Gmina Raszyn

ul. Szkolna 2 a

05-090 Raszyn

ZP-3410/PN/44/2009

Dane zamawiającego

Nazwa

Gmina Raszyn

Adres

ulica SZKOLNA  2a ,
05-090 Raszyn,  woj. mazowieckie,  pow. pruszkowski 

Strona WWW

www.bip.raszyn.pl

Adres e-mail

zam.publ@raszyn.pl

Telefon

(022) 701-77-78

Dane zamówienia

Postępowanie prowadzone na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 ze zm.).

Data ogłoszenia

08-12-2009 r.

Przedmiot zamówienia publicznego

Ochrona mienia Urzędu Gminy Raszyn

przez jednego pracownika ochrony fizycznej posiadającego licencję co najmniej I (pierwszego) stopnia
w dni powszednie: poniedziałek do 8,00 i od 18,00 do 8,00,  wtorek od 16,00 do 8,00, środa od 16,00 do 8,00, czwartek od 16,00 do 8,00, piątek od 14,00 i całodobowo w sobotę, niedzielę i święta.

W/w ochrona winna być wspomagana przez zmotoryzowane grupy interwencyjne Wykonawcy.

 

Zakres czynności pracowników ochrony fizycznej w obiekcie:

a)        reagowanie w miarę możliwości w przypadku powstania zagrożeń,

b)       nie wpuszczanie na teren obiektu osób, których obecność w sposób oczywisty może zagrażać jego bezpieczeństwu,

c)        dokonywanie zewnętrznego sprawdzenia prawidłowości zabezpieczenia pomieszczeń w chronionym obiekcie w sposób określony w Instrukcji Ochrony Obiektu,

d)       prowadzenie nieregularne, rejestrowanych obchodów chronionego terenu,

e)        współdziałanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia
w obiekcie z właściwymi terenowo jednostkami policji,

f)        niezwłoczne powiadamianie upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego o nagłych zdarzeniach zaistniałych w chronionym obiekcie,

g)      w wypadkach zagrożeń niezwłoczne wzywanie grupy interwencyjnej Wykonawcy ewentualnie odpowiednie służby.

 

Rodzaj zamówienia

Usługi

Tryb zamówienia publicznego

Przetarg nieograniczony

     Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

79.71.00.00-4; 71.31.72.00-5

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

     Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających

      Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

      Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamówienie nie dotyczy dynamicznego systemu zakupów

  Termin (okres) realizacji zamówienia- wymagany:

 od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.).

2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy na­kładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj.:

         a) posiadają aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lib zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej;

         b) posiadają koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie usług ochrony i mienia wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 145, poz. 1221 ze zm.) 

3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanienie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VII SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. 

Opis sposobu dokonywania oceny powyższych warunków:

 

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważniona, z zachowaniem sposobu reprezentacji i oświadczenia w formie oryginału.

1. Oświadczenie, o spełnieniu warunków określonych zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówieniach Publicznych oraz nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1, ust. 2,

2. Złożenie dokumentów przewidzianych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r. § 1 ust. 1 i 2 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy w celu spełnienia warunków uprawniających do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, tj.:

2.1.Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż  6 m-cy przed upływem terminu składania oferty, a w przypadku spółki cywilnej - aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualnego odpisu właściwego rejestru dla każdego ze wspólników, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania oferty.

UWAGA;

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypo­spolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów, składa dokument lub dokumenty wystwione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie zgłoszono upadłości,

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

     Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miej­sce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyższej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariu­szem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowe­go lub gospodarczego odpowiednio kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zaświadczenie takie nie może być wystawione wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. /zg. z §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów  jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605)/.

2.2. Aktualnej koncesji MSWiA wydanej na podstawie Ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2005r. nr 145 poz. 1221)

3. Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 (trzech) lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. 3 (trzech) zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. polegającej na ochronie obiektów i mienia instytucji typu: urzędy, przychodnie, szpitale, banki, szkoły itp., wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że wymienione usługi zostały wykonane należycie

4. Wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć  w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności -  posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej I (pierwszego) stopnia, wraz
z załączeniem dokumentów stwierdzających jej posiadanie.

Jeżeli w powyższym wykazie osób znajdują się osoby, którymi Wykonawca będzie dysponował, należy dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie tych osób do gotowości wykonania przedmiotowego zamówienia.

5. Aktualnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie niższą niż 50 tys. zł.

 

Dane pracownika/ów upoważnionego/ych do kontaktów z Wykonawcami:

Imię i nazwisko

 

Karolina Filipczak, Katarzyna Borzechowska,
 

Godziny udzielania informacji dotyczących przetargu:

Poniedziałek - piątek w godz. 09:00 – 14:00

Sposoby pozyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

§      w siedzibie Zamawiającego, Raszyn, ul. Szkolna 2a pok. 113 ( I piętro ) ( po wysłaniu zapotrzebowania na nr faksu: 022 701 78 01,
 022 701 77 78 )

§      ze strony internetowej : www.bip.raszyn.pl.

W siedzibie zamawiającego - numer lokalu

113

Cena SIWZ

20 zł

Miejsce i termin składania ofert/wniosków

Sposób składania

w siedzibie Zamawiającego, Raszyn przy ul. Szkolnej 2a

Numer lokalu

 Parter- Biuro Obsługi Mieszkańców, pok. nr 15

Termin składania ofert

16-12-2009      godz. 10:00.

Atrybuty przetargów

Wartość zamówienia

 powyżej 14 tys. Euro

Okres związania ofertą

  30 dni od daty składania ofert

     Kryterium cena

   Najniższa cena

    Wadium

Nie wymagane

Miejsce i termin otwarcia ofert

Miejsce otwarcia ofert

w siedzibie Zamawiającego, Raszyn, ul. Szkolna 2 a

     Numer lokalu

       102

Data otwarcia

16-12-2009

Godzina otwarcia

10:30

Data zamieszczenia ogłoszenia

w Biuletynie Zamówień Publicznych

08-12-2009