URZĄD GMINY W RASZYNIE

 

 

OŚGK.6220.58.2012.SS                                                      Raszyn, dnia  13 grudnia 2012 r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks- postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.101 ze zm.) Wójt Gminy Raszyn zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz możliwości zapoznania się z aktami w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej z infrastrukturą towarzyszącą i wylotem do odprowadzalnika na działce 14/31 obręb Falenty na terenie Gminy Raszyn w działkach o numerach ewidencyjnych:

·        obr. Falenty: 14/31, 34, 14/34, 91;

·        obr. Falenty Nowe: 190/1. 189/7;

·        obr. Falenty Duże:157.

Jednocześnie informuję, że Urząd Gminy w Raszynie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

      W terminie 21 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia strony mogą uzyskać wyjaśnienia oraz składać dowody i wnioski w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Raszynie ul. Szkolna 2a, pok. nr 207 w godzinach: poniedziałek 8.00-17.30, wtorek, środa i czwartek 8.00-15.30, piątek 8.00-13.30.

      Nie zajęcie stanowiska zostanie uznane za brak uwag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Informację opublikowano poprzez:

-         wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Raszynie ul. Szkolna 2a,

-         umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Raszynie www.bip.raszyn.pl w zakładce decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach na środowisko,

-         wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji - 3 egzemplarze.