Załącznik Nr 1 do
Wójta Gminy Raszyn
Nr 114/2011

Wójt Gminy Raszyn              

ul. Szkolna 2a
05-090 Raszyn
woj. mazowieckie, pow. pruszkowski                                               

 

Ogłoszenie o konkursie ofert

1.  Przedmiotem konkursu jest realizacja w 2011 roku programu szczepień ochronnych
przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (300 osób od 65 roku życia) dla
mieszkańców Gminy Raszyn.

2.  W postępowaniu mogą wziąć udział placówki medyczne zarejestrowane w Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej lub osoby prowadzące własną praktykę lekarską, legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielenia świadczeń zdrowotnych w określonej dziedzinie medycyny, dysponujące lokalem oraz aparaturą i sprzętem medycznym odpowiadającym wymaganiom przewidzianym dla tego rodzaju działalności oraz spełniające warunki określone w przepisach o działalności gospodarczej.

3.              Podmiot wyłoniony w drodze konkursu może realizować program od dnia podpisania
umowy przez obie strony.

4.              Umowa może być zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2011 r.

5.              Zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu i wzorem
umowy oraz pobrać obowiązujący formularz ofertowy w Referacie Oświaty i Spraw
Społecznych Urzędu Gminy Raszyn, pn. – czw. 8-

6.              Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn w Kancelarii ul. Szkolna 2a
05-090 Raszyn (pok. 15, parter), w terminie do dnia 12.08.2011 r.

7.              Oferty składa się w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie w formie pisemnej pod
rygorem nieważności. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu
oferenta oraz nazwą programu.

8.              Rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się do dnia 26.08.2011 r. w siedzibie Zamawiającego.

9.              Wyniki konkursu zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Raszyn oraz zamieszczone  na stronie internetowej Urzędu Gminy pod adresem www.bip.raszyn.pl

10.       Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

11.       Zawarcie umowy z wybranym oferentem nastąpi w terminie 21 dni od dnia
rozstrzygnięcia konkursu ofert.

12.       Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz
przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

13.  Oferentom przysługuje prawo złożenia umotywowanej skargi lub protestu
dotyczącego  postępowania  konkursowego   w  trybie   określonym   w   §   11   i  12 „Regulaminu organizowania konkursu ofert" stanowiącego zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia.