POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 138 § 1 pkt. 1 w związku z art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.), dalej „kpa", w sprawie zażalenia Gminy Raszyn reprezentowanej przez Wójta, na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 9 stycznia 2014 r., znak: WOOŚ-II.4210.45.201 l.ŁJ, o odmowie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji własnej z dnia 23 marca 2012 r., znak: WOOŚ- 11.42010.45.201 l.ŁJ, określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na ode. od skrępowania ulic Mleczarskiej i Powstańców Warszawy (granica pomiędzy Gminami Piaseczno i Lesznowola) do włączenia do drogi krajowej nr 7"według wariantu I,

utrzymuję w mocy ww. postanowienie.