UCHWAŁA NR XI/116/11

RADY GMINY RASZYN

 z dnia 17 sierpnia 2011 r.

 

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych                    z mieszkańcami Gminy Raszyn

 

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr l42 poz. 1591 z poźn. zm.) Rada Gminy Raszyn uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Raszyn określone w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

 

§ 3

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.