+Gmina Raszyn

ul. Szkolna 2 a

05-090 Raszyn

ZP-3410/PN/42/2009

Dane zamawiającego

Nazwa

Gmina Raszyn

Adres

ulica SZKOLNA  2a ,
05-090 Raszyn,  woj. mazowieckie,  pow. pruszkowski 

Strona WWW

www.bip.raszyn.pl

Adres e-mail

zam.publ@raszyn.pl

Telefon

(022) 701-77-78

Dane zamówienia

Postępowanie prowadzone na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 ze zm.).

Data ogłoszenia

01-12-2009 r.

Przedmiot zamówienia publicznego

Przebudowa skrzyżowania w ulicy Lotniczej z ulicami Sportową, Raszyńską, Stadionową w postaci ronda w Gminie Raszyn.

Przebudowa ulicy Lotniczej odcinek od ulicy Szkolnej do ronda przy ulicy Sportowej w Gminie Raszyn.

w zakres robót wchodzi:

Zadanie Nr 1 Przebudowa skrzyżowania w ul. Lotniczej z ulicami Sportową, Raszyńską, Stadionową w postaci ronda przy realizacji podstawowych rodzaji robót:

1.       Roboty drogowe:

-Rozebranie nawierzchni bitumicznej i kostki betonowej oraz chodników – 2048,00m2

-Rozebranie krawężników i obrzeży betonowych – 658,00mb

-Ułożenie warstwy mrozoochronnej i odsączającej z piasku grub. 10-20cm – 4584,00m2

-Ułożenie geokompozytu wzmacniającego i filtrującego – 1915,00m2

-Podbudowa z kruszywa łamanego naturalnego grubości 15-20cm – 2669,00m2

-Podbudowa z betonu asfaltowego grub. 7cm – 1915,00 m2

-Podbudowa z betonu cementowego grub. 15cm -59,00m2

-Nawierzchnia z kostki betonowej – 979,00m2

-Nawierzchnia z kostki granitowej grub. 12cm – 37,00m2

-Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca i ścieralna grub. 11cm – 1915,00m2

-Krawężniki i obrzeża betonowe i kamienne - 926,00mb

-Ściek przy krawężnikowy z kostki betonowej – 98,00m2

-Trawniki dywanowe – 792,00m2

-Oznakowanie poziome masą chemoutwardzalną – 174,40m2

-Oznakowanie pionowe na słupkach stalowych -61szt.

-Regulacja studzienek zaworów – 19szt.

2. Roboty kanalizacyjne:

    -Roboty ziemne w gruncie III kategorii – 310,90m3

    -Kanały z rur WIPRO średnicy 200mm -180,00mb

    -Studzienki rewizyjne średnicy 1200mm – 6 szt.

    -Studzienki ściekowe średnicy 500mm – 14 szt.

            3. Przebudowa linii n.n. i oświetlenia ulicznego.

                          -Wykopy rowów pod kable z zasypką gruntu III kat. – 54,64m3

          -Układanie urządzeń energetycznych różnych – 325,00mb

          -Montaż słupów wraz z wysięgnikami z osprzętem – 7szt.

          -Demontaż linii kabli energetycznych z osprzętem – 312,00mb

      4. Przebudowa sieci gazowej.

          -Wykopy liniowe i jamiste w gruncie III kat. – 23,85

          -Montaż rurociągów z rur polietylenowych śr. 12,5mm – 28,50mb

          -Zawory i zasuwy śr. 125mm – 1 szt.

          -Próba szczelności gazociągu na ciśnienie do 0,75mPa – 28,5mb

      5. Przebudowa kanalizacji teletechnicznych.

    -Budowa kanalizacji z rur wielootworowych – 6mb

    -Słup i studzienka kablowa z osprzętem – 1szt.

    -Wyciąganie kabli w kanalizacji – 373mb

    -Zawieszenie kabli naziemnych na słupach – 473mb

    -Montaż złączy kablowych – 15szt.

    -Demontaż słupów studni i linii napowietrznej – 1 szt.

Zadanie Nr 2 Przebudowa ul. Lotniczej odcinek od ul. Szkolnej do ronda przy ul. Sportowej.

                   1. Roboty drogowe.

     -Rozbiórka nawierzchni bitumicznej oraz z kostki brukowej -1974,00m2

     -Rozebranie krawężników i obrzeży betonowych -642,00mb

     -Warstwa mrozoochronna z piasku grubości 10-15cm – 2687,00m2

     -Ułożenie geokompozytu – włókniny wzmacniającej -349,00m2

     -Podbudowa z kruszywa łamanego grubości 15-25cm – 1672,00m2

     -Podbudowa z betonu asfaltowego grubości 7cm – 1380,00m2

     -Nawierzchnia z kostki betonowej – 1138,00m2

     -Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości  5cm -1380,00m2

     -Krawężniki i obrzeża betonowe – 1108,00mb

     -Trawniki dywanowe – 670,00m2

     -Oznakowanie pionowe farbą chemoutwardzalnych – 18,00m2

     -Oznakowanie pionowe na słupach stalowych – 25szt.

