Ankieta do pobrania

 

Odnośnik do Zarządzenia Wójta Gminy Raszyn

 

UCHWAŁA NR

RADY GMINY RASZYN

 

z dnia   września 2012 r

.

w sprawie podziału Gminy Raszyn na okręgi wyborcze w wyborach
do Rady Gminy Raszyn.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 419 § 2, i § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) i art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.), na wniosek Wójta Gminy - uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Dokonuje się podziału Gminy Raszyn na 21 jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Raszyn zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3.

 

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu
w Warszawie.

 

§ 4.

 

Na ustalenia Rady Gminy w sprawie okręgów wyborczych, podjęte w niniejszej uchwale, wyborcom,

w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego
w Warszawie w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej uchwały.

 

§ 5.

 

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz ogłoszeniu przez rozwieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia.

 

 

                                                                                              Przewodniczący Rady

 

                                                                                              - -

 


                                                                                  Załącznik do Uchwały Nr /2012

                                                                                  Rady Gminy Raszyn

                                                                                  z dnia    września 2012 r.

 

Podział Gminy Raszyn na okręgi wyborcze

Numer okręgu

Granice okręgu

Liczba wybieranych radnych w okręgu

1

Sołectwo Sękocin Stary, Sołectwo Sękocin Nowy, Sołectwo Słomin

1

2

Sołectwo Janki, Sołectwo Wypędy, Sołectwo Puchały

1

3

Osiedle Falenty

1

4

Sołectwo Falenty Nowe

1

5

Sołectwo Laszczki, Sołectwo Podolszyn Nowy, Sołectwo Falenty Duże

1

6

Sołectwo Dawidy Bankowe, Sołectwo Dawidy, Sołectwo Łady

1

7

Sołectwo Jaworowa I, Sołectwo Jaworowa II

1

8

Osiedle Raszyn I ulice:

ALEJA KRAKOWSKA nr nieparzyste (od początku do Sportowej)

DOBRA

GODEBSKIEGO (od początku do Sportowej)

JEZIORNA

KOŚCIELNA

ŁĄCZNA

NISKA

OGRODOWA

WIOSENNA

WODNA

WYSOKA

ZACISZE

1

9

Osiedle Raszyn I ulice:

ALEJA KRAKOWSKA nr nieparzyste (od Sportowej do Pruszkowskiej)

BLISKA

DOLNA

GODEBSKIEGO (od Sportowej do Pruszkowskiej )

GROCHOLICKA

JESIENNA

KRÓTKA

ŁĄKOWA

WĄSKA

WOLSKA

ZIELONA

1

10

Osiedle Raszyn I ulice:

ALEJA KRAKOWSKA nr nieparzyste (od Pruszkowskiej do Reymonta)

BOLESŁAWA PRUSA

BRZOZOWA

DWORKOWA

GODEBSKIEGO (od Pruszkowskiej do Reymonta )

JASNA

JAWORSKIEGO

LIPOWA

MIERZWIŃSKIEGO

OPACZEWSKA

PARCELACYJNA

PIASTOWSKA

POPRZECZNA

POPULARNA

PROSTA

PRUSZKOWSKA

SŁOWIKOWSKIEGO

ŻEROMSKIEGO

1

11

Osiedle Raszyn I ulice:

ALEJA KRAKOWSKA nr nieparzyste (od Reymonta do końca)

BRONIEWSKIEGO

CHOPINA

FINAŁOWA

GAŁCZYŃSKIEGO

GODEBSKIEGO (od Reymonta do końca)

MATEJKI

POLNA

PROJEKTOWANA

REYMONTA

RÓŻANA

SASANKI

1

12

Osiedle Raszyn II ulice:

ALEJA KRAKOWSKA nr parzyste (od początku do Szkolnej)

BOCZNA

CIENISTA

CZERWONEGO KAPTURKA

GEN. BEMA

GEN. ZAJĄCZKA

KLONOWA

LOTNICZA (od początku do Szkolnej)

NADRZECZNA

NAUCZYCIELSKA

PONIATOWSKIEGO (od Szkolnej do końca)

