Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 –

Projekt „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 – 2015”  przekazano w dniu  5 czerwca 2013r. do zapoznania się następującym jednostkom:

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Raszynie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Raszynie, Gimnazjum w Raszynie, Szkoła Podstawowa w Raszynie, Szkoła Podstawowa w Ładach, Szkoła Podstawowa w Sękocinie, Przedszkole „Pod Topolą”, Przedszkole „W Stumilowym Lesie”, Przedszkole „Bajkowe”, Przedszkole w Sękocinie, Ognisko Wychowawcze w Jaworowej, Świetlica Środowiskowa „Świetlik”, Centrum Medyczne Raszyn, Komisariat Policji w Raszynie, Klub Rodzin Abstynenckich „Arka”, Stowarzyszenie „Nasze Rybie”, Uczniowski Klub Sportowy Łady.

Do dnia 28 czerwca 2013r. jednostki nie zgłosiły uwag co do programu.

Elwira Rogowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie