Gmina Raszyn

ul. Szkolna 2 a

05-090 Raszyn

ZP-3410/PN/47/2009

Dane zamawiającego

Nazwa

Gmina Raszyn

Adres

ulica SZKOLNA  2a ,
05-090 Raszyn,  woj. mazowieckie,  pow. pruszkowski 

Strona WWW

www.bip.raszyn.pl

Adres e-mail

zam.publ@raszyn.pl

Telefon

(022) 701-77-78

Dane zamówienia

Postępowanie prowadzone na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655).

Data ogłoszenia

21-12-2009 r.

Przedmiot zamówienia publicznego

„Likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Raszyn.”

Przedmiotem zamówienia jest:

 W zakresie wykonywania usługi dotyczącej likwidacji dzikich wysypisk odpadów na terenie Gminy Raszyn do Wykonawcy należało będzie:

- zebranie, załadunek (zarówno ręczny jak i mechaniczny) i wywiezienie odpadów z terenu Gminy Raszyn wskazanych przez Zamawiającego i ich unieszkodliwienie

- przewidywana ilość odpadów do wywiezienia ~ 2 400 m3  z terenu Gminy Raszyn

Rodzaj zamówienia

Usługi

Tryb zamówienia publicznego

Przetarg nieograniczony

     Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

90.00.00.00-7

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

     Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających

      Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

      Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamówienie nie dotyczy dynamicznego systemu zakupów

  Termin (okres) realizacji zamówienia- wymagany:

Od dnia podpisania umowy do 31.12.2010 r.

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1/ Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655).

2/ Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy na­kładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3/ Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego osób zdolnych do wykonania zamówienia

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia

Opis sposobu dokonywania oceny powyższych warunków:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważniona, z zachowaniem sposobu reprezentacji i oświadczenia w formie oryginału.

6.1/ Oświadczenie, o spełnieniu warunków określonych zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówieniach Publicznych oraz nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1, ust. 2 - /zał. nr 2/,

6.2/ Dokumenty przewidziane w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r. § 1ust. 1, 2 i 3
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy w celu spełnienia warunków uprawniających do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, tj.:

6.2.1/ aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej /wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert/,- /Zał. nr 3/

UWAGA:

Jeżeli Uczestnik postępowania ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa oświadczenia i dokumenty, celem potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu,
z uwzględnieniem zapisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 400 r. /Dz. U. 71 poz. 645 ze zm./ w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać Zamawiający od Uczestnika postępowania.

6.2.2/ aktualne zezwolenie na odbiór odpadów i ich transport w myśl art. 28 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2007 Nr 39 poz. 251 z późn. zm.) - /zał. nr 3.1/

6.2.3 aktualną umowę ze składowiskiem odpadów podpisaną przynajmniej do końca 2010 r.- /zał. nr 3.2/

6.3/ wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu, jakim dysponuje Wykonawca-/zał. nr 4/, tj:

    - samochód ciężarowy „Hakowiec”                             - co najmniej   1 szt.

    - kontenery poj. 4 m3- odkryte                                     - co najmniej   2 szt.

    - kontenery poj. 7 m3- odkryte                                     - co najmniej  2 szt.

    - kontenery o wysokich burtach poj. 15 lub 18 m3      - co najmniej  2 szt.

    - koparka chwytakowa lub koparko-ładowarka           - co najmniej  1 szt.

Dane pracownika/ów upoważnionego/ych do kontaktów z Wykonawcami:

Imię i nazwisko

Katarzyna Głodek, Jarosław Kozłowski  Karolina Filipczak, Katarzyna Borzechowska

Godziny udzielania informacji dotyczących przetargu:

Poniedziałek-Czwartek w godz. 8.00-15.00 oraz w Piątek w godz. 9.00-14.00

Sposoby pozyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

§      w siedzibie Zamawiającego, ul. Szkolna 2a pok. 113 ( I piętro )
( po wysłaniu zapotrzebowania na nr faksu: 022 701 78 01,
 022 701 77 78 )

§      ze strony internetowej : www.bip.raszyn.pl.

W siedzibie zamawiającego - numer lokalu

113

Cena SIWZ

20 zł

Miejsce i termin składania ofert/wniosków

Sposób składania

w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Szkolnej 2a

Numer lokalu

 Parter- Biuro Obsługi Mieszkańców

Termin składania ofert

04-01-2010      godz. 10:00.

Atrybuty przetargów

Wartość zamówienia

 powyżej 14 tys. Euro

Okres związania ofertą

  30 dni od daty składania ofert

     Kryterium cena

Cena ofertowa brutto – waga 100 %.

    Wadium

Nie wymagane

Miejsce i termin otwarcia ofert

Miejsce otwarcia ofert

w siedzibie Zamawiającego

     Numer lokalu

       102

Data otwarcia

04-01-2010

Godzina otwarcia

10:30

Data zamieszczenia ogłoszenia

w Biuletynie Zamówień Publicznych

21-12-2009

 

Zamawiający, Wójt Gminy Raszyn informuje, że do prowadzonego postępowania dodaje następujące załączniki: zp_47_formularze, zp_47_siwz, zp_47_projekt_umowy_zal_A, zp_47_specyfikacja_techniczna_zal_B.