OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 ze zm.) Wójt Gminy Raszyn zawiadamia o możliwości zapoznania się z aktami w sprawie wydania decyzji

0          środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowościach Słomin i Sękocin Nowy w gminie Raszyn, a w szczególności z:

-          opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie z dnia 7.11.2011 r., znak: ZNS.712-4953-347/JZ/11, w której stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

-     postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 9.11.2011 r., znak: WOOŚ-II.4240.1487.2011 .GW, w którym stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

-    postanowieniem Wójta Gminy Raszyn z dnia 22 listopada 2011 r., w którym nie nałożył obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

W terminie 21 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia strony mogą uzyskać wyjaśnienia oraz składać dowody i wnioski w Referacie Ochrony Środowiska

1  Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Raszynie ul. Szkolna 2a, pok. nr 207. W godzinach poniedziałek 8.00-17.30, wtorek, środa i czwartek 8.00-15.30, piątek 8.00-13.30.

Nie zajęcie stanowiska zostanie uznane za brak uwag.