SŁONECZNA

SPORTOWA

SPÓŁDZIELCZA

SZKOLNA

UNII EUROPEJSKIEJ

WOŁODYJOWSKIEGO

WYBICKIEGO

1

13

Osiedle Raszyn II ulice:

ALEJA KRAKOWSKA nr parzyste (od Szkolnej do Młynarskiej)

CHROBREGO

H. DĄBROWSKIEGO

LOTNICZA (od Szkolnej do Młynarskiej)

MICKIEWICZA

MIESZKA I

MŁYNARSKA

PIASTA

PONIATOWSKIEGO (od początku do Szkolnej)

SOKOLNICKIEGO

1

14

Osiedle Raszyn II ulice:

ALEJA KRAKOWSKA nr parzyste (od Młynarskiej do końca)

GRANICZNA

KOŚCIUSZKI

KRAŃCOWA

KRZYWA

LOTNICZA (od Młynarskiej do końca)

MOKRA

NA SKRAJU (od nr 85 do końca)

PASTELOWA

WSCHODNIA

1

15

Osiedle Nowe Grocholice

1

16

Osiedle Rybie I ulice:

19 KWIETNIA (od początku do Piaskowej)

BRATKOWA

BUKIETOWA

DZIAŁKOWA

MAKOWA

NA SKRAJU (od nr 1 do nr 25A)

PRZELOTOWA

PRZYGODOWA

RELAKSU

SIENKIEWICZA

STOKROTKI

TENISOWA

TULIPANOWA

WAKACYJNA

WCZASOWA

WYPOCZYNKOWA

1

17

Osiedle Rybie I ulice:

DROZDA

JARZĄBKA

KANARKA

KAWKI

KOLIBRA

KRUCZA

NA SKRAJU (od nr 29 do nr 59)

OKRĘŻNA

PIASKOWA

RYBNA

SKOWRONKA

SŁOWICZA

SÓJKI

SZCZYGŁA

SZPAKA

1

18

Osiedle Rybie II ulice:

CICHA

MAŁA

POLNA

SPOKOJNA

1

19

Osiedle Rybie II ulice:

AKACJOWA

CISOWA

GŁOGOWA

KRZYWA

KWIATOWA

NA SKRAJU (od nr 61 do nr 83)

NOWA

OLSZOWA (od początku do Wesołej)

ORZECHOWA

TOPOLOWA

WESOŁA

1

20

Osiedle Rybie III ulice:

19 KWIETNIA (od Piaskowej do końca)

AKSAMITNA

BAGIENNA

BIAŁOBRZESKA

BRZOSKWINIOWA

CERAMICZNA

KOPERKOWA

ŁAGODNA

MALINOWA

MALWY

MIŁA

POGODNA

POZIOMKOWA

PRZESMYK

RASZYŃSKA

RUBINOWA

STADIONOWA

STRZAŁKOWA

TURYSTYCZNA

WIDOCZNA

ZAKOLE

ŻYTNIA

1

21

Osiedle Rybie III ulice:

KASZTANOWA

LECHA

OLSZOWA (od Wesołej do końca)

PARKOWA

POŁUDNIOWA

ROZWOJOWA

RZEPICHY

SPACEROWA

ŚRODKOWA

1

 

                                                                                              Przewodniczący Rady

 

                                                                                              - -

 

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 ze zm.) podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustala, na wniosek wójta, rada gminy. Obowiązek sporządzenia projektu podziału Gminy Raszyn wynika wprost z treści art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem Rada Gminy ma obowiązek dokonać podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy w terminie 15 miesięcy od dnia wejścia w życie tejże ustawy. Ponieważ datą wejścia w życie ustawy był dzień 1 sierpnia uchwała w przedmiotowej sprawie winna zostać podjęta do końca października 2012 r.

Podział na okręgi wyborcze w Gminie Raszyn opracowany został zgodnie z zasadami zawartymi

w przepisach ustawy.

