OŚGK.6220.35.2012.SS

Raszyn, dnia 21 stycznia 2013 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U .z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn .zm) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks- postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.101 ze zm.) Wójt Gminy Raszyn zawiadamia o wydaniu postanowienia z dnia 21 grudnia 2012 r.. znak OŚGK.6220.35.2012.SS w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji Wójta Gminy Raszyn nr 234/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r., znak OŚGK.6220.35.2012.SS o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanału nazwanego „kanałem ulgi dla Kanału Załuskiego” i kanalizacji deszczowej dla odcinka ul. Warszawskiej w miejscowości Rybie i Jaworowa, gmina Raszyn na działkach ewidencyjnych:

  • nr 1607/1, 1607/7, 1607/8, 1607/9, 1607/10, 1607/11, 1617/1 - obręb ewidencyjny nr 15 - Rybie,
  • nr 765/8, 481/11, 480/17, 480/15, 480/8, 481/3, 453, 46 - obręb ewidencyjny nr 7 - Jaworowa.

oraz o

  • postanowieniu z dnia 11 stycznia 2013 r., znak WOOŚ-II.4240.1104.2012.AK Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie sprostowania na żądanie strony oczywistej omyłki w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 22 października 2012 r., znak WOOŚ-II.4240.1104.2012.AK w ten sposób, że w całym tekście ww. postanowienia w odniesieniu do lokalizacji przedmiotowej inwestycji w obrębie ewidencyjnym nr 7 - Jaworowa działkę o nr ew. 765/5 zastępuje się działką o nr ew. 765/8.
  • piśmie z dnia 18 stycznia 2013 r., znak PPIS. ZNS.712-3721-298/JZ/12 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej, poprzez zmianę numeru działki: numer 765/5 obręb ewidencyjny numer 7 - Jaworowa, na: działka numer 765/8 obręb Jaworowa.

Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Raszynie ul. Szkolna 2a, pok. nr 207 w godzinach: poniedziałek 8.00-17.30, wtorek, środa i czwartek 8.00-15.30, piątek 8.00-13.30.

Niniejsze obwieszczenie opublikowano w dniu 21 stycznia 2013 r. przez:

  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Raszynie ul. Szkolna 2a,
  • umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Raszynie www.bip.raszyn.pl w zakładce decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach na środowisko,
  • wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji - 4 egzemplarze.