OŚGK.6220.38.2012.SS                                                      Raszyn, dnia  10 sierpnia 2012 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks- postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.101 ze zm.) Wójt Gminy Raszyn zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz możliwości zapoznania się z aktami w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegające go na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. Hetmańskiej, ul. bez nazwy, ul. Szlacheckiej oraz ul. Ułańskiej we wsi Dawidy Bankowe oraz ul. Lawendowej we wsi Łady, Gmina Raszyn zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych: 2-21, 2-17/7, 2-17/8, 2-172, 2-171/5, 2-171/8, 20/99, 118/8, 117/6, 117/3, 172/3, 117/5, 173, tworzącej z istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej długość ok.

Jednocześnie informuję, że Urząd Gminy w Raszynie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

      W terminie 21 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia strony mogą uzysla wyjaśnienia oraz składać dowody i wnioski w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Raszynie ul. Szkolna 2a, pok. nr 207 w godzinach: poniedziałek 8.00-17.30, wtorek, środa i czwartek 8.00-15.30, piątek 8.00-13.30.

      Nie zajęcie stanowiska zostanie uznane za brak uwag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Informację opublikowano poprzez:

-         wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Raszynie ul. Szkolna 2a,

-         umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Raszynie www.bip.raszyn.pl w zakładce decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach na środowisko,

wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji - 3 egzemplarze