Proponowany w uchwale podział na okręgi wyborcze nie wprowadza diametralnych zmian w dotychczasowym podziale na okręgi wyborcze. W miejsce 2 okręgów wielomandatowych (łącznie 5 mandatów), wprowadza się 7 okręgów 1- mandatowych, 4 okręgi jednomandatowe przekształca się w 8 okręgów 1-mandatowych. Efektem tych zmian jest utworzenie 21 okręgów 1- mandatowych (taka ilość mandatów – zgodnie z art. 17 ustawy o samorządzie gminnym – przypada na Gminy o liczbie mieszkańców powyżej 20000 do 50000).

Nowy podział wynika z wprowadzenia 1-mandatowyego sytemu wyborczego – zgodnie z brzmieniem art. 418 §1 Kodeksu wyborczego. W każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie nie będącej miastem na prawach powiatu wybiera się 1 radnego. Proponowanego podziału gminy na okręgi wyborcze dokonano przy zachowaniu jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do Rady Gminy Raszyn. Liczbą mieszkańców braną pod uwagę przy przygotowywaniu projektu nowego podziału Gminy Raszyn na okręgi wyborcze była suma wyborców ujętych w rejestrze wyborców z urzędu, wyborców wpisanych do rejestru wyborców na wniosek oraz pozostałych osób zameldowanych w gminie na pobyt stały, za wyjątkiem osób, co do których otrzymano zawiadomienie o wpisaniu do rejestru wyborców w innej gminie.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku liczba mieszkańców w Gminie Raszyn ustalona wg powyższych zasad

wynosiła 20587 osób. Jednolita norma przedstawicielstwa wynosi:

20587 : 21 = 980,33 osób. Liczba mandatów przypadających na poszczególne sołectwa i osiedla Gminy po zastosowaniu jednolitej normy przedstawicielstwa przedstawia się następująco:


 

 

Sołectwo/Osiedle

Liczba mieszkańców

Mandaty

Mandaty zaokrąglone

Liczba mieszkańców na mandat

Sołectwo Sękocin Stary

568

0,5794

1

568,00

Sołectwo Sękocin Nowy

350

0,3570

0

-

Sołectwo Słomin

238

0,2428

0

-

Sołectwo Janki,

986

1,0058

1

986,00

Sołectwo Wypędy

175

0,1785

0

-

Sołectwo Puchały

248

0,2530

0

-

Osiedle Falenty

834

0,8507

1

834,00

Sołectwo Falenty Nowe

559

0,5702

1

559,00

Sołectwo Laszczki

315

0,3213

0

-

Sołectwo Podolszyn Nowy

281

0,2866

0

-

Sołectwo Falenty Duże

175

0,1785

0

-

Sołectwo Dawidy Bankowe

719

0,7334

1

719,00

Sołectwo Dawidy

468

0,4774

0

-

Sołectwo Łady

222

0,2265

0

-

Sołectwo Jaworowa I

521

0,5315

1

521,00

Sołectwo Jaworowa II

255

0,2601

0

-

Osiedle Raszyn I

4164

4,2475

4

1041,00

Osiedle Raszyn II

3149

3,2122

3

1049,67

Osiedle Nowe Grocholice

1381

1,4087

1

1381,00

Osiedle Rybie I

1639

1,6719

2

819,50

Osiedle Rybie II

1493

1,5230

2

746,50

Osiedle Rybie III

1847

1,8841

2

923,50

suma

20587

 

20

 

 

Przy określeniu liczby mandatów przypadających na sołectwo zastosowano zapis art. 419 § 2 pkt 1 Kodeksu wyborczego, zgodnie z którym ułamki liczby mandatów wybieranych w okręgu wyborczym równe lub większe od 1/2, jakie wynikają z zastosowania normy przedstawicielstwa, zaokrągla się w górę do liczby całkowitej.

