu do realizowanego projektu 
                           przyległego budynku biurowo-socjalnego;

           ETAP II – Wykonanie kompleksowe robót budowlanych zgodnie z uzyskanym przez 
                            Wykonawcę pozwoleniem na budowę(rozbiórkę) według sporządzonej przez
                            niego kompleksowej dokumentacji z przygotowaniem wszelkich niezbędnych

                            dokumentów zapewniających Zamawiającemu uzyskanie pozwolenia na użyt-

                            kowanie.;

Gwarancja:

Wykonawca na wykonane roboty udzieli gwarancji na okres 3 lat.

Na wbudowane materiały – gwarancja producenta nie mniej jednak niż 3 lata.

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Tryb zamówienia publicznego

Przetarg nieograniczony

     Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45252123-7, 45231300-8, 45231500-0, 45330000-9, 71320000-7

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

     Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających

      Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

      Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamówienie nie dotyczy dynamicznego systemu zakupów

  Termin (okres) realizacji zamówienia- wymagany:

 do 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655).

2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy na­kładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemnezobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego osób zdolnych do wykonania zamówienia.

4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność deliktowa).

 

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu
o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VII SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

Opis sposobu dokonywania oceny powyższych warunków:

7.l/ Oświadczenie, o spełnieniu warunków określonych zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówieniach Publicznych oraz nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1, ust. 2 - /zał. nr 2/, wraz z zaświadczeniem:

a)             aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej /wystawiony/e nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert/- /zał. nr 3/ - Załącznik Wykonawcy

b)               aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego /wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert/ a potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, /zał. nr 41- Załącznik Wykonawcy

c)                aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego /wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert/ potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, /zał. nr 5/ - Załącznik Wykonawcy

d)      aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (zgodnie z § 1 ust.1 pkt. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r.) - /zał.nr 6/ - Załącznik Wykonawcy

e)             aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (zgodnie z §1 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r.)/zał. nr 6a/- Załącznik Wykonawcy

UWAGA:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

1)  w pkt. a), b), c), e), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

¦           nie otwarto jego likwidacji ani nie zgłoszono upadłości,

¦           nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

¦           nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

2) w pkt. d), składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy pzp.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyższej UWADZE, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

7.2/  Wykaz zrealizowanych robót w okresie ostatnich:

a) dotyczy robót budowlanych - 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres, z należytą starannością wykonali nie mniej niż 2 zadania będące robotami analogicznymi do zamawianych o wartości, co najmniej 1 500 000,00 zł. (brutto) każda. Przez roboty analogiczne Zamawiający rozumie prace polegające na wybudowaniu
i uruchomieniu obiektu będącego samodzielną stacją uzdatniania wody.

b) dotyczy projektowania 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres, z należytą starannością wykonali nie mniej niż 2 zadania – projekty budowlane i wykonawcze na budowę lub remont stacji uzdatniania wody.  

(poparte dokumentami potwierdzającymi, że wskazane roboty zostały wykonane z należyta starannością) - /zał. nr 7/

 

7.3/ Wykaz osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą wykonywać zamówienie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także w zakresie wykonywanych przez nie czynności, tj.:

a)  udokumentują uprawnienia budowlane osób, które będą wykonywać zamówienie:

   - kierownika budowy w zakresie konstrukcyjno-budowlanym bez ograniczeń,

   - kierowników robót bez ograniczeń: w zakresie branży elektrycznej i teletechnicznej;
     branży instalacyjnej w zakresie instalacje, urządzenia wod-kan, cieplne, wentylacyjne,
     gazowe

   - osoby posiadające uprawnienia budowlane do wykonywania projektów budowlanych bez ograniczeń wymaganych branż: architektonicznej, budowlano – konstrukcyjnej, sanitarnej   w zakresie sieci i instalacji, elektrycznej i automatyki, instalacji telekomunikacyjnych.

 

oraz aktualne zaświadczenia o członkostwie w izbie samorządu zawodowego.

 

Wykonawca sporządzi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia - /zał. nr 8/.

Wykonawca załączy kserokopie wymaganych uprawnień i aktualnego zaświadczenia z izby samorządu zawodowego.

Jeżeli w powyższym wykazie osób znajdują się osoby, którymi Wykonawca będzie dysponował, należy dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie tych osób do gotowości wykonania przedmiotowego zamówienia.

7.4/ Wykaz robót, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom /wypełniany   w przypadku wykonywania robót przez Podwykonawców/ - /zal. nr 9/.

7.5/ Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 1.000.000 PLN, potwierdzone informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminem składania ofert – /zał. 10/ Załącznik Wykonawcy,

7.6/ Aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą  niż 1.500.000,00 zł. - /zał. nr 11/ Załącznik Wykonawcy

7.7/ Potwierdzenie wniesienia wadium w wymaganej wysokości, terminie i formie - /zał. nr 12 - Załącznik Wykonawcy/

 

Dane pracownika/ów upoważnionego/ych do kontaktów z Wykonawcami:

Imię i nazwisko

Wojciech Żebrowski, Katarzyna Borzechowska,
 Karolina Filipczak

Godziny udzielania informacji dotyczących przetargu:

Poniedziałek - piątek w godz. 09:00 – 14:00

Sposoby pozyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

§      w siedzibie Zamawiającego, Raszyn, ul. Szkolna 2a pok. 113 ( I piętro ) ( po wysłaniu zapotrzebowania na nr faksu: 022 701 78 01,
 022 701 77 78 )

§      ze strony internetowej: www.bip.raszyn.pl.

