URZĄD GMINY W RASZYNIE

 

 

OŚGK.6220.54.2012.SS                                                                          Raszyn, 23.11.2012 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.101 ze zm.) Wójt Gminy Raszyn zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz możliwości zapoznania się z aktami                   w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laszczki oraz częściowo w miejscowości Falenty Duże, działki o nr ewid:

·        Obr. Laszczki: 4/3, 12/8, 24/8, 25, 26/11, 26/16, 37, 38/4, 54/5, 54/15, 55/4, 55/12, 56/9, 56/10, 57/2, 57/16, 69/1, 69/2, 69/3, 84/12, 86/17, 103/3, 103/5, 103/6, 103/7, 103/8, 103/9, 122/1, 122/4, 124/1, 124/2, 124/4, 195/4, 196/6.

·        Obr. Laszczki, ul. Leszczynowa-pas drogi powiatowej - dz. nr ewid. 69/1 – P1 i P2.

·        Laszczki – pas drogi prywatnej – dz. nr ewid. 55/12, 57/2.

·        Obr. Falenty Duże: 160.

 

      Jednocześnie informuję, że Urząd Gminy w Raszynie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

      W terminie 21 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia strony mogą uzyskać wyjaśnienia oraz składać dowody i wnioski w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Raszynie ul. Szkolna 2a, pok. nr 207 w godzinach: poniedziałek 8.00-18.00, wtorek, środa i czwartek 8.00-16.00, piątek 8.00-14.00.

      Nie zajęcie stanowiska zostanie uznane za brak uwag.

 

      Informację opublikowano poprzez:

-         wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Raszynie ul. Szkolna 2a,

-         umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Raszynie www.bip.raszyn.pl w zakładce decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach na środowisko,

-         wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji - 10 egzemplarzy.