Z uzyskanych wyliczeń wynika, iż 10  sołectw gminy: Sękocin Nowy, Słomin, Wypędy, Puchały, Laszczki, Podolszyn Nowy, Falenty Duże, Dawidy, Łady, Jaworowa II  posiada zbyt małą

liczbę mieszkańców, wykluczającą możliwość stworzenia 1-mandatowych okręgów. Koniecznym zatem jest połączenie tych sołectw z innymi sołectwami/osiedlami. Kierując się wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej sołectwa te połączono z sąsiadującymi sołectwami lub między sobą: Sękocin Nowy i Słomin z Sękocinem Starym, Wypędy i Puchały z Jankami , Laszczki, Podolszyn Nowy z Falentami Dużymi, Dawidy i  Łady z Dawidami Bankowymi, Jaworowa II z Jaworowa I.  Na skutek połączenia wymienionych sołectw powstają okręgi 1-mandatowe odpowiadające

wymogom ustawowym. Obrazuje to poniższa tabela:

 

 

 

Sołectwo/Osiedle

Liczba mieszkańców

Mandaty

Mandaty zaokrąglone

Liczba mieszkańców na mandat

Sołectwo Sękocin Stary, Sołectwo Sękocin Nowy, Sołectwo Słomin

1156

1,1792

1

1156,00

Sołectwo Janki, Sołectwo Wypędy, Sołectwo Puchały

1409

1,4373

1

1409,00

Osiedle Falenty

834

0,8507

1

834,00

Sołectwo Falenty Nowe

559

0,5702

1

559,00

Sołectwo Laszczki, Sołectwo Podolszyn Nowy, Sołectwo Falenty Duże

771

0,7865

1

771,00

Sołectwo Dawidy Bankowe, Sołectwo Dawidy, Sołectwo Łady 

1409

1,4373

1

1409,00

Sołectwo Jaworowa I, Sołectwo Jaworowa II

776

0,7916

1

776,00

Osiedle Raszyn I

4164

4,2475

4

1041,00

Osiedle Raszyn II

3149

3,2122

3

1049,67

Osiedle Nowe Grocholice

1381

1,4087

1

1381,00

Osiedle Rybie I

1639

1,6719

2

819,50

Osiedle Rybie II

1493

1,5230

2

746,50

Osiedle Rybie III

1847

1,8841

2

923,50

suma

20587

 

21

 

 

 

Po zastosowaniu zasad wynikających z art. 419 § 2 pkt 1 Kodeksu wyborczego liczba mandatów wynosi 21, tak więc jest zgodna z  ilością  mandatów przypadających na Gminę Raszyn.

W przypadku osiedli, na które przypada większa niż 1 liczba mandatów dokonano podziału na okręgi od 2-ch do 4-ech. Jako podstawowe kryterium przyjęto zwartość i spójność obszarową nowotworzonych okręgów oraz zachowanie zbliżonej normy przedstawicielstwa.

W przypadku Osiedla Raszyn I i Osiedla Raszyn II  dodatkowo uwzględniono funkcjonujący od lat podział miejscowości na obwody wyborcze i wynikające stąd przyzwyczajenia mieszkańców.

Podsumowując należy nadmienić, że obecny podział  w nieznacznym stopniu ingeruje w dotychczasowy podział na okręgi wyborcze Gminy Raszyn. Pomimo zwiększenia liczby mandatów z 15 do 21, dodatkowe okręgi uzyskano z łatwego podziału: Osiedla Raszyn I na 4 okręgi 1-mandatowe ( zwiększenie o 1 mandat ), Osiedla Raszyn II na 3 okręgi 1-mandatowe ( zwiększenie o 1 mandat ), Osiedle Rybie I na 2 okręgi 1-mandatowe ( zwiększenie o 1 mandat), Osiedle Rybie II na 2 okręgi 1-mandatowe ( zwiększenie o 1 mandat), Osiedle Rybie III na 2 okręgi 1-mandatowe ( zwiększenie o 1 mandat) oraz podziału dotychczasowego okręgu 1-mandatowego obejmującego sołectwa: Podolszyn Nowy, Falenty Duże, Falenty Nowe, Laszczki na 2 okręgi 1-mandatowe  ( zwiększenie o 1 mandat).

Ten podział daje w perspektywie kolejnych lat możliwość prostej korekty granic okręgów ze względu na przekroczenie liczby mieszkańców przypadającej na mandat w danym okręgu co skutkowało by, że liczba mandatów po zaokrągleniu dawać będzie liczbę 2.

