OGŁOSZENIE

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz.651 z późń. zm.) Wójt Gminy Raszyn informuje, że zgodnie z wydanymi Zarządzeniami nr 94 i nr 95 z dnia 08 lipca 2013r. podał do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie z dniem 10 lipca 2013r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a wykazu, w którym przeznaczył do:

1.      wynajęcia oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu lokalu o powierzchni  78,4 m2 znajdującego się w budynku pływalni w Raszynie na działce ew. nr 824/4 obręb Raszyn przy ul. Sportowej 30 na rzecz dotychczasowego najemcy P. Marcina Cwyl prowadzącego działalność usługi gastronomiczne,

2.      wydzierżawienia gruntu o pow. 108 m2 stanowiącą części nieruchomości opisanej w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 1075 o pow. 869 m2 na rzecz dotychczasowego dzierżawcy P. Adama Dziadkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą w istniejącym budynku którego nakłady stanowią własność dzierżawcy.

 

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. do dnia 31 lipca 2013r.