Gmina Raszyn

ul. Szkolna 2 a

05-090 Raszyn

ZP-3410/PN/43/2009

Dane zamawiającego

Nazwa

Gmina Raszyn

Adres

ulica SZKOLNA  2a ,
05-090 Raszyn,  woj. mazowieckie,  pow. pruszkowski 

Strona WWW

www.bip.raszyn.pl

Adres e-mail

zam.publ@raszyn.pl

Telefon

(022) 701-77-78

Dane zamówienia

Postępowanie prowadzone na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655).

Data ogłoszenia

02-12-2009 r.

Przedmiot zamówienia publicznego

Konserwacja urządzeń oświetlenia ulic w Gminie Raszyn, remont istniejących urządzeń, odtwarzanie zniszczonych w kolizjach i zdarzeniach losowych

elementów oświetlenia

w zakres robót wchodzą:

- konserwacja elementów oświetleniowych ulic,

- wymianę zniszczonych opraw oświetleniowych, skrzynek sterująco-pomiarowych oświetlenia, słupów stalowych, słupów żelbetowych,

- remonty elementów oświetleniowych ulic,

- odtwarzanie elementów oświetleniowych ulic zniszczonych podczas kolizji i zdarzeń losowych,

- kontrola poprawności działania oświetlenia i utrzymania istniejących urządzeń w należytym stanie technicznym,

- wymianę elementów zużytych oświetlenia, nie spełniających wymagań technicznych, powodujących zwiększoną awaryjność lub zagrożenie życia, których naprawa jest niemożliwa lub ekonomicznie nie uzasadniona

- w przypadkach losowych (np. kolizje drogowe), natychmiastowe przystąpienie do naprawy uszkodzonych elementów oświetlenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi, zapewnienia poprawnego działania pozostałych elementów oświetlenia.

- przyjęcie w konserwację nowych punktów świetlnych zainstalowanych na terenie Gminy Raszyn.

Urządzenia podlegające konserwacji:

- oprawy oświetleniowe – 2900 szt.

- skrzynki sterująco – pomiarowe oświetlenia – 102 szt.

Gwarancja dla wszystkich robót i wbudowanych materiałów objętych zamówieniem winna wynosić min. 1 rok.

Rodzaj zamówienia

Usługi

Tryb zamówienia publicznego

Przetarg nieograniczony

     Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

50.23.21.00-1

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

     Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia zamówień uzupełniających

      Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

      Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamówienie nie dotyczy dynamicznego systemu zakupów

  Termin (okres) realizacji zamówienia- wymagany:

Od  01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. lub do wyczerpania środków

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.).

2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy na­kładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność deliktowa).

5. Udzielą na wykonane roboty i wbudowane materiały min. 3 letniej gwarancji.

6. Wniosą wadium w wymaganym terminie, wysokości i formie.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia

Opis sposobu dokonywania oceny powyższych warunków:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważniona, z zachowaniem sposobu reprezentacji i oświadczenia w formie oryginału.

7.1/Oświadczenie, o spełnieniu warunków określonych zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówieniach Publicznych oraz nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1, ust. 2 - /zał. nr 2/, wraz z zaświadczeniem:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewi­dencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej /wystawiony/e nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert/ /zał. nr 3/ - Załącznik Wykonawcy

b)       aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego /wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert a potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, /zał. nr 4/- Załącznik Wykonawcy

c)                aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego /wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert/ potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, /zał. nr 5/- Załącznik Wykonawcy

UWAGA:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypo­spolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. a), b), c), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

¦          nie otwarto jego likwidacji ani nie zgłoszono upadłości,

¦          nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

¦          nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie spo­łeczne lub zdrowotne, albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, od­roczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miej­sce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyższej UWADZE, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariu­szem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowe­go lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

7.2/ Wykażą, iż posiadają odpowiednie doświadczenie, tj.

a) wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres, z należytą starannością wykonali min. 2 zadania odpowiadające swoim rodzajem i wartością pracom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. prace polegające na konserwacji oświetlenia ulicznego nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 m-cy o zakresie – min. 1000 opraw o wartości min. 100 tys. zł brutto rocznie każda; (każde poparte dokumentami potwierdzającymi, że wymienione roboty zostały wykonane z należytą starannością).– /zał. nr 6/

b)         wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres, z należytą starannością wykonali min. 2 zadania odpowiadające swoim rodzajem i wartością pracom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. prace inwestycyjne lub remontowe w zakresie energetycznych lub napowietrznych i kablowych linii oświetleniowych o wartości min. 100 tys. zł brutto każda; (każde poparte dokumentami potwierdzającymi, że wymienione roboty zostały wykonane z należytą starannością) - /zał. nr 6a/

7.3/ Wykaz osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą wykonywać zamówienie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także w zakresie wykonywanych przez nie czynności, tj. wykażą, że dysponują min.:

          1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie sieci i instalacji elektrycznych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych, posiadający świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i kontrolno pomiarowym dla napięć min. 1 KV oraz będąca członkiem właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego.

          1 osobą posiadającą Świadectwo Kwalifikacyjne „E” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu na napięcia do 1 KV,

          1 osobą posiadającą Świadectwo Kwalifikacyjne „D” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń na stanowisku dozoru urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 KV,

          1 osobą – operatorem podnośnika koszowego z uprawnieniami UDT -  /zał. nr 7/

W przypadku legitymowania się uprawnieniami wydanymi na podstawie przepisów poprzednio obowiązujących, zakres uprawnień powinien odpowiadać w/w specjalnościom. Osoby posiadające uprawnienia do projektowania powinny być członkami właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego

Jeżeli w powyższym wykazie osób znajdują się osoby, którymi Wykonawca będzie dysponował, należy dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie tych osób do gotowości wykonania przedmiotowego zamówienia.

7.4/ Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, w tym min.

          1 podnośnikiem montażowym koszowym,

          1 telefonem komórkowym dostępnym 24 godz./dobę,

          1 telefonem stacjonarnym i faksem, dostępnym 24 godz./dobę.  - /zał. nr 8/

Jeżeli w powyższym wykazie znajdują się narzędzie lub urządzeń, którymi Wykonawca będzie dysponował, należy dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń.

7.5/ Wykaz robót, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom /wypełniany w przypadku wykonywania robót przez Podwykonawców/ -  /zał. nr 9/

7.6/ Aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest  ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, działalności zgodnej odpowiedzialność przedmiotem zamówienia (odpowiedzialność deliktowa), na kwotę nie niższą niż 300.000,00 zł.- /zał. nr 10/ Załącznik Wykonawcy

7.7/ Potwierdzenie wniesienia wadium w wymaganej wysokości, terminie i formie - /zał. nr 11 – Załącznik Wykonawcy/

Dane pracownika/ów upoważnionego/ych do kontaktów z Wykonawcami:

Imię i nazwisko

Ryszard Kieś,  Karolina Filipczak, Katarzyna Borzechowska

Godziny udzielania informacji dotyczących przetargu:

Poniedziałek-Piątek w godz. 8.00-14.00

Sposoby pozyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

§      w siedzibie Zamawiającego, ul. Szkolna 2a pok. 113 ( I piętro )
( po wysłaniu zapotrzebowania na nr faksu: 022 701 78 01,
 022 701 77 78 )

§      ze strony internetowej : www.bip.raszyn.pl.

W siedzibie zamawiającego - numer lokalu

113

Cena SIWZ

30 zł

Miejsce i termin składania ofert/wniosków

Sposób składania

w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Szkolnej 2a

Numer lokalu

 Parter- Biuro Obsługi Mieszkańców

Termin składania ofert

10-12-2009      godz. 10:00.

Atrybuty przetargów

Wartość zamówienia

 powyżej 14 tys. Euro

Okres związania ofertą

  30 dni od daty składania ofert

     Kryterium cena

   Cena brutto za wykonanie konserwacji oświetlenia – 80%

   Cena brutto za wykonanie robót remontowych – 20%

    Wadium

  6.000,00 zł (sześć  tysięcy złotych)

Miejsce i termin otwarcia ofert

Miejsce otwarcia ofert

w siedzibie Zamawiającego

     Numer lokalu

       102

Data otwarcia

10-12-2009

Godzina otwarcia

10:30

Data zamieszczenia ogłoszenia

w Biuletynie Zamówień Publicznych

02-12-2009