Korekta granic okręgów wyborczych lub podział okręgu na 2 może w przyszłości  dotyczyć 3 okręgów:       

 

Sołectwo/Osiedle

Liczba mieszkańców

Mandaty

Mandaty zaokrąglone

Liczba mieszkańców na mandat

Sołectwo Janki, Sołectwo Wypędy, Sołectwo Puchały

1409

1,4373

1

1409,00

Sołectwo Dawidy Bankowe, Sołectwo Dawidy, Sołectwo Łady 

1409

1,4373

1

1409,00

Osiedle Nowe Grocholice

1381

1,4087

1

1381,00

 

Proponowana korekta okręgu: Sołectwo Janki, Sołectwo Wypędy, Sołectwo Puchały może być dokonana przez włączenie Sołectwa Puchały do okręgu Osiedle Falenty.

Proponowana korekta okręgu: Sołectwo Dawidy Bankowe, Sołectwo Dawidy, Sołectwo Łady może być dokonana przez włączenie Sołectwa Łady do okręgu Falenty Nowe.

Proponowana korekta okręgu: Osiedle Nowe Grocholice może być dokonana przez podział okręgu na 2 okręgi 1-mandatowe, z koniecznością utworzenia 1 mandatowego okręgu dla sołectw: Podolszyn Nowy, Falenty Duże, Falenty Nowe, Laszczki.

Z uwagi na przewidywaną  większą dynamikę wzrostu liczby mieszkańców w miejscowościach: Dawidy, Dawidy Bankowe, Łady, Podolszyn Nowy, Laszczki, Falenty Duże w stosunku do dynamiki wzrostu liczby mieszkańców w całej Gminie Raszyn możliwa korekta granic dotyczyć będzie okręgu: Sołectwo Dawidy Bankowe, Sołectwo Dawidy, Sołectwo Łady.  

Biorąc powyższe  ostateczny podział Gminy Raszyn na okręgi wyborcze oraz związane z nim dane przedstawia poniższa tabela:

 

 

Numer okręgu

Granice okręgu

Liczba mieszkańców na mandat

Mandaty - wg jednolitej normy

1

Sołectwo Sękocin Stary, Sołectwo Sękocin Nowy, Sołectwo Słomin

1156

1,1792

2

Sołectwo Janki, Sołectwo Wypędy, Sołectwo Puchały

1409

1,4373

3

Osiedle Falenty

834

0,8507

4

Sołectwo Falenty Nowe

559

0,5702

5

Sołectwo Laszczki, Sołectwo Podolszyn Nowy, Sołectwo Falenty Duże

771

0,7865

6

Sołectwo Dawidy Bankowe, Sołectwo Dawidy, Sołectwo Łady

1409

1,4373

7

Sołectwo Jaworowa I, Sołectwo Jaworowa II

776

0,7916

8

Osiedle Raszyn I ulice:

ALEJA KRAKOWSKA nr nieparzyste (od początku do Sportowej)

DOBRA

GODEBSKIEGO (od początku do Sportowej)

JEZIORNA

KOŚCIELNA

ŁĄCZNA

NISKA

OGRODOWA

WIOSENNA

WODNA

WYSOKA

ZACISZE

790

0,8059

9

Osiedle Raszyn I ulice:

ALEJA KRAKOWSKA nr nieparzyste (od Sportowej do Pruszkowskiej)

BLISKA

DOLNA

GODEBSKIEGO (od Sportowej do Pruszkowskiej )

GROCHOLICKA

JESIENNA

KRÓTKA

ŁĄKOWA

WĄSKA

WOLSKA

ZIELONA

1113

1,1353

10

Osiedle Raszyn I ulice:

ALEJA KRAKOWSKA nr nieparzyste (od Pruszkowskiej do Reymonta)

BOLESŁAWA PRUSA

BRZOZOWA

DWORKOWA

GODEBSKIEGO (od Pruszkowskiej do Reymonta )

JASNA

JAWORSKIEGO

LIPOWA

MIERZWIŃSKIEGO

OPACZEWSKA

PARCELACYJNA

PIASTOWSKA

POPRZECZNA

POPULARNA

PROSTA

PRUSZKOWSKA

SŁOWIKOWSKIEGO

ŻEROMSKIEGO

1105

1,1272

11

Osiedle Raszyn I ulice:

ALEJA KRAKOWSKA nr nieparzyste (od Reymonta do końca)

