Raszyn, dnia 22 marca 2011 r                                 

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Raszyn

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

           Stosownie do przepisów art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r  K.p.a. (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717 ze zm.)

 

                                          z a w i a d a m i a m

że w dniu 15 lutego 2011 r. wpłynął wniosek P. Krzysztofa Dudy działającego na rzecz inwestora – Gminy Raszyn,  uzupełniony dnia 10.03.2011 r. i 16.03.20011 r. dotyczący wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej  (rurociąg O 110 i 160 z rur PE)  na długości ok. 1300 m: w ul. Wichrowej (działki nr ew. 118/1, 356/3, 356/2, 356/12, 356/13) oraz na odcinku: od wodociągu ul. Działkowej - przejście poprzez ul. Mszczonowską na zachodnią stronę drogi – w działkach wzdłuż ul. Mszczonowskiej do wysokości działki nr ew. 157/2  a następnie przejście poprzez ul. Mszczonowską do działki nr ew. 239/2 we wsi Janki.

Ww. teren inwestycji obejmuje działki nr ew. 190/12 i 190/11 (część ul. Działkowej), 106/1 (ul. Mszczonowska - droga krajowa nr 8), 132/7, 132/9, 133/7, 133/9, 135/1, 136/11, 136/13,  137/2,  138/2, 139/2, 140/2, 141, 140/3, 143, 147/4, 147/10, 150/1, 151/1, 153/1, 155/3, 155/5, 156/3, 157/2, 239/2.

 

Wniosek (nr sprawy UPP.6733.7.2011.EE) znajduje się w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2A, pok. 216.

 

Uwagi i zastrzeżenia w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w kancelarii Urzędu Gminy do dnia  5 kwietnia 2011 r,  w godzinach pracy urzędu.