+Gmina Raszyn

ul. Szkolna 2 a

05-090 Raszyn

ZP-3410/PN/49/2009

Dane zamawiającego

Nazwa

Gmina Raszyn

Adres

ulica SZKOLNA  2a ,
05-090 Raszyn,  woj. mazowieckie,  pow. pruszkowski 

Strona WWW

www.bip.raszyn.pl

Adres e-mail

zam.publ@raszyn.pl

Telefon

(022) 701-77-78

Dane zamówienia

Postępowanie prowadzone na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 ze zm.).

Data ogłoszenia

21-12-2009 r.

Przedmiot zamówienia publicznego

Bieżące utrzymanie dróg zarządzanych przez Gminę Raszyn

w zakres robót wchodzi:

Zadanie nr 1.

Remonty nawierzchni bitumicznych:

- rozbiórki istniejących nawierzchni (mechanicznie) -

- frezowanie nawierzchni bitumicznych - 3000 m2,

- wykonanie warstwy ścieralnej grub. 4 cm z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej - 9000 m2

- wykonanie warstwy wiążącej grub. 4 cm - 6000 m2

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych grub. 4 cm - 2000 m2

- naprawy tymczasowe nawierzchni bitumicznych wykonywanych na zimno – 500 m2

- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jednowarstwowej emulsją asfaltową– 4000 m2

- naprawa tymczasowa nawierzchni bitumicznych wykonanie asfaltem lanym gł. Do 4 cm500 m2

- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jednowarstwowych emulsja asfaltową – 10000 m2

Zadanie nr 2.

Remonty nawierzchni brukowych:

- rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 cm - 500 m2

- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - 500 m2

- rozebranie krawężników z ława - 500 mb

- rozebranie obrzeży - 400 mb,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej – 800 m2

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm - 500 m2

- ustawienie obrzeży betonowych 6x30 cm - 200 mb

- ustawienie krawężnika 15x30 cm na ławie betonowej z oporem B-10 - 300 mb

- wykonanie koryta ziemnego w gruncie II-IV kat. grub. 10 cm z wywozem ziemi – 1000 m2

- wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub. 10 cm - 500 m2

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grub. 10 cm8000 m2

Zadanie nr 3

Naprawa dróg gruntowych i z destruktu:

- profilowanie dróg polnych z uzupełnieniem ubytków materiałem rodzimym – 4000 m2

- mechaniczne zagęszczanie dróg gruntowych – 5000 m2

Remont i wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego:

- profilowanie dróg z uzupełnieniem ubytków destruktem - 5000 m2

- wykonanie nowych nawierzchni z destruktu asfaltowego grub. 15 cm6000 m2

Zadanie nr 4

Roboty różne:

- regulacja studni kanalizacyjnych - 100 szt.

- regulacja zaworów wodociągowych i gazowych - 150 szt.

- regulacja studni telekomunikacyjnych - 20 szt.

- regulacja kratek ściekowych 80 – szt.

- wykonanie studzienek ściekowych – 10 szt

- wykonanie studzienek rewizyjnych o 1200 – 10 szt

- wykonanie przykanalików PCV o 200 – 60 mb

Podane wyżej ilości asortymentów robót są ilościami szacunkowymi. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości poszczególnych asortymentów robót w zależności od stanu technicznego nawierzchni i potrzeb zamawiającego.

Gwarancja:

Wykonawca udziela Zamawiającemu trzyletniej gwarancji na materiały i roboty nawierzchniowe dróg i chodników, oraz jednorocznej gwarancji na remonty cząstkowe.

W przypadku wykonywania napraw gwarancyjnych – okres udzielonej gwarancji ulega przedłużeniu o czas wykonania naprawy (liczony od daty zgłoszenia przez Zamawiającego – do daty protokolarnego odbioru usunięcia usterek).

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Tryb zamówienia publicznego

Przetarg nieograniczony

     Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45.23.32.22-1, 45.23.32.52-0, 45.23.31.42-6

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

     Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających

      Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

      Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamówienie nie dotyczy dynamicznego systemu zakupów

  Termin (okres) realizacji zamówienia- wymagany:

 Od daty podpisania umowy do 31.12.2010 r.

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655).

2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy na­kładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego osób zdolnych do wykonania zamówienia.

4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

5. Udzielą na wykonane roboty i wbudowane materiały min. 3 letniej gwarancji i rękojmi.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VII SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

Opis sposobu dokonywania oceny powyższych warunków:

7. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważniona, z zachowaniem sposobu reprezentacji i oświadczenia w formie oryginału.

