Gmina Raszyn

ul. Szkolna 2 a

05-090 Raszyn

ZP-3410/PN/45/2009

Dane zamawiającego

Nazwa

Gmina Raszyn

Adres

ulica SZKOLNA  2a ,
05-090 Raszyn,  woj. mazowieckie,  pow. pruszkowski 

Strona WWW

www.bip.raszyn.pl

Adres e-mail

zam.publ@raszyn.pl

Telefon

(022) 701-77-78

Dane zamówienia

Postępowanie prowadzone na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655).

Data ogłoszenia

11-12-2009 r.

Przedmiot zamówienia publicznego

„Wywóz nieczystości stałych z terenu Gminy Raszyn.

Utrzymanie czystości na przystankach autobusowych wraz z opróżnianiem koszy ulicznych zlokalizowanych w granicach Gminy Raszyn.

Usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Raszyn.”

Przedmiotem zamówienia jest:

  1. opróżnianie i wywóz nieczystości stałych z obiektów komunalnych Gminy Raszyn ( wg    wykazu zamieszczonego w załączniku nr 1 do SIWZ) z częstotliwością:

- 1 kontener o poj. 7m3 ( zakryty) – trzy razy w miesiącu ( co dziesięć dni każdego      miesiąca),

- 2 kontenery o poj. 7m3 ( odkryte) – dwa razy w tygodniu ( wtorek, czwartek) – teren     Urzędu Gminy Raszyn,

- 11 szt. pojemników o poj. 1 100l – jeden raz w tygodniu,

-  2 szt. pojemników o poj. 1 100l – dwa razy w miesiącu – budynek komunalny przy     ul. Niskiej 19 i Al. Krakowskiej 57 w Raszynie,

2. sprzątanie i wywóz nieczystości stałych z 54 szt. przystanków autobusowych zlokalizowanych  w granicach  Gminy oraz ich odśnieżanie i posypywanie mieszanką piaskową – solną w okresie zimowym (wg wykazu zamieszczonego w załączniku nr 1) trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek).

3. opróżnianie 70 szt. koszy ulicznych wraz z wywozem nieczystości stałych  ( wg wykazu zamieszczonego w załączniku nr 2) trzy razy w tygodniu ( poniedziałek, środa, piątek),

 1. Wykonawca zobowiązany będzie do:

   - sprzątania śmieci przy koszach, w odległości

4. mycie 51 szt. wiat przystankowych ( wg wykazu zamieszczonego w załączniku nr 2) jeden raz w miesiącu ( w pierwszym tygodniu miesiąca) w okresie od 1 marca do                   30 listopada w okresie trwania umowy, w pozostałych miesiącach ( od grudnia do końca lutego) na zlecenie Zamawiającego i przy występowaniu temperatur dodatnich.

1. Zakres prac obejmujących mycie wiat przystankowych :

    - mycie zewnętrznych oraz wewnętrznych ścian wiaty

    - usuwanie plakatów, ogłoszeń (z wyjątkiem urzędowych), napisów umieszczonych                          

      na  przystankach oraz mycie pozostałości po kleju, farbach, tuszu itp. 

    - mycie dachu

    - mycie gablot z rozkładami jazdy

    - mycie znaków przystankowych

    - mycie ławek dla pasażerów

5. zbieranie, transport i zapewnienie unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi przepisami zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części z miejsc wskazanych przez Zamawiającego – około 15 szt. zwłok zwierzęcych   w okresie  trwania umowy - usługę należy wykonać w ciągu 4 godz. od chwili zgłoszenia faksem przez Zamawiającego

 

Rodzaj zamówienia

Usługi

Tryb zamówienia publicznego

Przetarg nieograniczony

     Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

90.00.00.00-7

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

     Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających

      Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

      Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamówienie nie dotyczy dynamicznego systemu zakupów

  Termin (okres) realizacji zamówienia- wymagany:

Od dnia podpisania umowy (jednak nie wcześniej niż od 01.01.2010 r.) do 31.12.2010 r.

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1/ Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone
w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655).

2/ Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy na­kładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3/ Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego osób zdolnych do wykonania zamówienia Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia

Opis sposobu dokonywania oceny powyższych warunków:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważniona, z zachowaniem sposobu reprezentacji i oświadczenia w formie oryginału.

6.1/ Oświadczenie, o spełnieniu warunków określonych zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówieniach Publicznych oraz nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1, ust. 2 - /zał. nr 2/,

6.2/ Dokumenty przewidziane w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r. § 1ust. 1, 2 i 3
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy w celu spełnienia warunków uprawniających do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, tj.:

6.2.1/ aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej /wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert/,- /Zał. nr 3/

UWAGA:

Jeżeli Uczestnik postępowania ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa oświadczenia i dokumenty, celem potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu,
z uwzględnieniem zapisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 400 r. /Dz. U. 71 poz. 645 ze zm./ w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać Zamawiający od Uczestnika postępowania.

6.2.2/ aktualne zezwolenie Wójta Gminy Raszyn na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ( podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. Nr 236 z 2005r, poz. 2008 z póź. zm.)- /zał. nr 3.1/,

6.2.3/ aktualne zezwolenie na odbiór i transport odpadów- /zał. nr 3.2/

6.2.4 aktualną umowę ze składowiskiem odpadów na przekazywanie zebranych zanieczyszczeń- /zał. nr 3.3/

6.3/ wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o zamówienie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. 3 /trzech/ usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i Odbiorców, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie - /zał. nr 4/

6.4/ wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu, jakim dysponuje Wykonawca - /zał. nr 5/, tj:

    - samochód ciężarowy „Hakowiec”                           - co najmniej   2 szt.

    - samochód ciężarowy „Śmieciarka”                         - co najmniej   2 szt.

    - samochód transportowy do 1 t                                 - co najmniej  1 szt.

    - kontenery poj. 7m3 -  zakryte                                   - co najmniej  3 szt.

    - kontenery poj. 7m3 - odkryte                                    - co najmniej  5 szt.

    - pojemniki – poj.  1100 l                                           - co najmniej 15 szt.

Dane pracownika/ów upoważnionego/ych do kontaktów z Wykonawcami:

Imię i nazwisko

Katarzyna Głodek, Jarosław Kozłowski  Karolina Filipczak, Katarzyna Borzechowska

Godziny udzielania informacji dotyczących przetargu:

Poniedziałek-Piątek w godz. 8.00-14.00

Sposoby pozyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

§      w siedzibie Zamawiającego, ul. Szkolna 2a pok. 113 ( I piętro )
( po wysłaniu zapotrzebowania na nr faksu: 022 701 78 01,
 022 701 77 78 )

§      ze strony internetowej: www.bip.raszyn.pl.

W siedzibie zamawiającego - numer lokalu

113

Cena SIWZ

30 zł

Miejsce i termin składania ofert/wniosków

Sposób składania

w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Szkolnej 2a

Numer lokalu

 Parter- Biuro Obsługi Mieszkańców

Termin składania ofert

21-12-2009      godz. 10:00.

Atrybuty przetargów

Wartość zamówienia

 powyżej 14 tys. Euro

Okres związania ofertą

  30 dni od daty składania ofert

     Kryterium cena

Cena ofertowa brutto – waga 100 %.

    Wadium

Nie wymagane

Miejsce i termin otwarcia ofert

Miejsce otwarcia ofert

w siedzibie Zamawiającego

     Numer lokalu

       102

Data otwarcia

21-12-2009

Godzina otwarcia

10:30

Data zamieszczenia ogłoszenia

w Biuletynie Zamówień Publicznych

11-12-2009