     -Regulacja studni i zaworów – 36szt.

                  2. Roboty kanalizacyjne.

   -Roboty ziemne w gruncie III kat – 18,75m3

   -Kanał z rur betonowych WIPRO średnicy 200mm -33,70mb

   -Studzienki rewizyjne o średnicy 1200mm – 1 szt.

   -Studzienki ściekowe o średnicy 500mm – 6 szt.

   -Demontaż studzienek ściekowych o średnicy 500mm – 5szt.

Gwarancja:

Wykonawca na wykonane roboty udzieli gwarancji na okres 3 lat.

Na wbudowane materiały – gwarancja producenta nie mniej jednak niż 3 lata.

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Tryb zamówienia publicznego

Przetarg nieograniczony

     Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.33.30.00-0, 45.22.00.00-9

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

     Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających

      Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

      Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamówienie nie dotyczy dynamicznego systemu zakupów

  Termin (okres) realizacji zamówienia- wymagany:

 do 31.05.2010 roku

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655).

2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy na­kładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego osób zdolnych do wykonania zamówienia.

4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

5. Udzielą na wykonane roboty i wbudowane materiały min. 3 letniej gwarancji i rękojmi.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu
o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VII SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

Opis sposobu dokonywania oceny powyższych warunków:

7. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważniona, z zachowaniem sposobu reprezentacji i oświadczenia w formie oryginału.

7.1/Oświadczenie, o spełnieniu warunków określonych zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówieniach Publicznych oraz nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1, ust. 2 - /zał. nr 2/, wraz z zaświadczeniem:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewi­dencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej /wystawiony/e nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert/ /zał. nr 3/ - Załącznik Wykonawcy

b)       aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego /wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert a potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, /zał. nr 4/- Załącznik Wykonawcy

c)                aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego /wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert/ potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, /zał. nr 5/- Załącznik Wykonawcy

UWAGA:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypo­spolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. a), b), c), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

¦           nie otwarto jego likwidacji ani nie zgłoszono upadłości,

¦           nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

¦           nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie spo­łeczne lub zdrowotne, albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, od­roczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miej­sce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyższej UWADZE, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariu­szem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowe­go lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

7.2/ Wykażą, iż posiadają odpowiednie doświadczenie, tj.: wykażą, iż w okresie ostatnich 5 /pięciu/ lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeśli okres prowadzenia działalność jest krótszy- za ten okres, z należytą starannością wykonali min. 2 /dwa/ zadania odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. roboty polegające na przebudowie, budowie nawierzchni drogowych wraz z budową kanalizacji deszczowej i infrastrukturą towarzyszącą o wartości minimum 1.500.000 zł brutto każda  - poparte dokumentami potwierdzającymi, że wymienione roboty zostały wykonane z należytą starannością). – /zał. nr 6/

 

7.3/ Wykaz osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą wykonywać zamówienie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także w zakresie wykonywanych przez nie czynności, tj. wykażą, że dysponują min.:

- 2 osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi  bez ograniczeń oraz będącymi członkami właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego

- 1 osobą posiadającą uprawnienia sanitarne w zakresie budowy dróg i odwodnienia do kierowania robotami budowlanymi  bez ograniczeń oraz będącą członkiem właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego

- min. 25 pracownikami (wykwalifikowanymi i niewykwalifikowanymi łącznie) – /zał. nr 7/

Jeżeli w powyższym wykazie osób znajdują się osoby, którymi Wykonawca będzie dysponował, należy dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie tych osób do gotowości wykonania przedmiotowego zamówienia.

7.4/ Wykaz robót, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom /wypełniany w przypadku wykonywania robót przez Podwykonawców/ -  /zał. nr 8/

7.5/ Zaświadczenie z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej /wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert/ potwierdzające, że Wykonawca posiada wymaganą wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową /w treści winna być zawarta wysokość dostępnych środków/ w wysokości co najmniej 800.000,00 zł – /zał. nr 9/ Załącznik Wykonawcy,

7.6/ Aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, działalności zgodnej odpowiedzialność przedmiotem zamówienia (odpowiedzialność deliktowa), na kwotę nie niższą niż 800.000,00- /zał. nr 10/ Załącznik Wykonawcy

7.7/ Kosztorysy ofertowe w wersji uproszczonej – /zał. nr 11/ Załącznik Wykonawcy.