7.1/Oświadczenie, o spełnieniu warunków określonych zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówieniach Publicznych oraz nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1, ust. 2 - /zał. nr 2/, wraz z zaświadczeniem:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewi­dencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej /wystawiony/e nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert/ /zał. nr 3/ - Załącznik Wykonawcy

b)      aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego /wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert a potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, /zał. nr 4/- Załącznik Wykonawcy

c)               aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego /wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert/ potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, /zał. nr 5/- Załącznik Wykonawcy

UWAGA:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypo­spolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. a), b), c), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

-          nie otwarto jego likwidacji ani nie zgłoszono upadłości,

-         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

-          nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie spo­łeczne lub zdrowotne, albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, od­roczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miej­sce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyższej UWADZE, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariu­szem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowe­go lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

7.2/ Wykażą, iż posiadają odpowiednie doświadczenie, tj.: wykażą, iż w okresie ostatnich 5 /pięciu/ lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeśli okres prowadzenia działalność jest krótszy- za ten okres, z należytą starannością wykonali min. 2 /dwa/ zadania odpowiadające swoim rodzajem
i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. roboty polegające na remoncie (również cząstkowym), przebudowie i budowie nawierzchni o wartości minimum 500.000 zł brutto każda  - poparte dokumentami potwierdzającymi, że wymienione roboty zostały wykonane z należytą starannością). – /zał. nr 6/

7.3/ Wykaz osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą wykonywać zamówienie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także w zakresie wykonywanych przez nie czynności, tj. wykażą, że dysponują min.:

- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi  bez ograniczeń oraz będącymi członkami właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego

- min. 15 pracownikami (wykwalifikowanymi i niewykwalifikowanymi łącznie) – /zał. nr 7/

Jeżeli w powyższym wykazie osób znajdują się osoby, którymi Wykonawca będzie dysponował, należy dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie tych osób do gotowości wykonania przedmiotowego zamówienia.

7.4/ Wykaz robót, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom /wypełniany w przypadku wykonywania robót przez Podwykonawców/ -  /zał. nr 8/

7.5/ Zaświadczenie z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej /wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert/ potwierdzające, że Wykonawca posiada wymaganą wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową /w treści winna być zawarta wysokość dostępnych środków/ w wysokości co najmniej 500.000,00 zł – /zał. nr 9/ Załącznik Wykonawcy,

7.6/ Aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, działalności zgodnej odpowiedzialność przedmiotem zamówienia (odpowiedzialność deliktowa), na kwotę nie niższą niż
200.000,00- /zał. nr 10/ Załącznik Wykonawcy

7.7/ Kosztorysy ofertowe w wersji uproszczonej – /zał. nr 11/ Załącznik Wykonawcy.

Dane pracownika/ów upoważnionego/ych do kontaktów z Wykonawcami:

Imię i nazwisko

 

Roman Łyszcz, Bogdan Tarnowski, Karolina Filipczak, Katarzyna Borzechowska,
 

Godziny udzielania informacji dotyczących przetargu:

Poniedziałek - piątek w godz. 08:00 – 14:00

Sposoby pozyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

§      w siedzibie Zamawiającego, Raszyn, ul. Szkolna 2a pok. 113 ( I piętro ) ( po wysłaniu zapotrzebowania na nr faksu: 022 701 78 01,
 022 701 77 78 )

§      ze strony internetowej: www.bip.raszyn.pl.

W siedzibie zamawiającego - numer lokalu

113

Cena SIWZ

30 zł

Miejsce i termin składania ofert/wniosków

Sposób składania

w siedzibie Zamawiającego, Raszyn przy ul. Szkolnej 2a

Numer lokalu

 Parter- Biuro Obsługi Mieszkańców, pok. nr 15

Termin składania ofert

12-01-2010    godz. 10:00.

Atrybuty przetargów

Wartość zamówienia

 powyżej 14 tys. Euro

Okres związania ofertą

  30 dni od daty składania ofert

     Kryterium cena

   Najniższa cena

    Wadium

17.000,00 zł (siedemnaście tysięcy złotych)

Miejsce i termin otwarcia ofert

Miejsce otwarcia ofert

w siedzibie Zamawiającego, Raszyn, ul. Szkolna 2 a

     Numer lokalu

       102

Data otwarcia

12-01-2010

Godzina otwarcia

10:30

Data zamieszczenia ogłoszenia

w Biuletynie Zamówień Publicznych

21-12-2009