OBWIESZCZENIE

o przeprowadzeniu ogólnogminnych konsultacji społecznych w sprawie sposobu wykorzystania zabytkowego układu urbanistycznego historycznego centrum Raszyna, w którego skład wchodzą: budynek zajazdu, stajnia, wozownia, kramy, budynek poczty oraz wewnętrzny dziedziniec, położonego przy Al. Krakowskiej 1.

Na podstawie § 11 załącznika do uchwały Nr XI/116/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Raszyn zawiadamia się, zgodnie z zarządzeniem nr 111 Wójta Gminy Raszyn z dnia 22 sierpnia 2013 r. o przeprowadzeniu ogólno gminnych konsultacji społecznych w sprawie sposobu wykorzystania zabytkowego układu urbanistycznego historycznego centrum Raszyna, w którego skład wchodzą: budynek zajazdu, stajnia, wozownia, kramy, budynek poczty oraz wewnętrzny dziedziniec, położonego przy Al. Krakowskiej1.

Zgodnie z ww. zarządzeniem akcja informacyjna o prowadzonych konsultacjach społecznych rozpocznie się od dnia 22 sierpnia 2013 r., a zakończy się w dniu 3 września 2013 r.
     Przedmiotem konsultacji jest sposób wykorzystania zabytkowego układu urbanistycznego historycznego centrum Raszyna, w którego skład wchodzą: budynek zajazdu, stajnia, wozownia, kramy, budynek poczty oraz wewnętrzny dziedziniec położonych przy Al. Krakowskiej 1.

Celem konsultacji jest poznanie stanowiska mieszkańców Gminy Raszyn w sprawie przyszłego wykorzystania budynków oraz dziedzińca wchodzących w skład zabytkowego kompleksu urbanistycznego położonego w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1.

Konsultacje będą prowadzone w dniach od 30.08.2013 r. do 27.09.2013 r.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy Gminy Raszyn  posiadający w dniu ich przeprowadzenia czynne prawo wyborcze.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiet.

Opublikowanie treści ankiety nastąpi na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn.

Formularze ankiet będą udostępnione w Biurze Obsługi Klienta na terenie Urzędu Gminy Raszyn oraz w ,,Kurierze Raszyńskim”. Wypełnione ankiety należy składać do urny
w Urzędzie Gminy Raszyn do godz. 14:00.

Ankiety w formie elektronicznej będą przesyłane na adres poczty elektronicznej

Za udzielanie wszelkich wyjaśnień oraz przyjmowanie uwag i opinii odpowiada
Dominik Chmielewski

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone zgodnie z zapisami § 14 ust. 3 uchwały Nr XI/116/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Raszyn.