 

Dane pracownika/ów upoważnionego/ych do kontaktów z Wykonawcami:

Imię i nazwisko

 

Karolina Filipczak, Katarzyna Borzechowska,
 

Godziny udzielania informacji dotyczących przetargu:

Poniedziałek - piątek w godz. 08:00 – 14:00

Sposoby pozyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

§      w siedzibie Zamawiającego, Raszyn, ul. Szkolna 2a pok. 113 ( I piętro ) ( po wysłaniu zapotrzebowania na nr faksu: 022 701 78 01,
 022 701 77 78 )

§      ze strony internetowej: www.bip.raszyn.pl.

W siedzibie zamawiającego - numer lokalu

113

Cena SIWZ

200 zł

Miejsce i termin składania ofert/wniosków

Sposób składania

w siedzibie Zamawiającego, Raszyn przy ul. Szkolnej 2a

Numer lokalu

 Parter- Biuro Obsługi Mieszkańców, pok. nr 15

Termin składania ofert

22-12-2009      godz. 10:00.

Atrybuty przetargów

Wartość zamówienia

 powyżej 14 tys. Euro

Okres związania ofertą

  30 dni od daty składania ofert

     Kryterium cena

   Najniższa cena

     Wadium

23.000,00 zł (dwadzieścia trzy tysiące złotych)

Miejsce i termin otwarcia ofert

Miejsce otwarcia ofert

w siedzibie Zamawiającego, Raszyn, ul. Szkolna 2 a

     Numer lokalu

       102

Data otwarcia

22-12-2009

Godzina otwarcia

10:30

Data zamieszczenia ogłoszenia

w Biuletynie Zamówień Publicznych

01-12-2009

 

Na  podstawie  art.  38  ust.  4  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Pzp  (tekst jednolity  Dz.  U.  z  2007  r.  Nr  223,  poz.  1655  z  późn.  zm.)  Wójt Gminy Raszyn  informuje, iż w prowadzonym postępowaniu dodaje się załącznik graficzny pn. „skan_lotnicza.tif”.

 

Na  podstawie  art.  38  ust.  4  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Pzp  (tekst jednolity  Dz.  U.  z  2007  r.  Nr  223,  poz.  1655  z  późn.  zm.)  Wójt Gminy Raszyn  informuje, iż w prowadzonym postępowaniu dodaje się poprawione załączniki graficzne pn. „skany_rondo”, „skany_rondo 2” i  skany_rondo 3”.

  

Na  podstawie  art.  38  ust.  2 i ust. 4 ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Pzp  (tekst jednolity  Dz.  U.  z  2007  r.  Nr  223,  poz.  1655  z  późn.  zm.)  uprzejmie  informujemy, iż wpłynęły zapytania, na które udzielamy odpowiedzi:

 

Pytanie 1:

 

„Czy cena za wykonanie trawników, musi uwzględniać również pielęgnację? Jeżeli tak to przez jaki okres?”

 

Odpowiedź:

Cena za wykonanie trawników musi uwzględniać pielęgnację trawników do pierwszego koszenia włącznie.

 

Pytanie 2:

 

„W przedmiarze drogowym tj. Modernizacja ul. Lotniczej na odc. rondo w ul. Sportowej do ul. Szkolnej w Raszynie, poz. 2.7 – obmiar wynosi 349 m2, natomiast w projekcie wykonawczym jest informacja o ułożeniu geokompozytu pod warstwę ścieralną z betonu asfaltowego ul. Lotniczej o powierzchni 1380 m2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w podanych ilościach, podanie prawidłowego obmiaru robót?”

 

Pytanie 3:

 

„W przedmiarze drogowym tj. Modernizacja ul. Lotniczej na odc. rondo w ul. Sportowej do ul. Szkolnej w Raszynie, poz. 2.6 – obmiar wynosi 349 m2, natomiast w projekcie wykonawczym jest informacja o ułożeniu podsypki piaskowej pod warstwę ścieralną z betonu asfaltowego ul. Lotniczej o powierzchni 1380 m2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w podanych ilościach, podanie prawidłowego obmiaru robót?”

 

Odpowiedź na pyt. 2 i 3:

Obowiązuje wycena jednostkowa wg. ślepego kosztorysu zaś rozliczenie kosztorysem powykonawczym.

 

Pytanie 4:

 

„W projekcie wykonawczym modernizacji ulicy Lotniczej na odc. rondo w ul. Sportowej do ul. Szkolnej w Gminie Raszyn brak jest rysunków dotyczących przekrojów normalnych oraz szczegółów konstrukcyjnych wykonywanych nawierzchni. Prosimy Zamawiającego
o uzupełnienie w/w dokumentacji, gdyż rysunki te niezbędne są do prawidłowej wyceny robót.   

