Raszyn, dnia  15.02.2011 r

                                                

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Raszyn

 

o wydaniu postanowień w postępowaniu administracyjnym

dotyczącym  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

           Stosownie do przepisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r  K.p.a. (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717 ze zm.)

 

                                          z a w i a d a m i a m

że projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu dystrybucyjnego średniego ciśnienia projektowanego w działkach nr ew. 285/2, 285/1, 285/3  w obrębie wsi Sękocin Stary gm. Raszyn został uzgodniony przez Starostę Pruszkowskiego – Postanowienie Nr 26/11 z dnia 07.02.2011 r. w zakresie ochrony gruntów rolnych

 

Z w/w dokumentami można zapoznać się w Referacie Urbanistyki

i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2A, pok. 216, w godzinach pracy urzędu.

 

Uwagi i zastrzeżenia w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w kancelarii Urzędu Gminy do dnia 1 marca 2011 r.

 

Znak sprawy: UPP-7331/ P/ 2 /11