W siedzibie zamawiającego - numer lokalu

113

Cena SIWZ

30 zł

Miejsce i termin składania ofert/wniosków

Sposób składania

w siedzibie Zamawiającego, Raszyn przy ul. Szkolnej 2a

Numer lokalu

 Parter- Biuro Obsługi Mieszkańców, pok. nr 15

Termin składania ofert

18-11-2009      godz. 10:00.

Atrybuty przetargów

Wartość zamówienia

 powyżej 14 tys. Euro

Okres związania ofertą

  30 dni od daty składania ofert

     Kryterium cena

   Najniższa cena

    Wadium

40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)

Miejsce i termin otwarcia ofert

Miejsce otwarcia ofert

w siedzibie Zamawiającego, Raszyn, ul. Szkolna 2 a

     Numer lokalu

       102

Data otwarcia

18-11-2009

Godzina otwarcia

10:30

Data zamieszczenia ogłoszenia

w Biuletynie Zamówień Publicznych

28-10-2009

 

Na  podstawie  art.  38  ust.  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Pzp  (tekst jednolity  Dz.  U.  z  2007  r.  Nr  223,  poz.  1655  z  późn.  zm.)  uprzejmie  informujemy, 
iż wpłynęły zapytania, na które udzielamy odpowiedzi:

 

Pytania:

1.      Proszę o udostępnienie dokumentacji istniejącego budynku SUW przewidzianego do remontu.

2.      Proszę o udostępnienie dokumentacji planu zagospodarowania terenu SUW.

3.      Proszę o jednoznaczne stwierdzenie, czy w zakres niniejszego postępowania wchodzi wykonanie budynku socjalno-biurowego.

4.      Proszę o dołączenie dokumentacji technicznej istniejącego budynku stacji uzdatniania wody w Raszynie.

5.      Proszę o podanie projektowanej wydajności stacji oraz pompowni IIo

6.      Czy w technologii SUW dopuszcza się wykonanie rurociągów ze stali kwasoodpornej?

7.      Jaka jest wydajność stacji uzdatniania wody? Czy należy w tym wypadku kierować się pozwoleniem wodnoprawnym, które mówi o dwóch studniach pracujących naprzemiennie? Czy do obliczeń należy przyjąć wydajność studni Qhmax= 70 m3/h, Qdśr= 1680 m3/d?

8.      Jakie należy przyjąć parametry (wydajność i wysokość podnoszenia) zestawu pompowego II stopnia zasilającego sieć wodociągową?

9.      Czy obecnie realizowany projekt obejmuje zagospodarowanie terenu działki w ramach którego zadanie będzie realizowane?

10.  Kto odpowiada za koordynację projektów oraz prac na budowie?

11.  Proszę o dołączenie do dokumentacji przetargowej wyników badań fizykochemicznych wody surowej.

 

Odpowiedzi:

 

  Ad. 1. Rysunek budowlany istniejącej stacji jest dostępny na naszej stronie internetowej;

  Ad. 2. Plan zagospodarowania jest dostępny na naszej stronie internetowej;            

  Ad. 3. W zakres niniejszego postępowania nie wchodzi budynek socjalno-biurowy;

  Ad. 4. Rysunek budowlany i schemat technologiczny istniejącej stacji jest dostępny na  naszej stronie internetowej;

  Ad. 5. Wydajność stacji pomp IIo powinna wynikać z założonej pojemności zbiornika wody czystej –

Ad.6. Tak. Tylko dla instalacji wewnętrznych w budynku stacji.

   Ad.7. Wydajność stacji –  przyjąć jak wydajność pompy głębinowej – 70 m3/h;

   Ad.8. Ciśnienie max. 6.0 bar. Dla pompowni II stopnia wydajność przyjąć wychodząc z istniejącej pojemności  zbiornika wody czystej tj. 500 m3 na podstawie typowego dla mieszkaniówki rozbioru  i wykresu całkowego.( przyjąć wstępnie ok. 120 m3/h);

   Ad.9. Nie. Przekazany projekt zagospodarowania działki służy tylko obecnie realizowanej budowie budynku biurowo-socjalnego, którego część socjalna będzie służyła również remontowanej SUW. Dla projektowanego remontu należy wykonać projekt zagospodarowania działki  zgodnie z sugestiami zawartymi dla części I ogólnobudowlanej str. 4 pkt. m;

   Ad.10. Kompletny projekt we wszystkich branżach, oraz harmonogram prac leży po stronie przyszłego wykonawcy Wszelkie uzgodnienia dotyczące zagadnień technicznych będą rozwiązywane przy udziale inspektorów nadzoru odpowiednich specjalności będących na usługach inwestora(Gminy Raszyn). Obecnie budowany budynek biurowo- socjalny (obecnie w stanie  surowym) jest realizowany przy założeniu, że część socjalna dla SUW będzie tam dostępna przez zapewnienie odpowiedniej komunikacji. Zakończenie  prac stanu surowego zamkniętego-koniec roku 2009. Stąd prawdopodobnie nie będzie konieczności koordynacji prac z inną jednostką projektowo-wykonawczą.

Ad. 11. Badania wody surowej są na naszej stronie internetowej w pliku ”decyzja nr 382.08”;