Odpowiedź:

Prosimy o wycenę jak podano w kosztorysie ślepym dla poszczególnych pozycji. Zamawiający załącza dodatkowy plik graficzny o nazwie: „skan_przekroje_normalne_i_szczegoly_konstrukcyjne”.

 

Pytanie 5:

 

„Według przedmiaru robót tj. modernizacja ulicy Lotniczej w Raszynie przejścia dla pieszych należy wyłożyć płytami betonowymi ryflowanymi 50x50x7 cm. Czy w/w płyty można zastąpić płytami betonowymi 35x35x5 cm ryflowanymi, kolor żółty tzw.inwalidkami.”

 

Odpowiedź:

Mogą być płytki tzw. inwalidki żółte 35x35x5.”

 

Pytanie 6:

 

„W załączonych dokumentach przetargowych na stronie internetowej brak jest oddzielnego projektu odwodnienia. W przypadku dysponowania ww. projektem przez Zamawiającego, czy będzie możliwość zamieszczenia go na stronie internetowej?”

 

Odpowiedź:

Zamawiający w dniu 8 grudnia 2009 r. zmodyfikował treść dokumentów składających się na SIWZ poprzez dodanie załącznika graficznego pn. „skan_lotnicza”.

 

Na  podstawie  art.  38  ust.  2 i ust. 4 ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Pzp  (tekst jednolity  Dz.  U.  z  2007  r.  Nr  223,  poz.  1655  z  późn.  zm.)  uprzejmie  informujemy,  iż wpłynęły zapytania, na które udzielamy odpowiedzi:

 

Pytanie 1:

 

W kosztorysie ofertowym ,,odcinek I Rondo” w poz. nr 3.5 występuje ,,wykonanie warstwy wiążącej z BA 0/20 gr. 6,0 cm” natomiast w kosztorysie ofertowym ,,odcinek II” występuje tylko warstwa podbudowy z BA i ścieralna z BA a brakuje warstwy wiążącej.

Czy w kalkulacji należy uwzględnić warstwę wiążącą z BA dla odcinka II?

Proszę o podanie konstrukcji jezdni dla odcinka II.

 

Odpowiedź:

Dla odcinka II nie należy uwzględniać warstwy wiążącej z BA.

Konstrukcja nawierzchni obu odcinków zawarta jest w opisie technicznym do projektu.

Pytanie 2:

 

W kosztorysie ofertowym ,,odcinek I Rondo” w poz. 6.3 w opisie pozycji jest inna ilość znaków niż w kolumnie ilości np:

- opis: A - szt.4, ilość 13 szt.

- opis: B – szt. 6, ilość 5 szt.

- opis: C – szt. 8, ilość 12 szt.

- opis: D – szt. 0, ilość 13 szt.

Natomiast w kosztorysie ofertowym ,,odcinek II” w poz. nr 6.3 jest 26 szt. tablic znaków a poz. nr 6.2 występuje 16 szt. słupków.

Proszę o wyjaśnienie, które ilości są prawidłowe?

 

Pytanie 3:

 

„(...) zwracamy się z prosbą o sprecyzowanie ilości znaków pionowych w pozycji 6.3 kosztorysu „MODERNIZACJA ULICY LOTNICZEJ W RASZYNIE GMINA RASZYN (odcinek I Rondo)” – ilości w opisie pozycji różnią się od ilości podanych w kolumnie ilość robót.”

 

Odpowiedź na pyt. 2 i 3:

Na jednym słupku może być umieszczonych kilka znaków pionowych drogowych. Należy wycenić zgodnie z ilościami w kosztorysie ofertowym, oddzielnie dla odcinków.

 

Pytanie 4:

 

„W pkt. 7.3 SIWZ na w/w przetarg określają Państwo iż wykonawca musi dysponować:

- 1 osobą posiadającą uprawnienia sanitarne w zakresie budowy dróg i odwodnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz będącą członkiem właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego.

Z uwagi na brak tego typu uprawnień prosimy o dokładne sprecyzowanie wymaganych uprawnień sanitarnych.”

 

Odpowiedź:

Na  podstawie  art.  38  ust.  4 ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Pzp  (tekst jednolity  Dz.  U.  z  2007  r.  Nr  223,  poz.  1655  z  późn.  zm.)  informujemy iż modyfikuje się zapis pkt. 7.3 SIWZ odnośnie osoby posiadającej uprawnienia sanitarne w następujący sposób:

„(...)

- 1 osobą posiadającą uprawnienia sanitarne do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz będącą członkiem właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego

(...)”.