BRONIEWSKIEGO

CHOPINA

FINAŁOWA

GAŁCZYŃSKIEGO

GODEBSKIEGO (od Reymonta do końca)

MATEJKI

POLNA

PROJEKTOWANA

REYMONTA

RÓŻANA

SASANKI

1156

1,1792

12

Osiedle Raszyn II ulice:

ALEJA KRAKOWSKA nr parzyste (od początku do Szkolnej)

BOCZNA

CIENISTA

CZERWONEGO KAPTURKA

GEN. BEMA

GEN. ZAJĄCZKA

KLONOWA

LOTNICZA (od początku do Szkolnej)

NADRZECZNA

NAUCZYCIELSKA

PONIATOWSKIEGO (od Szkolnej do końca)

SŁONECZNA

SPORTOWA

SPÓŁDZIELCZA

SZKOLNA

UNII EUROPEJSKIEJ

WOŁODYJOWSKIEGO

WYBICKIEGO

1313

1,3393

13

Osiedle Raszyn II ulice:

ALEJA KRAKOWSKA nr parzyste (od Szkolnej do Młynarskiej)

CHROBREGO

H. DĄBROWSKIEGO

LOTNICZA (od Szkolnej do Młynarskiej)

MICKIEWICZA

MIESZKA I

MŁYNARSKA

PIASTA

PONIATOWSKIEGO (od początku do Szkolnej)

SOKOLNICKIEGO

1131

1,1537

14

Osiedle Raszyn II ulice:

ALEJA KRAKOWSKA nr parzyste (od Młynarskiej do końca)

GRANICZNA

KOŚCIUSZKI

KRAŃCOWA

KRZYWA

LOTNICZA (od Młynarskiej do końca)

MOKRA

NA SKRAJU (od nr 85 do końca)

PASTELOWA

WSCHODNIA

705

0,7191

15

Osiedle Nowe Grocholice

1381

1,4087

16

Osiedle Rybie I ulice:

19 KWIETNIA (od początku do Piaskowej)

BRATKOWA

BUKIETOWA

DZIAŁKOWA

MAKOWA

NA SKRAJU (od nr 1 do nr 25A)

PRZELOTOWA

PRZYGODOWA

RELAKSU

SIENKIEWICZA

STOKROTKI

TENISOWA

TULIPANOWA

WAKACYJNA

WCZASOWA

WYPOCZYNKOWA

581

0,5927

17

Osiedle Rybie I ulice:

DROZDA

JARZĄBKA

KANARKA

KAWKI

KOLIBRA

KRUCZA

NA SKRAJU (od nr 29 do nr 59)

OKRĘŻNA

PIASKOWA

RYBNA

SKOWRONKA

SŁOWICZA

SÓJKI

SZCZYGŁA

SZPAKA

1058

1,0792

18

Osiedle Rybie II ulice:

CICHA

MAŁA

POLNA

SPOKOJNA

584

0,5957

19

Osiedle Rybie II ulice:

AKACJOWA

CISOWA

GŁOGOWA

KRZYWA

KWIATOWA

NA SKRAJU (od nr 61 do nr 83)

NOWA

OLSZOWA (od początku do Wesołej)

ORZECHOWA

TOPOLOWA

WESOŁA

909

0,9272

20

Osiedle Rybie III ulice:

19 KWIETNIA (od Piaskowej do końca)

AKSAMITNA

BAGIENNA

BIAŁOBRZESKA

BRZOSKWINIOWA

CERAMICZNA

KOPERKOWA

ŁAGODNA

MALINOWA

MALWY

MIŁA

POGODNA

POZIOMKOWA

PRZESMYK

RASZYŃSKA

RUBINOWA

STADIONOWA

STRZAŁKOWA

TURYSTYCZNA

WIDOCZNA

ZAKOLE

ŻYTNIA

980

0,9997

21

Osiedle Rybie III ulice:

KASZTANOWA

LECHA

OLSZOWA (od Wesołej do końca)

PARKOWA

POŁUDNIOWA

ROZWOJOWA

RZEPICHY

SPACEROWA

ŚRODKOWA

867

0,8844