Raszyn, dnia 13.04.2012 r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Raszyn
O wyniku konkursu ofert

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 234, poz. 1536 z 2010 r) oraz § 7 „Programu współpracy Gminy Raszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r.” przyjętego Uchwałą Nr XVII/230/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 grudnia 2011 r. Komisja Konkursowa Powołana Zarządzeniem nr 49/2012 Wójta Gminy Raszyn z dnia 11 kwietnia 2012 r. zdecydowała o przyznaniu dotacji dla niżej wymienionych organizacji.

Lp. Rodzaj zadania Wysokość dotacji
udzielona przez
Gminę Raszyn
na realizację
zadania w roku 2012
Organizacje składające oferty
I Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
1.3 Działania na rzecz rozwoju dyscyplin sportowych poprzez organizację obozów sportowych i zgrupowań sportowych dla zawodników trenujących w klubach sportowych na terenie Gminy Raszyn.

29 000 zł

Klub Sportowy Raszyn

15 000 zł

Uczniowski Klub Sportowy „Łady”
1.8 Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej - Szachy w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników na terenie Gminy Raszyn.

20 000 zł

Uczniowski Klub Sportowy „Łady”