Raszyn, dnia  20.01.2011 r

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Raszyn

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie decyzji 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do przepisów art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r  K.p.a. (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717 ze zm.)

 

 

Zawiadamiam

 

że w dniu 18 stycznia 2011 r. wpłynął wniosek Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia O 63 PE na długości ok. 80 m: od istniejącego gazociągu w działce nr ew. 285/2 – poprzez działkę nr ew. 285/1 (droga dojazdowa „bez nazwy”) do działki nr ew. 285/3 we wsi Sękocin Stary gm. Raszyn .

 

Wniosek (nr sprawy UPP-7331/P/ 2 /11) znajduje się w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2A, pok. 216.

 

Uwagi i zastrzeżenia w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w kancelarii Urzędu Gminy do dnia 3 lutego 2011 r, w godzinach pracy urzędu.